Hotărârea nr. 335/2019

HCL privind aprobarea Scrisorii de asteptari privind administrarea SC Apa Canal


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Scrisorii de așteptări privind Administrarea și Conducerea S.C. Apă Canal 2000 S.A. pentru mandatul 2020-2024

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr.48968/14.10.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.52601/2019, nr.52603/2019, nr.52606/2019, nr.52607/2019 și nr.52610/2019;

Având în vedere prevederile art.3 pct.2 lit. ”c” din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.8 din Anexa lc - Reguli generale pentru redactarea Scrisorii de așteptări la H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare, prin care se stabilesc performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale S.C. Apă Canal 2000 S.A., pentru mandatul 2020-2024, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcția Servicii Publice și Achiziții și S.C. Apă Canal 2000 S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Anexa la H.C.L. nr.                   ,2019

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI Privitor la administrarea și conducerea executivă a S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. pentru următorii 4 (patru) ani

întocmită în conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și normele metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2016 aprobate prin HG nr. 722/2016.

Aceasta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă așteptările autorității publice tutelare și ale acționariatului S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. în ceea ce privește administrarea societății.

A. Strategia guvernamentală și locală în domeniul în care acționează S.C. APĂ CANAL 2000 S.A., inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal - bugetare pe termen mediu și lung ale statului

România este țară membră UE, calitate în care trebuie să respecte Directiva Europeană 98/83/CE cu privire la calitatea apelor potabile până în anul 2015 și Directiva 91/271/CE cu privire la epurarea apelor uzate până la sfârșitul anului 2018. Din acest motiv, în România, în perioada 2010-2015, au fost realizate investițiile necesare pentru respectarea indicatorilor de calitate impuși de Uniunea Europeană, ca de ex: turbiditate, amoniu, aluminiu, pesticide, nitrați și colectarea apelor uzate, epurare și deversare. De asemenea, începând cu anul 2015, colectarea apelor uzate și epurarea acestora a devenit o prioritate, fiind planificat a se realiza investiții pentru un număr de 263 de orașe cu peste 10.000 locuitori și până în anul 2018 în 2.346 de orase/comune cu un număr de locuitori între 2.000 și 10.000. Având aceste obiective ambițioase, Guvernul României a solicitat finanțare în programele de pre-aderare (PHARE, ISPA) pentru a sprijini autoritățile locale în crearea unor operatori regionali puternici în sectorul de apă, pentru a asigura o implementare adecvată a proiectelor de finanțare internaționale și o realizare eficientă a utilităților construite cu fonduri europene.

Politici și strategii relevante în sectorul public de alimentare cu apă și de canalizare

Programul Operațional Sectorial pentru Mediu (POS Mediu)

Programul Operațional Sectorial Mediu (POS Mediu) este documentul care stabilește strategia de alocare a fondurilor europene pentru sectorul de mediu, în România, în perioada 2007-2013. Programul a fost aprobat de Comisia Europeană în data de 11 iulie 2007. POS Mediu a fost aprobat de Comisia Europeană în data de 12 iulie, alături de Programul Operațional Regional și Programele Operaționale Sectoriale: Transport, Creșterea Competititivității Economice și Asistența Tehnică. Din momentul aprobării de către Comisia Europeană, operațiunile din cadrul programelor sectoriale devin finanțabile. Acest program este în conformitate cu obiectivele naționale strategice stabilite prin Planul Național de Dezvoltare 2007-2013 (PND) și Planul Național Strategic de Referință (PNSR), care ține Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Fondul de Coeziune (FC), iar diferența reprezintă cofinanțarea națională (cca.l miliard Euro). Obiectivul general POS Mediu constă în îmbunătățirea standardelor de viață ale populației și a standardelor de mediu, vizând, în principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu și urmărește reducerea diferenței dintre infrastructura de mediu care există între România și Uniunea Europeană, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ. Implementarea programului se va concretiza în servicii publice mai eficiente și mai performante legate de furnizarea apei, canalizare și încălzire, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile și a principiului “poluatorul plătește”. Unul dintre obiectivele specifice ale POS-lui Mediu este îmbunătățirea calității și accesului la apă și infrastructura de canalizare, furnizând servicii de alimentare cu apă și canalizare în conformitate cu practicile și politicile UE, în majoritatea ariilor urbane și prin dezvoltarea unei structuri de management regional de apă și canalizare.

JnTnF&^aune bazele și :volta^ regională mai


seama de obiectivele, principiile și practicile Uniunii Europene. Este concepu) a fi un catalizator pentru o economie mai competitivă, un mediu mai bun echilibrată. POS-ul este bazat în totalitate pe obiectivele și prioritățile/Uhiuhii Europeni ÎVgate de


mediu și politicile de infrastructură, reflectând obligațiile internaționale ale R( naționale specifice. POS Mediu a avut un buget alocat de aproximativ 5, aproximativ 4,5 miliarde Euro reprezintă finanțare nerambursabilă din p;


ț interesele •o^/uin care ‘^f>ene prin


Axa Prioritară 1 “Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată ” din POS Mediu stabilește ca obiective următoarele elemente:

 • • furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare la tarife acceptabile;

 • • furnizarea de apă potabilă de calitate adecvată în toate zonele urbane;

 • • îmbunătățirea calității cursurilor de apă;

 • • îmbunătățirea nivelului gestiunii nămolului pentru stațiile de epurare;

 • • crearea de structuri de gestiune a apei modeme și eficiente .

