Hotărârea nr. 333/2019

HCL privind aprobare tarife Salpitflor Green SA


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor pentru unele activități desfășurate de Societatea Salpitflor Green S.A.

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.47720/08.10.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.52601/2019, nr. 52603/2019, nr.52606 /2019, nr. 52607/2019 și nr. 52610/2019;

-Adresa Societății Salpitflor Green S.A. nr. 16939/02.10.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.46569/03.10.2019;

-Rata SWAP furnizată online de Consiliul Concurenței pe site-ul www.aiutordestat.ro;

Văzând prevederile Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, ale H.C.L. nr.93/21.03.2019 privind aprobarea Metodologiei de fundamentare, aprobare, ajustare sau modificare a nivelului prețurilor/tarifelor, pentru serviciul public de administrare a domeniului public și privat de interes local privind amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în municipiul Pitești, ale H.C.L. nr.238/12.07.2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare: măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, către S.C. Salpitflor Green S.A., cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr.l 11/29.03.2018 privind delegarea gestiunii serviciilor publice pentru activitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor și pentru activitățile de amenajare și întreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri, către S.C. Salpitflor Green S.A, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit. a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea tarifelor stabilite în anexă rtr 'l 5 lă-'țdX.L nr.l 11/29.03.2018 și în anexa nr.9 la H.C.L. nr.238/12.07.2018 îi nivelului profitului rezonabil la 4,44%, reprezentând rata SWAP < de Consiliul Concurenței, la care se adaugă 100 puncte procentuale, ^entru'actiyiUț^a de amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regulari^^^a cursutil^r de

sensul actualizării

iep,4f4;WMu&d|ăde măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț delegate Societății Salpitflor Green S.A.

Art.II. (1) Tarifele pentru activitățile menționate la art.l sunt prevăzute în anexele nr.l și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr.15 la H.C.L nr.l 11/29.03.2018 și anexa nr.9 la H.C.L. nr.238/12.07.2018 se modifică potrivit alin.(l).

Art.III. (1) Societatea Salpitflor Green S.A. va aduce la cunoștința publică tarifele, aprobate potrivit prezentei hotărâri.

(2) Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local privind amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă - izvoare, pârâie, râuri situate în intravilan în municipiul Pitești nr.15559/30.03.2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în Municipiul Pitești, nr.32672/12.07.2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri, prin acte adiționale, întocmite de către Biroul Monitorizare Servicii Publice, Guvemanță Corporativă.

Art.IV. Direcția Economică, Direcția Tehnică, Direcția Servicii Publice si Achiziții și S.C. Salpitflor Green S.A. vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


PREȘ]             1NȚÂ


^^-luL^gdntrasemnează pentru legalitate: SECRETAR, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 333 din 31.10.2019

Anexa nr.1 la HCL nr333./*?/t/®<2019


Tarife pentru activitatea de amenajare și intreținere zone verzi și igenizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în MUNICIPIUL PITEȘTI


Nr. crt.

Cod lucrare

Denumire lucrare

UM

Tarif

Profit

4.44%

Total tarif cu profit

1

SvA1a

Degajarea terenului de corpuri străine (frunze, crengi și gunoi cu mâna și cu grebla)

100mp

45,067

2,001

47,068

2

SvA1b

Degajarea terenului de corpuri străine (iarbă și buruieni cu sapa și cu grebla)

100mp'

72,677

3,227

75,904

3

SvA1c

Degajarea terenului de corpuri străine, resturi de materiale de construcții (alicărie, fier, pietre, etc) existente la suprafață

100mp

40,104

1,781

41,885

4

SvA1d

Degajarea terenului de corpuri străine, resturi de materiale de construcții (alicărie, fier, pietre, etc) puțin îngropate, cu sapa, grebla și mâna

100mp

78,300

3,477

81,777

5

SvA2

Defrișarea manuală a arborilor și arbuștilor izolați (cu diametrul până la 0,10 m)

1buc

10,627

0,472

11,099

6

TSG03A

Defrișarea manuală a suprafețelor împădurite mai mari de 500 mp cu tufișuri și arbuști cu diametrul până la 10 cm

100mp

206,050

9,149

215,199

7

TSG03B

Defrișarea manuală a suprafețelor împădurite mai mari de 500 mp cu tufișuri și arbuști cu diametrul până la 10 cm ( cu scoaterea rădăcinilor)

