Hotărârea nr. 339/2019

HCL privind transmiterea in administrarea SPEP-spatii bl.G1


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Centrului Cultural Pitești în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești a unor spații situate la parterul blocului Gl, b-dul Republicii nr.81, în scopul reamenajării

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotarare initiat de Primarul Municipiului Pitești; -Raportul nr.50406/21.10.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.52601/2019, nr.52603/2019, nr. 52606/2019, nr.52607/2019 și nr.52610/2019;

-Adresa Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești nr. 16015/14.10.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.48812/14.10.2019;

-Hotărârea nr.4/11.10.2019 a Consiliului de Administrație al Centrului Cultural Pitești; Văzând prevederile art.867 și următoarele din Codul Civil, ale art.297 alin. (1) litera a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Spațiile aflate la parterul blocului Gl, b-dul Republicii nr.81, determinate potrivit releveelor anexă la prezenta, se transmit, din administrarea Centrului Cultural Pitești în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, în scopul reamenajării acestora.

(2) Datele de identificare ale spațiilor prevăzute la alin. (1) sunt cele din anexele nr.l și nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.2 (l)Transmiterea spațiilor prevăzute la art.l se face prin protocol de predare-primire, încheiat prin grija Centrului Cultural Pitești, între acesta și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

(2)Titularul dreptului de administrare are dreptul de a efectua lucrări de investiții asupra bunului, cu respectarea legislației în materia achizițiilor publice și obținerea avizelor pentru lucrări de îmbunătățire și menținere a caracteristicilor tehnice ale bunului.

Art.3. Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești și Centrul Cultural Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Direcției Economice de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr. 339 din 31.10.2019

RELEVEU PARTER „Casa Cârtii” Scara 1:200


ANEXA NR. 1 LA HCL NR.


333/j/. io. 2o/%


Nr. cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

850.77

Mun. Piteati, Cartier Central, B-dul Republicii, nr.81, Bl. G1

Cartea Funciara colectiva nr

UAT

Mun. Pitești Jud Argeș

Cod unitate individuala(ll)

CF individuala

Nr. cadastral 80368-C1-U24i                                                                                                                         /

L_____________________________________/


EXECUTANT,

DATA.

Balcon Constantin

16.10.2019


ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 333/#.

RELEVEU PARTER „Casa Cârtii”

SCARA 1:100

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

27.78mp

Mun. Pitești, Cartier Central, B-dul Republicii nr.81, Bl. G1

Cartea funciara colectiva nr.

UAT

Pitești

Cod unitate individuala (U)

CF individuala

Nr. cadastral 80368-C1-U23Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

1

Spațiu comercial

3.66

2

Magazie

4.37

3

Birou

19.75

SUPRAFAȚA UTILA= 27.78

SUPRAFAȚA TOTALA= 27.78

EXECUTANT,          DATA,

Balcon Constantin       16.10.2019