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)

Acest program a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 și în acord cu Cadrul Strategic Comun și Documentul de Poziție al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Național pentru Reformă și cu Recomandările Specifice de Țară, concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficiență energetică și promovare a energiei verzi, precum și prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul și o utilizare mai eficientă a resurselor. Prioritățile de finanțare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare identificate la nivel național: Infrastructura și Resursele. POIM finanțează activități din patru sectoare: infrastructura de transport, protecția mediului, managementul riscurilor și adaptarea la schimbările climatice, energie și eficiență energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. POIM beneficiază de o alocare financiară de cca. 11,8 mld. Euro, din care:

 • • 6,94 mld. Euro Fond de Coeziune

 • • 2,48 mld. Euro Fond European de Dezvoltare Regională

 • • 2,46 mld. Euro Cofinanțare

In vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POIM au fost stabilite 8 Axe Prioritare dintre care cea care interesează sectorul de activitate al S.C. APA CANAL 2000 S.A. este Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, 3.2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.


Strategia de Dezvoltare locală în sectorul public de alimentare cu

alizare.

și pentru uă mari


Pentru respectarea indicatorilor de mediu impuși de Uniunea EdjoȘeană, p/eci acoperirea necesarului de investiții din sectorul de apă, au fost demarate programe majore de investiții în sectorul de apă și canal, implicit în Jud

«£#07-2013;

4 - 2020.


 • - POS MEDIU (POS = Programul Operațional Sectorial), program cu deJ^la^iiuți^îj

 • - POIM (Programul Operațional Infrastructura Mare), program cu derulare

Cele două programe majore, stabilesc ca obiective următoarele elemente:

 • * furnizarea serviciilor de apă și canalizare la tarife acceptabile;

 • * furnizarea de apă potabilă de calitate adecvată în toate zonele urbane;

 • * îmbunătățirea calițății cursurilor de apă;

 • * îmbunătățirea nivelului gestiunii nămolului pentru stațiile de epurare;

 • * creearea de structuri de gestiune a apei modeme și eficiente.

 • B. Viziunea generală a autorității publice tutelare și a acționarilor, după caz, cu privire la misiunea și obiectivele S.C. APA CANAL 2000 S.A, desprinsă din strategia guvernamentală sau locală din domeniul de activitate în care operează întreprinderea publică

S.C. APA CANAL 2000 S.A. este operator regional cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș (ADIA), cu obiect de activitate serviciile de alimentare cu apă și canalizare, înființată în baza hotărârilor autorităților deliberative ale acestora.

S.C. APA CANAL 2000 S.A. Pitești deține Licența nr. 3152/25.02.2015 - Clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, eliberată prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 75/25.02.2015 și modificată prin Ordinul nr. 402/06.09.2018.

S.C. APA CANAL 2000 S.A. este certificată pentru sistemul integrat calitate - mediu - sănătate și securitate ocupațională, conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și OHSAS 18001:2008.

S.C. APA CANAL 2000 S.A. asigură atât gestiunea propriu-zisă a serviciului/activității de alimentare cu apă și canalizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale asociate, inclusiv administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare aferente acestora, cât și implementarea programelor de investiții publice de interes zonal sau regional realizate în comun în cadrul Asociației, destinate înființării, modernizării și/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activități.

S.C. APA CANAL 2000 S.A. este persoana juridică română si este înființată în conformitate cu legislația română aplicabilă și cu prevederile Actului Constitutiv. S.C. APA CANAL 2000 S.A. are dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pe Aria de Competență Teritorială a Autorității delegante(ADIA) potrivit Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1/26.03.2010.

Serviciile în exclusivitate cuprind:

 • - Producția, transportul și alimentarea cu apă potabilă sau industrială.

 • - Colectarea, transportul și tratarea apelor uzate în Aria delegării

 • - Lucrările de întreținere, înlocuire, modernizare, reabilitare și extindere inclusiv proiectarea lor

se pot executa de către Operator în regie proprie sau de către terți. In cazul execuției acestor lucrări de către terți, în vederea selectării antreprenorului, se aplică procedurile prevăzute isjația în vigoare privind achizițiile publice.


- Lucrările de execuție și proiectare de noi branșamente sau racoi; de Operator, în conformitate cu Regulamentul Serviciilor Delegate si legislației

Misiunea și obiectivele Autorității Publice Tutelare:

Misiunea declarată a autorității publice tutelare în aria de deservire

2000 SA are dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu apă și~de canalizare, poate fi atinsă prin:

 • a) identificarea și propunerea oricărei acțiuni vizând realizarea obiectivelor Asociaților în legătură cu serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;

 • b) asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare și/sau baza-suport a contractării de credite rambursabile ori parțial rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depășească limitele de suportabilitate ale populației;

 • c) creșterea progresivă a nivelului de acoperire al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;

 • d) implementarea și aplicarea permanentă a principiului "poluatorul plătește";

 • e) orientarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către utilizatori;

 • f) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității la serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;

 • g) asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene;

