Hotărârea nr. 340/2019

HCL privind prelungire contracte de inchiriere spatii statii de calatori


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind prelungirea unor contracte de asociere și a unor contracte de închiriere teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, ocupat de construcții provizorii, autorizate în condițiile legii, situate în stațiile de transport public local de călători

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarului Municipiului Pitești; -Raportul nr. 50738/21.10.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.52601/2019, nr.52603/2019, nr. 52606/2019, nr.52607/2019 și nr.52610/2019;

-Adresa nr. 16606/22.10.2019 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.50974/22.10.2019;

-Adresa nr.50043/17.10.2019 a Direcției Tehnice;

-H.C.L.nr. 108/24.04.2019 privind aprobarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2019;

Văzând prevederile art.129 alin. (2) lit. ”b” și ”c” coroborat cu alin. (6) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

H OTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Prelungirea, până la data de 31.01.2020, a contractelor de asociere cu agenții economici pentru exploatarea în comun a unor stații de transport public local de călători, potrivit anexei nr.l.

  • (2) Prelungirea, până la data de 31.01.2020, a contractelor de închiriere cu agenții economici pentru exploatarea în comun a unor stații de transport public local de călători, potrivit anexei nr.2.

Anexele nr. 1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Măsura prevăzută la alin. (1) și (2) are în vedere derularea procedurilor pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat”.

  • (4) Modificarea contractelor prevăzute la alin. (1) și (2) se face prin act adițional semnat în numele și pentru locator de către Primarul Municipiului Pitești, care se împuternicește în acest sens.

Art.2 (1) în situația în care derularea procedurilor menționate la art.l alin. (3) o impune, contractele încetează înaintea termenelor prevăzute la art.l alin.(l) și (2), cu un preaviz de 7 zile.

(2) Direcția Tehnică va comunica în termen util necesitatea încetării contractelor înainte de

termen.

(3) în situația în care derularea procedurilor menționate la art.l nu se finalizează până la data de 31.01.2020, contractele prevăzute la art.l alin.(l) și alin.(2) pot fi prelungite prin hotărâre a consiliului local.

Art.3. Primarul Municipiului Pitești și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Direcției Tehnice și Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr. 340 din 31.10.2019Anexa nr.l

la HCL nr.^P../.J/:Z®,..2019

LISTA

Contractelor de asociere care se prelungesc

Contractele de asociere care se prelungesc

Nr crt

Denumirea locatarului

Data contractului

Amplasament

Suprafața

mp

Chirie Euro/ mp/lună inclusiv T.V.A.

Obiect de activitate

1

SC Valmaledi

SRL

29311/30.06.2005

Craiovei spre Bradu

20

5

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

2

SC Oneyl

Expres 2004

SRL

29317/30.06.2005

Trivale complex

I

12

5

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

3

SC Durom

Comexim

SRL

29309/30.06.2005

Exercițiu -Fortuna Tineret

24

5

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

4

SC Dar Cris Commerce Business

SRL

29308/30.06.2005

Str. N. Vodă

bl.Al

9

5

Produse alimentare preambalate și produsOOOOOOOOOOe nealimentare

5

SC Antilopa

SRL

29318/30.06.2005

Trivale complex II

54

5

Preoduse alimentare preambalate și produse nealimentare

6

SC Catali Star Divers SRL

29305/30.06.2005

Trivale complex

I

12

5

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

7

SC Catali Star Divers SRL

29304/30.06.2005

Trivale complex I

6,2

5

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

Anexa nr.2

la HCL nr.          J.Q.s.2019

LISTA

Contractelor de închiriere care se prelungesc

Nr

crt

Denumirea locatarului

Data contractului

Amplasament

Suprafața

mp

Chirie Euro/ mp/lună

Inclusive T.V.A.

Obiect de activitate

1

SC Cosmin Corn Dinasty

SRL

45419/16.08.2007

Prundu Complex II

25

6

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

2

SC Group Mano

SRL

29114/30.06.2005

Str. Libertății bl.P7

14

6

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

3

SC Nico’s Century

SRL

29315/30.06.2005

Gavana lângă bl.N3

16

6

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare

4

SC Daria Cristal

SRL

1037/10.01.2005

Craiovei Boema

30

4,26

Produse alimentare preambalate și produse nealimentare