100mp

256,750

11,400

268,150

8

TSG03C

Defrișarea manuală a suprafețelor împădurite mai mici de 500 mp cu tufișuri și arbuști cu diametrul până la 10 cm

100mp

306,260

13,598

319,858

9

TSG03D

Defrișarea manuală a suprafețelor împădurite mai mici de 500 mp cu tufișuri și arbuști cu diametrul până la 10 cm ( cu scoaterea rădăcinilor)

100mp

383,010

17,006

•400.016

10

SvA6a

Scoaterea manuală a rădăcinilor în spații înguste (cu diametrul trunchiului de 11 - 30 cm)

1buc

58,371

2,592

/11

SvA6b

Scoaterea manuală a rădăcinilor în spații înguste (cu diametrul trunchiului de 31 - 60 cm)

1buc

96,613

4,290

100,903

Uz

12

SvA6c

Scoaterea manuală a rădăcinilor în spații înguste (cu diametrul trunchiului de 61 -100 cm)

1buc

160,016

7,105

167,121

13

SvA6d

Scoaterea manuală a rădăcinilor în spații înguste (cu diametrul trunchiului de peste 100 cm)

1buc

229,457

10,188

239,645

14

SvA7a

Extragerea manuală a pământului vegetal, cu păstrarea structurii în vederea amenajării spațiilor verzi (cu aruncarea în depozit sau vehicul cu platforma până la 0,6 m deasupra nivelului săpăturii) în teren ușor

1mc

12,199

0,542

12,741

15

SvA7b

Extragerea manuală a pământului vegetal, cu păstrarea structurii în vederea amenajării spațiilor verzi (cu aruncarea în depozit sau vehicul cu platforma până la 0,6 m deasupra nivelului săpăturii) în teren mijlociu

1mc

18,208

0,808

19,016

16

SvA7c

Extragerea manuală a pământului vegetal, cu păstrarea structurii în vederea amenajări spațiilor verzi (cu aruncarea în depozit sau vehicul cu platforma până la 0,6 m deasupra nivelului săpăturii) în teren tare

1mc

34,015

1,510

35,525

17

SvA7d

Extragerea manuală a pământului vegetal, cu păstrarea structurii în vederea amenajări spațiilor verzi (cu aruncarea în vehicul cu platforma de la 0,6 - 2 m deasupra nivelului săpăturii) în teren ușor

1mc

17,998

0,799

18,797

18

SvA7e

Extragerea manuală a pământului vegetal, cu păstrarea structurii în vederea amenajări spațiilor verzi (cu aruncarea în vehicul cu platforma de la 0,6 - 2 m deasupra nivelului săpăturii) în teren mijlociu

1mc

24,011

1,066

25,077

19

SvA7f

Extragerea manuală a pământului vegetal, cu păstrarea structurii în vederea amenajări spațiilor verzi (cu aruncarea în vehicul cu platforma de la 0,6 - 2 m deasupra nivelului săpăturii) în teren tare

1mc

43,019

1,910

44,929

20

SvA8a1

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren ușor la adâncimea de 10 cm

10mp

10,981

0,488

/11U69

21

SvA8a2

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren ușor la adâncimea de 20 cm

10mp

21,962

0,975

/z

// .22 937

22

SvA8a3

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren ușor la adâncimea de 30 cm

10mp

32,942

1,463

Hs23

SvA8b1

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren mijlociu la adâncimea de 10 cm

10mp

16,970

0,753

17,723

24

SvA8b2

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren mijlociu la adâncimea de 20 cm

10mp

33,941

1,507

35,448

25

SvA8b3

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren mijlociu la adâncimea de 30 cm

10mp

50,911

2,260

53,171

26

SvA8c1

Mobilizarea manuală a solului vegetal (în vederea asigurării prizei cu stratul) în teren tare la adâncimea de 10 cm

10mp

31,944

1,418

33,362

27

SvA8c2

Mobilizarea manuală a solului vegetal (în vederea asigurării prizei cu stratul) în teren tare la adâncimea de 20 cm

10mp

63,888

2,837

66,725

28

SvA8c3

Mobilizarea manuală a solului vegetal (în vederea asigurării prizei cu stratul) în teren tare la adâncimea de 30 cm

10mp

95,832

4,255

100,087

29

SvA8d1

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren foarte tare la adâncimea de 10 cm

10mp

49,913

2,216

52,129

30

SvA8d2

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren foarte tare la adâncimea de 20 cm

10mp

99,825

4,432

104,257

31

SvA8d3

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren foarte tare la adâncimea de 30 cm