 • h) îmbunătățirea calității mediului, prin utilizarea rațională a resurselor naturale de apă și epurarea corespunzătoare a apelor uzate, în conformitate cu prevederile legislației de mediu și ale directivelor Uniunii Europene;

 • i) reducerea pierderilor de apă și a consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apă și de canalizare;

î) reducerea consumurilor specifice de apă potabilă la utilizator, inclusiv prin contorizarea branșamentelor și a consumurilor individuale;

 • j) promovarea programelor de investiții, în scopul dezvoltării și modernizării sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare;

 • k) adoptarea soluțiilor tehnice și tehnologice, cu costuri minime și în concordanță cu prognozele de dezvoltare edilitar-urbanistică și demografică a comunității;

 • l) promovarea mecanismelor specifice economiei de piață, crearea unui mediu concurențial, stimularea participării capitalului privat și promovarea formelor de gestiune delegată;

 • m) promovarea metodelor modeme de management;

 • n) promovarea profesionalismului, eticii profesionale și a formării profesionale continue a personalului ce lucrează în cadrul S.C. APA CANAL 2000 S.A.

 • o) buna gestiune a resurselor umane;

Scopuri și obiective ale S.C. APA CANAL 2000 S.A.

Scopul declarat al S.C. APA CANAL 2000 S.A. în ceea ce privește gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare ce i-a fost delegat are la bază utilizarea atât pe termen mediu cât și pe termen lung a resurselor de apă, ceea ce impune:

- Realizarea unui serviciu și a unei infrastructuri tehnico-edilitară moderne, capabile să susțină dezvoltarea economico-socială a localităților, să atragă investiții private și să stimuleze dezvoltarea durabilă a comunităților locale ;

 • - Dezvoltarea și extinderea serviciului de alimentare cu apă și canalizare la nivelul întregii arii de delegare, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață ale comunităților locale ;

 • - îmbunătățirea calității mediului, prin utilizarea rațională a resurselor naturale de apă și


epurarea corespunzătoare a apelor uzate, în conformitate cu prevederile          i>de mediu și ale

directivelor Uniunii Europene ;

 • - Orientare serviciului către utilizatori;

 • - Asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor c distribuție a apei sau în perimetrul de colectare a apelor uzate la seiyici canalizare;

 • - Asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normelor

 • - Reducerea pierderilor de apă și a consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apă și canalizare;

 • - Reducerea consumurilor specifice de apă potabilă la Utilizator, inclusiv prin contorizarea branșamentelor;

 • - Asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare consumator cu care se încheie contracte de furnizare ;

 • - Promovarea programelor de investiții, în scopul dezvoltării și modernizării sistemelor de alimentare cu apă și canalizare ;

 • - Adoptarea soluțiilor tehnice și tehnologice, cu costuri minime și în concordanță cu prognozele de dezvoltare edilitar-urbanistică și demografică a comunităților ;

 • - Promovarea metodelor modeme de management;

 • - Promovarea profesionalismului, eticii profesionale și a formării profesionale continue a personalului care lucrează în domeniu ;

 • - Echilibrul financiar al delegării, cu respectarea prețurilor și tarifelor, așa cum acestea au fost aprobate prin Politica Tarifară ca si rezultantă a Analizei Cost Beneficiu aferentă proiectelor cu finanțare europeană rambursabilă/nerambursabilă și contractelor de împrumut aferente cofinanțării acestor proiecte;

 • - Asigurarea continuității serviciului și funcționării sistemului de alimentare cu apă și canalizare în condiții de siguranță și la parametrii ceruți prin normele și prescripțiile tehnice .

Obiective strategice ale S.C. APA CANAL 2000 S.A.:

 • 1. Modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate;

 • 2. Menținerea în stare funcțională a sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare ;

 • 3. Asigurarea calității serviciilor, îmbunătățirea permanentă a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, în condițiile unei gestiuni administrative și comerciale eficiente ;

 • 4. Dezvoltarea și întreținerea unor sisteme interne și externe de colectare, stocare, preluare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publice adecvate prin rapoarte periodice ;

 • 5. Asigurarea desfășurării activităților societății, în conformitate cu obligațiile impuse de legi și de regulamente, precum și cu respectarea politicilor interne ;

 • 6. Crearea unei organizații mai flexibile și eficiente, care să fie capabilă să se adapteze la schimbările și provocările viitoare; va fi nevoie de mai mult personal pentru exploatarea eficientă a patrimoniului ( stații de tratare, foraje, rețele, stații de epurare);

In conformitate cu obiectivele strategice generale ale societății, un rol important îl ocupă obiectivele la nivelul activităților economico-fmanciare, structurate în conformitate cu metodologia SMART, după cum urmează:

 • • Atingerea indicilor de rentabilitate prevăzuți în contractul cu BERD.

 • • Asigurarea unui nivel optim al ratei de îndatorare totală.

 • • Asigurarea permanentă a fluxului de numerar (cash-flow) necesar bunei desfășurări a activităților productive și a celor investiționale.

 • • Asigurarea implementării Planului de Management, a Planului financiar și a Politicii tarifare.

 • • Asigurarea unui grad ridicat de încasare a producției facturate.


 • • Respectarea în continuare a nivelurilor de servicii privind soluțio^râh formulate de clienți.

