Hotărârea nr. 338/2019

HCL elaborare studiu de oportunitate serviciu de salubrizare


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru aprobarea elaborării unui studiu de oportunitate privind modalitatea de organizare și gestionare a serviciului de salubrizare în municipiul Pitești

Consiliul Local al municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul municipiului Pitești;

-Raportul nr. 49241/15.10.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 52601/2019, nr.52603/2019, nr. 52606/2019, nr. 52607/2019, nr.52610/2019;

Văzând prevederile art. 129 alin.(2) lit. d) și alin.(7) lit. n) din Codul administrativ, cu completările ulterioare, ale art. 8 alin.(3) lit. d) și art. 22 alin.(3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice, nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 6 alin.(l) din Legea serviciului de salubrizare a localităților, nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit. a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă elaborarea unui studiu de oportunitate pentru identificarea modalității optime de organizare și gestionare a serviciului de salubrizare în municipiul Pitești.

Art.2 (1) Studiul menționat la art. 1 va evalua perspectivele și variantele posibile de organizare a serviciului după expirarea contractelor de concesiune pentru serviciile de colectare-transport a deșeurilor municipale, aflate în derulare, va identifica sursele de finanțare a serviciului de salubrizare și opțiunile legale privind organizarea serviciului, particularizate în funcție de configurația urbanistică, amenajarea teritoriului și protecția mediului, sistemul de salubrizare, gradul de satisfacție al utilizatorului serviciului, practica U.A.T., finanțarea seviciului - tarif (raport contractual) sau taxă specială (raport fiscal).

(2) în stabilirea modalității optime de organizare și gestionare a serviciului de salubrizare, vor fi avute în vedere interesele actuale și de perspectivă ale municipiului Pitești, eficientizarea serviciului de salubrizare și dezvoltarea durabilă a acestuia, precum și programul de investiții privind sistemul de salubrizare.

Art.3 (1) Se aprobă derularea procedurii legale de achiziționare a unui serviciu de elaborare a studiului de oportunitate prevăzut la art. 1.

(2) Achiziția serviciului prevăzut la alin.(l) se va derula prin grija Direcției Servicii Publice și Achiziții.

Art.4 Se împuternicește Primarul Municipiului Pitești să semneze, în numele și pentru Municipiul Pitești, documentele întocmite în vederea organizării procesului de achiziție a serviciului menționat la art. 3, inclusiv contractul cu ofertantul desemnat câștigător.

Art.5 Finanțarea cheltuielilor pentru elaborarea studiului de oportunitate se face din sume alocate, în condițiile legii, de la bugetul local.

Art.6 Direcția Servicii Publice și Achiziții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile

arul Municipiului Pitești.


prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora deFlorin Gardi


S/t/ULtO


legalitate:

Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești

Nr. 338 din 31.10.2019