10mp

149,738

6,648

156,386

32

SvA9a

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren orizontal) în teren ușor

10mp

9,975

0,443

10,418

33

SvA9b

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren orizontal) în teren mijlociu

10mp

13,960

0,620

14,580

34

SvA9c

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren orizontal) în teren tare

10mp

17,950

0,797

18,747

35

SvA9d

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren orizontal) în teren foarte tare

10mp

19,950

0,886

36

SvA10a

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren în pantă) în teren ușor

1mp

1,596

0,0711

* A 1:667

37

SvA10b

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren în pantă) în teren mijlociu

1mp

1,995

I

0,089

'77 v\38

SvA10c

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren în pantă) în teren tare

1mp

2,394

0,106

2,500

39

SvAIOd

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren în pantă) în teren foarte tare

1mp

2,593

0,115

2,708

40

SvA11a

Finisarea suprafețelor după nivelare (în vederea însămânțării cu gazon, brăzduirii sau plantării cu flori)

1mp

1,595

0,071

1,666

41

SvA12a

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe teren orizontal, cu păstrarea structurii în straturi de: 5cm grosime)

1mp

1,995

0,089

2,084

42

SvA12b

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe teren orizontal, cu păstrarea structurii în straturi de: 10cm grosime)

1mp

2,593

0,115

2,708

43

SvA12c

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe teren orizontal, cu păstrarea structurii în straturi de: 15cm grosime)

1mp

2,992

0,133

3,125

44

SvA12d

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe teren orizontal, cu păstrarea structurii în straturi de: 20cm grosime)

1mp

3,561

0,158

3,719

45

SvA12e

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe teren orizontal, cu păstrarea structurii în straturi de: 25cm grosime)

1mp

3,980

0,177

4,157

46

SvA12f

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe teren orizontal, cu păstrarea structurii în straturi de: 30cm grosime)

1mp

4,189

0,186

4,375

47

SvA13a

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe taluze, cu păstrarea structurii în straturi de: 5cm grosime)

1mp

3,990

0,177

4,167

48

SvA13b

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe taluze, cu păstrarea structurii în straturi de: 10cm grosime)

1mp

4,987

0,221

5,208

49

SvA13c

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe taluze, cu păstrarea structurii în straturi de: 15cm grosime)

1mp

5,586

0,248

50

SvA13d

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe taluze, cu păstrarea structurii în straturi de: 20cm grosime)

1mp

5,985

0,266

/$-

//6.2S1

51

SvA13e

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe taluze, cu păstrarea structurii în straturi de: 25cm grosime)

1mp

6,583

0,292

' - ■52

SvA13f

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe taluze, cu păstrarea structurii în straturi de: 30cm grosime)

1mp

6,982

0,310

7,292

53

SvA14e

îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului până la 4m (și constituit din teren ușor, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)

1mp

7,200

0,320

7,520

54

SvA14f

îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului până la 4m (și constituit din teren mijlociu, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)

1mp

8,200

0,364

8,564

55

SvA14g

îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului până la 4m (și constituit din teren tare, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)

1mp

9,000

0,400

9,400

56

SvA14h

îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare în vederea consolidării, având înălțimea taluzului până la 4m (și constituit din teren foarte tare, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)

1mp

9,600

0,426

10,026

57

SvA15e

îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului de la 4 - 8m (și constituit din teren ușor, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)

1mp

8,000

0,355

8,355

58

SvA15f

îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului de la 4 - 8m (și constituit din teren mijlociu, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)

1mp

9,000

0,400

9,400

59

SvA15g

îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului de la 4 - 8m (și constituit din teren tare, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)

1mp

10,000

0,444

10,444

60

SvA15h

îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului de la 4 - 8m (și constituit din teren foarte tare, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)

1mp

10,400

0,462

XoiȘ-

61

SvA17a

Semănarea gazonului (pe suprafețe orizontale)

100mp

112,223

4,983

//11^,266

62

SvA17b

Semănarea gazonului (pe teren în pantă)

100mp

121,592

5,399

f 126,991

"   / Al63

SvA17c

Semănarea gazonului în figuri (pe peluze în jurul clădirilor)

100mp

115,213

5,115

120,328

64

SvA17d

Semănarea gazonului (pe terenuri de sport)

100mp

121,193

5,381

126,574

65

SvA18a

însămințarea taluzelor gata pregătite (cu semințe de ierburi perene în vederea consolidării)