 • • Creșterea vânzărilor prin realizarea controlată a extinderilor rețelelor pKibflie

 • • Implementarea Programul de Reducere a Pierderilor.                 V '

 • • Creșterea ponderii facturilor încasate folosind mijloace alternative de plața.Q •/ K

Sub aspectul indicatorilor cheie de performanță, se monitorizează permanența activității pe parcursul duratei mandatului de administrator.

In conformitate cu prevederile art.5 alin(2) din H.G. nr.722/2016 Anexa nr.lc autoritatea publică tutelară recomandă monitorizarea următorilor indicatori de performanță:

Nr.

Crt

Indicatori

Unitate de măsură

Formula de calcul

Valoare

Coeficient de pondere

1

Rata      solvabilității

generale

Datorii totale/Active totale

< 1

20%

2

Grad de încasare creanțe

%

Facturi încasate/Facturi emise XI0

90

20%

3

Gradul de acoperire a cheltuielilor        din

venituri proprii

%

Venituri totale/Cheltuieli totale

100

20%

4

Lichiditate generală

%

Active circulante/Datorii curente

Minim 1

20%

5

Conformarea      cu

calitatea apei potabile

%

Nr de probe conforme     pe

an/Număr probe prelevate

90

10%

6

Conformarea      cu

calitatea apei uzate tratate

%

Nr de probe conforme     pe

an/Număr probe prelevate

90

10%

îndeplinirea obiectivelor de mai sus vă asigură îmbunătățirea continuă a stabilității economico -financiare a societății, prezentând astfel un nivel ridicat de credibilitate în raport cu orice instituție finanțatoare din țară sau din străinătate, favorizând în acest mod atragerea în continuare de resurse financiare nerambursabile pentru susținerea proceselor investiționale. Misiunea autorității tutelare în ceea ce privește activitatea S.C. APA CANAL 2000 S.A., scopul și obiectivele strategice și de performanță ale operatorului regional, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. APA CANAL 2000 S.A. reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a societății.

Planul de administrare se va interpreta în corelare cu prevederile legale în vigoare din sectorul de activitate al S.C. APA CANAL 2000 S.A.și cu prevederile legale specifice/lș^ed^^^r^gjilamentul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, contractul de delegare etc).                                                                                                    !:

finanțare,

* A


C. încadrarea întreprinderii. Cadru instituțion' Scurt istoric și prezentare a societății

S.C. APA CANAL 2000 S.A. este persoană juridică română și este înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română și cu dispozițiile Actului Constitutiv. S.C. APA CANAL 2000 S.A. are ca obiect de activitate operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărui gestiune îi este delegata, conform Contractului de Delegare, în aria delegării, definită în contract, și își desfășoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat, prin Asociație, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Capitalul social al S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești este de 14.123.680 lei, divizat în 1.412.368 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

Acționarii societății existenți în Registrul Acționarilor sunt:

Denumire Acționar

Valoare Capital Social

%

Municipiul Pitești

12.605.790 lei

89,2529 %

Județul Argeș

14.350 lei

0,1016%

Orașul Costești

21.070 lei

0,1492%

Orașul Ștefanești

715.300 lei

5,0645 %

Orașul Topoloveni

22.330 lei

0,1581 %

Comuna Albota

88.680 lei

0,6279 %

Comuna Bârla

4.540 lei

0,0321 %

Comuna Bascov

82.530 lei

0,5843 %

Comuna Bradu

310.300 lei

2,1970%

Comuna Buzoești

9.290 lei

0,0658 %

Comuna Căteasca

100 lei

0,0007 %

Comuna Mărăcineni

94.420 lei

0,6685 %

Comuna Merișani

4.090 lei

0,0290 %

Comuna Moșoaia

129.250 lei

0,9151 %

Comuna Rucăr

10.530 lei

0,0746 %

Comuna Stolnici

11.110 lei

0,0787 %

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 5 (cinci) administratori. Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani. Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale. Consiliul de Administrație va delega conducerea societății Directorului General.

Directorul General este numit de Consiliul de Administrație și este răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de către Consiliul de Administrație periodic. Autoritatea publica tutelara recomanda ca Directorul General al societății sa fie numit in conformitate cu prevederile art.35 alin(l) si alin(2) teza finala din OUG nr. 109/2011 motivat de necesitatea asigurării unui management eficient, a unei mod de administare si conducere unitara si a unei relații de colaborare intre conducerea administrativa si cea executiva a societății in vederea realizării obiectivelor societății.

Responsabilitățile Directorului General sunt stabilite prin Contractul de Mandat încheiat cu președintele Consiliului de Administrație în conformitate cu OUG nr. 109 din 2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare.

Cadrul instituțional în care funcționează S.C. APA CANAL 2000


operator regional.

.APA CANAL


Serviciul de apă și de canalizare este asigurat de către operatoruLf^ftoâl^^

2000 S.A., având capital integral de stat, deținut 100% de către -- ipî&țrățiv teritoriale

membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș. Operatorul ^gjonăt este organizat conform principiilor „in-house” reglementate de Legea nr. 51/2016 asupra societății un control direct și o influență dominantă as

ale exercită

eciziil^^țț^tegice și/sausemnificative ale acesteia, în mod similar cu controlul exercitat asupra departamentelor proprii).

