Hotărârea nr. 336/2019

HCL privind modificarea HCL nr.197-2017


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 197/25.05.2017 privind aprobarea unor măsuri și acțiuni pentru realizarea activității de bună gospodărire și înfrumusețare a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, precum și îndreptarea unor erori materiale

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 49012/15.10.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.52601/2019, nr.52603/2019, nr.52606/2019, nr.52607/2019 și nr.52610/2019;

Văzând prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE;

Art. I. Art. 15 din anexa la HCL nr. 197/25.05.2017 cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 15 Nerespectarea dispozițiilor art. 14, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei.”

Art. II. Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCL nr. 271/29.08.2019 pentru modificarea Anexei HCL nr. 197/25.05.2017, în sensul că, la art. II, sintagma: ”Art. 12 al Anexei care face parte integrantă din HCL nr. 197/25.05.2017” se înlocuiește cu sintagma ”Art. 13 al Anexei care face parte integrantă din HCL nr. 197/25.05.2017”.

Art.III. Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCL nr. 271/29.08.2019 pentru modificarea anexei la HCL nr. 197/25.05.2017 în sensul că la Art. II., Art. 13 lit. d) sintagma” prevăzute la art. 16 lit. “1” și ”m” se înlocuiește cu sintagma ”prevăzute la lit. “1” si ”m”.

Art.IV. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Tehnică și Poliția Locală a Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.


ontrasemnează pentru legalitate: SECRETAR, Andrei-Cătălirt Călugăru


Pitești,

Nr. 336 din 31.10.2019