Hotărârea nr. 34/2019

HCL privind organizarea Simfoniei Lalelelor ed 42

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind organizarea „Simfoniei Lalelelor44


- Ediția a 42-a


Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • -  Raportul nr.7708/13.02.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.8766/2019, nr. 8767/2019, nr.8771/2019, nr. 8772/2019, nr. 8773/2019;

Văzând prevederile art. 36 alin. (2) lit. „c” și „d” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale H.C.L. nr.l 1/31.01.2019 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale care se desfășoară în municipiul Pitești în anul 2019, precum și a unor evenimente științifice, festivități, întâlniri oficiale și de lucru, acțiuni și activități organizate de municipalitate;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. „Simfonia Lalelelor” - Ediția a 42-a se desfășoară în perioada 12 - 14 aprilie 2019, în Piața Vasile Milea și la Complexul Expozițional „Casa Cărții44 Pitești, situat în strada Craiovei nr. 2, bloc Gl, în organizarea Primăriei Municipiului Pitești, S.C. Salpitflor Green S.A Pitești, Administrației Domeniului Public Pitești, Centrului Cultural al Municipiului Pitești, Filarmonicii Pitești și Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

Art.2. Se aprobă devizul estimativ de cheltuieli pentru organizarea „Simfoniei Lalelelor” - Ediția a 42-a, în sumă de 550.000 lei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Finanțarea cheltuielilor pentru organizarea „Simfoniei Lalelelor” - Ediția a 42-a, se face de la bugetul local, din sume provenite, în principal din sponsorizări, cuprinse la capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie”.

Art.4.(l) Pe perioada „Simfoniei Lalelelor” - Ediția a 42-a, se pot comercializa de către persoane juridice și persoane fizice autorizate, produse cu specific dendro-floricol, în zona situată în str. Victoriei, delimitată de sediul Casei Cărții și Primăria Municipiului Pitești.

  • (2) Prevederile alin.(l) se aplică și pentru comercializarea altor produse, cu aprobarea Primarului Municipiului Pitești.

  • (3) Taxele pentru utilizarea locurilor publice pentru desfășurare de activități comerciale cu ocazia „Simfoniei Lalelelor” - Ediția a 42-a sunt cele prevăzute în H.C.L. nr.l24/26.04.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2019, după cum urmează:

a) 12 lei mp / zi, pentru situațiile prevăzute la alin.(l);

b) 36 lei mp / zi, pentru situațiile prevăzute la alin.(2).

  • (4) Lista comercianților se întocmește până la data de 05.04.2019 prin grija Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, care încasează, în conformitate cu prezenta hotărâre, taxele prevăzute pentru utilizarea locurilor publice pentru desfășurare de activități comerciale și care asigură paza și siguranța expozițiilor și a structurilor de comerț amplasate pe domeniul public.

Art.5. Perioada în care se desfășoară activitățile comerciale prevăzute la art.4, alin.(l) -(2), poate fi prelungită, în condițiile prezentei hotărâri, de către Primarul Municipiului Pitești.

Art.6.(l) Programul acțiunilor cultural-artistice, sportive și altele asemenea, care vor avea loc cu acest prilej, va fi aprobat de către Primarul Municipiului Pitești.

(2) Schimbarea datei de desfășurare a manifestării se poate face, pentru motive întemeiate, prin dispoziție, de către Primarul Municipiului Pitești.

Art.7. Primarul Municipiului Pitești, S.C Salpitflor Green S.A Pitești, Administrația Domeniului Public Pitești, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, Centrul Cultural Pitești și Filarmonica Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și direcțiilor și compartimentelor independente din cadrul Primăriei Municipiului Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.
Pitești

Nr. 34 din 21.02.2019

Anexa la HCL nr. /^ZâZz 2019

Deviz estimativ de cheltuieli

pentru organizarea „Simfoniei Lalelelor” - Ediția a 42-a

CHELTUIELI DE MASĂ

Total - lei -

a) Masă pentru: expozanți - 130 persoane delegații din țară și din străinătate - 50 persoane

- picnic expozanți și delegații din țară și din străinătate

50.000

b) Masă oficială

60.000

110.000

CHELTUIELI DE CAZARE (inclusiv mic dejun)

Nr. crt.

Denumire

Nr. persoane

Nr. zile

Preț lei/zi/ persoană

Total - lei -

1.

Delegații

50

5

200

50.000

2.

Expozanți

130

4

90

46.800

TOTAL

96.800

ALTE CHELTUIELI

Nr. crt.

Denumire

Total - lei -

1.

Servicii artistice

110.000

2.

Scenă, sunet și lumini

65.000

3.

Efecte de scenă, foc de artificii

35.000

4.

Materiale de promovare

50.000

5.

Alte cheltuieli

83.200

TOTAL

343.200

TOTAL GENERAL DE CHELTUIELI - 550.000 LEI (inclusiv T.V.A)