Operatorul regional asigură prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, nr. 1/26.03.2010, și are drepturi exclusive în aria de operare stabilită prin actul de delegare.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș (ADIA)

Asociația s-a constituit în anul 2009 în scopul reglementării, înființării, organizării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare (serviciul) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului. Interesul comun ce a stat la baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității Serviciului, în condițiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul "poluatorul plătește", atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

Obiectivele declarate de asociați prin actul de înființare sunt următoarele:

 • a) să încheie contractul de delegare cu operatorul regional în numele și pe seama asociaților, care vor avea împreună calitatea de delegatar, conform Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) să exercite drepturile specifice de control și informare privind operatorul;

 • c) să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes intercomunitar;

 • d) să aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului;

 • e) să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

 • f) să monitorizeze executarea contractului de delegare și să informeze regulat asociații despre aceasta;

 • g) să identifice și să propună orice acțiuni vizând realizarea obiectivelor Asociaților în legătură cu Serviciul:

 • 1. asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare și/sau baza-suport a contractării de credite rambursabile ori parțial rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depășească limitele de suportabilitate ale populației;

 • 2. aplicarea principiului solidarității;

 • 3. implementarea și aplicarea permanentă a principiului "poluatorul plătește";

 • 4. creșterea progresivă a nivelului de acoperire al Serviciului;

 • 5. buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului și gestiunea administrativă și comercială eficientă a acestuia;


 • 6. menținerea calității tehnice și întreținerea eficientă

Serviciu;

 • 7. buna gestiune a resurselor umane;

 • h) să acorde sprijin asociaților și operatorului în necesare implementării strategiei de dezvoltare.

Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor (CDG)

Conform Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană, România și-a asumat obligații care implică investiții importante în sectorul de apă și canalizare, până în 2015 pentru un număr de 263 de aglomerări urbane cu locuitor-echivalent (l.e.) mai mare de 10.000 și până în 2018 în 2.346 aglomerări urbane cu un număr de l.e. cuprins între 2.000 și 10.000.

Un element esențial pentru atingerea obiectivelor ambițioase de investiții îl reprezintă implementarea unui model instituțional care să permită unor Operatori mai mari, puternici și cu experiență să furnizeze serviciile de alimentare cu apă și de canalizare în mai multe unități administrativ teritoriale, în baza unui singur contract de delegare a gestiunii acestor servicii.

Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de apă și canalizare, intrată în vigoare la data de 21 martie 2007, modificată și completată, permite Autorităților Administrative Publice Locale sau, după caz, Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitare de Apă și de Canalizare, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre, să atribuie unui Operator toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind gestiunea propriu-zisă a serviciului public, respectiv administrarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare aferente acestuia, în baza unui Contract de Delegare a Gestiunii. Potrivit prevederilor art. 28, alin. 2A1 din Legea nr. 51/2006, atribuirea contractului de delegare a gestiuni se face prin atribuire directă atunci când atât operatorul cât și autoritățile administrativteritoriale îndeplinesc condițiile cumulative impuse.

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.1/26.03.2010 este semnat între ADIA - în calitate de autoritate și S.C. APA CANAL 2000 S.A. -în calitate de Operator. Prin contractul de delegare Asociația, în numele și pe seama asociaților, a conferit operatorului dreptul exclusiv de a furniza Serviciul de alimentare cu apă și de canalizare ca serviciu comunitar de utilități publice pe raza lor de competență teritorială, precum și concesiunea exclusivă asupra bunurilor publice, care constituie sistemele de alimentare cu apă și de canalizare aferente Serviciului. Operatorul prin semnarea contractului a devenit responsabil de implementarea programelor de investiții, de întreținerea, modernizarea, reabilitarea și extinderea sistemele de alimentare cu apă și de canalizare și de gestiunea Serviciul pe riscul și răspunderea sa, conform dispozițiilor contractului de delegare. Realizarea acestor responsabilități de către operator se face prin indicatori de performanță care pot monitoriza implementarea sistemului.

D. Angajamentul autorității publice tutelare vizavi de modalitatea de compensare sau rambursare a obligației

întrucât autoritatea publică tutelară așteaptă de la S.C. APA CANAL 2000 S.A. îndeplinirea de obligații de serviciu public și/sau administrare infrastructură publică, prin Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.1/26.03.2010, autoritatea delegantă în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre ale ADIA, a convenit la rambursarea în Fondul IID a sumelor provenite din redevența aferentă bunurilor concesionate la S.C. APA CANAL 2000 S.A și impozitul pe profit plătit de societate. Potrivit art. 38 din Contractul de Delegare, Operatorului nu i se percep taxe pentru ocuparea domeniului public.

normelor legale și reglementare aplicabile în România privind ținerea evidențelor contabile specifice scopului prezentului Contract de delegare.

Operatorul are obligația să conducă contabilitatea de gestiune pentru fiecare activitate și în cadrul activităților separat pentru fiecare localitate, astfel încât activitățile din diferite localități să fie ușor de evaluat, monitorizat și controlat.

Operatorul va conduce contabilitatea analitică a Fondului de întreținere, înlocuire și Dezvoltare pe unitățile administrativ teritoriale, proprietari ai bunurilor concesionate.

