Hotărârea nr. 337/2019

HCL privind aprobarea dezmembrarii imobil str.Dromichete bl.D4


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea dezmembrării unui imobil - teren, situat în Municipiul Pitești, strada Dromichete, bl.D4

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.50623/21.10.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 52601/2019, nr. 52603/2019, nr.52606/2019, nr.52607/2019 și nr.52610/2019;

  • - H.C.L. nr. 103/21.02.2019 și informarea nr.30638/28.06.2019;

Văzând prevederile art.129 alin. (2) litera c) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare și ale art.23 din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă dezmembrarea imobilului - teren în suprafață de 2029 mp., cu nr. cadastral 97426, înscris în cartea funciară nr.97426, după cum urmează:

  • a) Lotul nr.l - în suprafață de 2019 mp.;

  • b) Lotul nr.2- în suprafață de 10 mp.;

  • (2) Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la alin.(l) sunt înscrise în anexele nr.l și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Lotul nr.2 în suprafață de 10 mp va fi folosit pentru construirea de balcoane, pe coloană.

Art.2. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, precum și Arhitectul Șef vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului

Pitești.ȚĂ rasemnează pentru legalitate: SECRETAR, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 337 din 31.10.2019


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Anexa IÎT.1 la H.C.L.

CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE / ALIPIRE nr. 33.T..../5.Z.2019 SCARA 1:1000

Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului intravilan:

97426

2029

Mun. Pitești, Cartier Razboieni, Strada Deceneu, Spațiu verde Bloc C4, Bloc D4, Jud. Argeș

Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

---r-y--——— -----------——----------

Pitești


/

Situ (inainte d

iatia actuala e dezlipire/alipire)

Situația viitoare (după dezlipire/alipire^

Nr. Cad

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. Cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

97426

2029

Cc

Intravilan

2019

Cc

Lotl

10

Cc

Lot2

Total     2029

2029

Executant: Șefcnița^onstariu^

Confirm executarea rg^sufetSrjI^cte^reri, corectitudinea întocmirii docurftpntatiei c^^țr.^e^tore^iondenta acesteia \ cu r^gHfeffl^S^en. j>/ Semna^^C^pftnpila^/'

atartUȚm

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral.

Semnătură si parafa

Data:............................

Stampila BCPI


Plan de amplasament si delimitare a imobilului A?,?*3 nr ? la 41^ Lot2                        nr.

Scara 1:100


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului intravilan:

14

Mun. Pitești, Cartier Razboieni, Strada Deceneu, Spațiu verde Bloc C4, Bloc D4, Jud. Argeș

Cartea Funciara nr.

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Pitești


571030


Parcela (Lot2)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,K1)

X[m]

Y[m]

64

371027.846

490215.859

0.796

61

371028.345

490216.479

1.705

63

371029.414

490217.807

5.599

62

371025.025

490221.284

1.712

60

371023.959

490219.945

0.789

65

371023.468

490219.328

5.586

S(Lot2)=13.98mp P=16.186m«tllNUL ARHIUCTILO*


I llie Octogon


Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

4

Trotuar Bloc D4

2

Cc

10

Spațiu verde Bloc C4, Bloc D4

Total

14

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata = 14 mp

Suprafața din act = 14 mp

-

Executant

Confirm ;eXecuta^-m^^ătarg)r Ip^en, corectitudine,«Eîntocrmrii docunreritaneMrad^strale si corespondenta ace^fd^ oiPrAȘtmiia dinleren £      Nr. 0124//

Semnala           M

Data: 05 ^20^^^Ă

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data................

Stampila BCPI