Hotărârea nr. 334/2019

HCL privind modificarea si completarea HCL nr.332-2018


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 332/27.09.2018 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

Raportul nr. 49886/17.10.2019 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 52601/2019, nr.52603/2019, nr. 52606/2019, nr.52607/2019 și nr.52610/2019;

Adresa nr. 17781/08.10.2019 a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 47732/08.10.2019;

Văzând prevederile art. 129 alin. (3) lit. ”c”, ale art. 610 și ale art. 612 din Codul administrativ, cu completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Anexa nr. 2 la H.C.L nr. 332/27.09.2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  • a)      se modifică denumirea unei funcții publice de inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate, Achiziții Publice, Informatică, Administrativ, în consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional principal;

  • b)      se modifică denumirea unei funcții publice de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate, Achiziții Publice, Informatică, Administrativ, în consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional superior;

  • c)      un post contractual ocupat de inspector de specialitate, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate, Achiziții Publice, Informatică, Administrativ se transformă în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent;

  • d)      un post contractul ocupat de inspector de specialitate, gradul profesional I din cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate, Achiziții Publice, Informatică, Administrativ se transformă în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior;

  • e)      un post contractual ocupat de inspector de specialitate, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Protecția Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnice se transformă în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional asistent.

Art. II. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia și Biroului Mangement Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului MunicipiulujJRi^ de către Secretarul Municipiului Pitești.Pitești,

Nr. 334 din 31.10.2019