E. Politica de dividende și vărsăminte din profitul net

Conform prevederilor OUG nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice, care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, S.C. APA CANAL 2000 S.A. nu acordă dividende, iar profitul rămas după plata impozitului pe profit și repartizările legale va fi virat la fondul de rezervă IID.

F. Politica de investiții aplicabilă S.C. APA CANAL 2000 S.A.

Finanțarea și realizarea lucrărilor de întreținere și investiții aferente sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare se face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice.

Finanțarea lucrărilor de înlocuire se face din Fondul IID. Lucrările de extindere și modernizare cad în sarcina de finanțare a autorităților publice locale. Ele se finanțează de la bugetele locale, alocații de la bugetul național, surse atrase din contribuția nerambursabilă sau credite contractate de autoritățile locale.

S.C. Apă Canal 2000 S.A. este o entitate cu experiența in implementarea investițiilor care au contribuit la modernizarea si extinderea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din județul Argeș, fiind totodată o companie modernă și dinamică, având drept referință cel puțin următoarele realizări:

 • • Realizarea lucrărilor de investiții în valoare de 210,14 milioane lei (50,1 milioane euro), prevăzute în Măsura Ex-ISPA „Reabilitarea stației de epurare a apelor uzate, a sistemului de canalizare și a rețelei de alimentare cu apă potabilă în municipiul Pitești, județul Argeș, România”;

 • • Realizarea lucrărilor din Etapa I 2007-2013 “ Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Argeș” în valoare de 399 milioane lei (91,7 milioane euro);

 • • Pregătirea documentației pentru Etapa II 2014 - 2020 “Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județul Argeș” cu o valoare estimată inițială a investițiilor directe de 162 milioane euro, valoare care poate suferi modificări în funcție de evaluările JASPERS și Autorității de Management POIM.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 2014-2020, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), reprezintă o completare a investițiilor finanțate prin POS Mediu în cadrul Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Argeș”. în aria proiectului sunt cypricalitățile Pitești, Ștefanești, Topoloveni, Costești, Bascov, Albota, Moșoaia, Bradu, Poianș^f^d&i^SVqlr^, Buzoești și Căteasca.


în acest sens, a fost semnat Contractul de finanțare nr. 30/16.02J.2017, pentru Pr

pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuie ^ntnS^oie^fiil dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în per^âdă/^OU


2014+105621. Valoarea totală a proiectului, fără TVA, este de 11.406.184 lei, valoare integral eligibilă, din care 85% sunt fonduri alocate de Uniunea Europeană, 14% fonduri de la Bugetul de Stat, iar 1% reprezentând contribuția autorităților locale implicate în Proiect, durata contractului fiind de 40 luni, conform actului adițional 2/11.03.2019.

în vederea obținerii finanțării proiectului de investiții din fonduri europene destinate perioadei de programare 2014-2020, în data de 16.08.2016 a fost semnat Contractul de servicii nr. 183 pentru “Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 2014-2020”. Contractul de servicii a fost atribuit Asocierii dintre S.C. TPF INGINERIE S.R.L. -ENGESOFT Engenharia e Consultoria Ltda - TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL, valoarea contractului fiind de 14.321.878 lei, fără TVA, iar ordinul de începere al activităților fiind transmis în data de 13.03.2017.

Obiectivul general al contractului constă în elaborarea documentațiilor necesare în vederea obținerii finanțării pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 2014-2020”: pregătirea Aplicației de finanțare inclusiv a documentelor suport, sprijin în evaluarea fezabilității proiectului propus (tehnică, economică, financiară, mediu, etc.) și realizarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de lucrări, servicii și furnizare.

 • G. Dezideratele autorității publice tutelare și acționarilor, după caz, cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale S.C. APA CANAL 2000 S.A.

Relațiile și comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, acționari și organele de administrare și conducere a societății se vor realiza în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii, ale Statutului Asociației și a Actului Constitutiv al societății precum și a legislației aplicabile în domeniu.

H. Condiții privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor

Pentru asigurarea calității serviciilor prestate de S.C. APA CANAL 2000 S.A. în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, nr. 1/26.03.2010, societatea va respecta prevederile legale în vigoare aplicabile în domeniul de

activitate și va urmări în permanență îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat implementat deja în societate. De asemenea societatea urmărește realizarea obiectivelor de performanță și strategice în ceea ce privește îmbunătățirea continuă a calității servi ” restate prin anticiparea nevoilor și așteptărilor utilizatorilor, orientarea serviciului de^fî^Atâ-efa/i de canalizare către utilizatori și asigurarea calității serviciului la nivelul c^r^p Uniunii Europene.


I. Așteptări privind cheltuielile de capital și reducerea chel

Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza si propune spre aprobare, anual, Adunării Generale a Acționarilor societății bugetul de venituri și cheltuieli al societății și programul de investiții și reparații necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale Societății. Cheltuielile de capital propuse prin programul de investiții și reparații trebuie să fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale Societății.

Consiliul de Administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească ca societatea să nu înregistreze plăți restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere în sarcina societății. De asemenea, Societatea trebuie sa achite cu prioritate obligațiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și bugetele locale.

Consiliul de Administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor Societății și să dispună toate măsurile de recuperare a creanțelor în termenul legal de prescripție.

J. Etică, integritate și guvernanță corporativă

In cadrul societății există un Regulament de Organizare și Funcționare avizat favorabil de Asociație. Acest Regulament de Organizare și Funcționare, completat de Regulamentul de Ordine Interioară al societății exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică a conducerii societății și a personalului angajat cu privire la managementul afacerilor și desfășurarea activităților curente. S.C. APA CANAL 2000 S.A. dorește să mențină și să dezvolte o relație bazată pe încredere și reciprocitate cu toate părțile interesate, respectiv cu toți parteneii de contract, cu instituțiile publice locale și centrale precum și cu autoritățile cărora se subordonează.

Consiliul de Administrație

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și potrivit dispozițiilor art. 18, alin. 4 din Actul Constitutiv al S.C. APA CANAL 2000 S.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății alege membrii Consiliul de Administrație al societății.

Societatea comercială este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) administratori. Numirea membrilor Consiliului de Administrație (Administratorii) este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. In cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe durata mandatului.

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați numai printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la propunerea Asociației care prezintă în acest scop Adunării Generale, cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea mandatului Administratorilor în funcție, o lista cu persoanele din rândul cărora AGA va alege membrii Consiliului de Administrație. Mandatul Adminstratorilor este de 4 ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși. Președintele Consiliului de Administrație este ales din rândul Administratorilor.

Consiliul de Administrație al societății are puteri depline cu administrarea Societății, având în principal, atribuțiile următoare:

priviri


 • • Aprobă nivelul salariilor;

 • • Aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al societății

  Directorului Gem


 • • Aproba structura organizatorica a societății la propunerea

 • • Aprobă propriul Regulament de Funcționare;

 • • Stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;

 • • Elaborează și aprobă Regulamentul intern prin care se stabilesc drepturile, responsabilitățile și sancțiunile cu privire la personalul societății;

 • • Prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor, pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor. Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociăției asupra acestor proiecte;

 • • Promovează studii specifice și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea serviciilor;

 • • Aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;

 • • Numește Directorul General și Directorul Economic;

 • • Stabilește remunerația directorilor în limitele stabilite de OUG nr. 109/2011;

 • • Aprobă Planul de Management întocmit de directorii societății;

 • • Propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității;

 • • Exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;

 • • Pune în aplicare sarcinile stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta, conform legii;

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de AGA și este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

întrucât S.C. APA CANAL 2000 S.A. a înregistrat în ultimul exercițiu financiar o cifră de afaceri superioară echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro, și are mai mult de 50 de angajați devin incidente prevederile art. 29, alin. (5), lit. (a) din O.U.G. 109/2011 în sensul că este obligatorie efectuarea selecției candidaților pentru funcția de membrii în Consiliul de Administrație al S.C. APA CANAL 2000 S.A. de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

Profilul Consiliului de Administrație, profilul fiecărui membru al consiliului, analiza cerințelor contextuale ale S.C. APA CANAL 2000 S.A., în general și ale consiliului în particular, matricea profilului consiliului, scrisoarea de așteptări, planul de administrare, etc. vor fi elaborate, în cadrul componentei integrate a Planului de selecție potrivit art. 14, alin. (1) lit. (c) din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016 . La elaboarea profilului membrilor Consiliului de Administrație vor fi avute în vedere următoarele cerințe minimale, fără a se limita la acestea, reglementate la art. 19 din normele metodologice aprobate prin HG nr. 722/2016, anume :

 • a) să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;

 • b) să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;

 • c) să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;


 • d) să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în critica echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea activitatea consiliului ca întreg;

 • e) studii superioare atestate cu diplomă de licență;

 • f) cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează societatea;

 • g) stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției de administrator atestată pe baza adeverinței medicale;

 • h) candidatul să nu se afle într-una din situațiile prevăzute de art.88 din Legea nr. 161/2003;

 • i) candidatul să nu fi fost revocat din funcția de administrator sau director al unei societăți comerciale;

 • j) minim 3 ani experiență în funcții de conducere/coordonare/administrare dobândită în companii, unități administrativ teritoriale și structuri asociate acestora.

Potrivit art. 28, alin 3 din OUG nr. 109/2011, cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic,

autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Expertul independent va elabora un profil personalizat al consiliului într-un mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu și, respectiv, cei mai buni candidați pentru consiliu.

Versiunea finală a profilului personalizat al consiliului se aprobă de către autoritatea publică tutelară (Consiliul Local Pitești), potrivit art. 34, lit. (b) din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016.

I. Planul de Administrare

Planul de Administrare pentru următorii patru (4) ani va fi elaborat în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și va avea la baza viziunea managerială a membrilor Consiliului de Administrație asupra evoluției S.C. APA CANAL 2000 S.A. pe termen scurt, mediu și lung, în scopul îndeplinirii de către societate a obiectivelor și condiționalităților stabilite prin procesul de regionalizare, fundamentate pe continuarea implementării si consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și retehnologizare durabilă în condiții de eficiență.

Planul de Administrare va reflecta politica generală a Consiliului de Administrație și anume aceea de a consolida poziția S.C. Apa Canal 2000 S.A. în raport cu celelalte companii de profil similar din Romania si de a continua să fie un factor de stabilitate pentru angajații săi și pentru utilizatorii serviciilor din aria sa de operare.

Direcțiile de dezvoltare și eficientizare ale S.C. APA CANAL 2000 S.A., definte prin Planul de Administrare și operationalizate prin Planul de Management, ce urmează a fi eleborat si prezentat de Directorul General al societății, vor avea la baza principiile guvemanței corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei în raport cu principalii săi colaboratori, cu utilizatorii serviciilor, autorități locale, autorități de reglementare, organisme de control, angajați, alte categorii de colaboratori interni și externi.

Membrii Consiliului de Administrație vor avea în vedere ca pe durata mandatului ce le revine, S.C. APA CANAL 2000 S.A. să fie tratată de către toți partenerii Societății din mediul economic ca o organizație profesionistă, competitivă si aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate ale Uniunii Europene.

Pornind de la acest deziderat, ariile stategice de activitate ale societății vor fi reprezentate de activitatea de producție și activitatea comercială generatoare de valoare adăugată pentru societate și care contribuie la menținerea finanțării acesteia și activitatea de investiții ca unică modalitate de a asigura paritatea competitivă cu societățile care operează pe piața de profil, un obiectiv stategic al

Directorul General este numit de Consiliul de Administrație și este răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de către Consiliul de Administrație periodic. Autoritatea publică tutelară recomandă ca Directorul General al societății să fie numit în conformitate cu prevederile art.35 alin.(l) si alin.(2) teza finala din OUG nr. 109/2011, motivat de necesitatea asigurării unui management eficient, a unei mod de administare si conducere unitară si a unei relații de colaborare intre conducerea administrativă si cea executivă a societății in vederea realizării obiectivelor societății. Directorul financiar al societății este numit de Consiliul de Administrație in conformitate cu prevederile art.35 alin(9) din OUG nr. 109/2011.

Directorii societății vor întocmi, în termen de 60 de zile de la numire, Planul de management (componentă a planului de administrare) si îl vor supune aprobării Consiliului de Administrație, conform art.36 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016.

L. Legislație

In sectorul de activitate al S.C. APA CANAL 2000 S.A. sunt incidente următoarele prevederi legale:

•Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare.

•Ordonanța de Urgență nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016.

 • • Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor OUG nr. 109/2016 4 Legea nr. 241/2006, a serviciului de alimentare cu apa si canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • • Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • • Hotărârea de Guvern nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor meodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică sectorială Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

•Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

•Legea nr. 107/1996, Legea apelor cu modificările și completările ulterioare.

• Hotărârea de Guvern nr. 188/ 2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările și completările ulterioare.

 • • Ordinul nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractul ui-cadru de fumizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.


 • • Ordinul nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului^oîljnei^af și de canalizare.

•Ordinul nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului ({ie Winl^

de canalizare.

 • • Ordinul nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajus prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare?

 • • Ordinul nr. 29/N/1993 al MLPAT pentru aprobarea Normațivului-cadru privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici.

•. Ordonanța de urgență nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificările și completările ulterioare

 • • Lege nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome si societăți comerciale.

 • • Legea nr. 227/2015 codul fiscal 4 Legea 2017/2015 codul de procedură fiscală.

 • • Legea 53/2003 codul muncii.

 • • Ordonanța de urgență a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

 • • Hotărârea de Guvern nr 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015.

 • • Ordonanța de urgență a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 - 2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării.

 • • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

 • • Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

 • • Alte prevederi legale incidente în sectorul de activitate al S.C. APA CANAL 2000 S.A.

CONTRACT DE ADMINISTRARE NR. încheiat astazi

I. Preambul

Având in vedere dispozițiile:

 • • O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificările si completările ulterioare;

 • • Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr....../21.01.2016 privind numirea membrilor

Consiliului de Administrație adoptata in condițiile Legii societăților comerciale si ale Actului Constitutiv al Societății,

 • • Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 1/26.03.2010;

• Regulamentului consolidat si armonizat al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare din aria de competenta a unităților administrativ-teritoriale membre ale

Asociației de Dezvoltare Intecomunitara Argeș, județul Argeș;


 • • Art. 1913 si urm., precum si art. 2009 si urm. Cod Civil;

 • • Actului Constitutiv al Societății care impune membrilor Consiliului

pe durata mandatului lor sa nu se gaseasca intr-un raport juridic de munca cu CONTRACT DE ADMINISTRARE NR........

încheiat astazi________________

I. Preambul

Având in vedere dispozițiile: • O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificările si completările ulterioare;

 • • Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr....../21.01.2016 privind numirea membrilor

Consiliului de Administrație adoptata in condițiile Legii societăților comerciale si ale Actului Constitutiv al Societății,

 • • Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 1/26.03.2010;

 • • Regulamentului consolidat si armonizat al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare din aria de competenta a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intecomunitara Argeș, județul Argeș;

 • • Art. 1913 si urm., precum si art. 2009 si urm. Cod Civil;

 • • Actului Constitutiv al Societății care impune membrilor Consiliului de Administrație ca pe durata mandatului lor sa nu se gaseasca intr-un raport juridic de munca cu Societate