1mp

6,389

0,284

6,673

66

SvA19a

Extragerea brazdelor de iarbă (pentru brăzduirea terenului orizontal, bordurilor, chenarelor de dimensiuni 25x25x6cm

1mp

2,595

0,115

2,710

67

SvA19b

Extragerea brazdelor de iarbă (pentru brăzduirea terenurilor de sport și taluzelor de dimensiuni 25x25x1 Ocm

1mp

3,194

0,142

3,336

68

SvA20a

Brăzduirea obișnuită (în suprafețe continue, pe teren orizontal sau cu pantă până la 30%)

1mp

12,070

0,536

12,606

69

SvA20b

Brăzduirea obișnuită (în suprafețe continue, pe teren orizontal sau cu pantă peste la 30%)

1mp

18,100

0,804

18,904

70

SvA20c

Brăzduirea obișnuită (în benzi sau chenare pe teren orizontal sau în pantă până la 30% )

1mp

13,070

0,580

13,650

71

SvA20d

Brăzduirea obișnuită (în benzi sau chenare pe teren cu pantă peste 30% )

1mp

20,110

0,893

21,003

72

SvA21a

Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea până la 4m (cu brazde de iarba, așezate pe laț)

1mp

13,458

0,598

14,056

73

SvA21b

Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea până la 4m (cu brazde de iarba, așezate în benzi)

1mp

12,855

0,571

13,426

74

SvA21c

Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea până la 4m (cu brazde de iarba, așezate suprapuse)

1mp

26,455

1,175

27,630

75

SvA21d

Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea până la 4m (cu brazde de iarba, așezate pe muchie)

1mp

30,848

1,370

32,218

76

SvA22a

Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea între 4 - 8m (cu brazde de iarbă pe laț)

1mp

13,458

0,598

14,056

77

SvA22b

Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea între 4 - 8m (cu brazde de iarbă în benzi)

1mp

13,056

0,580

13,636

78

SvA22c

Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea între 4 - 8m (cu brazde de iarbă suprapuse)

1mp

24,050

1,068

25,118

79

SvA22d

Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea între 4 - 8m (cu brazde de iarbă pe muchie)

1mp

26,656

1,184

27,840

80

SvA24a

Udarea suprafețelor însămințate (cu iarbă sau brăzduite cu furtunul cu sită) pe teren orizontal, de la hidrant

100mp

21,183

0,941

22,124

81

SvA24b

Udarea suprafețelor însămințate (cu iarbă sau brăzduite cu furtunul cu sită) pe teren în pantă, de la hidrant

100mp

22,795

1,012

23,80782

SvA24c

Udarea suprafețelor însămințate (cu iarbă sau brăzduite cu furtunul cu sită) pe orice teren de la cisternă

100mp

21,183

0,941

22,124

83

SvA25a

Administrarea manuală a îngrășămintelor organice (pe suprafețe orizontale sau taluze)

1to

105,820

4,698

110,518

84

SvA25b

Administrarea manuală a îngrășămintelor organice (în gropi de plantat)

1to

164,326

7,296

171,622

85

SvA26a

Administrarea manuală a îngrășămintelor chimice (pe suprafețe orizontale sau taluze)

1kg

1,393

0,062

1,455

86

SvA26b

Administrarea manuală a îngrășămintelor chimice (în gropi de plantat)

1kg

2,986

0,133

3,119

87

SvA27a

Prima cosire a gazonului răsărit (în teren orizontal sau pantă până la 20% când terenul este liber)

100mp

24,105

1,070

25,175

88

SvA27b

Prima cosire a gazonului răsărit (în teren orizontal sau pantă până la 20%, plantat cu arbori și arbuști)

100mp

28,122

1,249

29,371

89

SvA27c

Prima cosire a gazonului răsărit (în teren cu pantă de 21 - 50% când terenul este liber)

100mp

25,310

1,124

26,434

90

SvA27d

Prima cosire a gazonului răsărit (în teren cu pantă de 21 - 50%, plantat cu arbori și arbuști)

100mp

29,528

1,311

30,839

91

SvA27e

Prima cosire a gazonului răsărit (în teren cu pantă peste 50% când terenul este liber)

100mp

27,720

1,231

28,951

92

SvA27f

Prima cosire a gazonului răsărit (în teren cu pantă peste 50%, plantat cu arbori și arbuști)

100mp

32,139

1,427

33,566

93

SvA28a

Cosirea manuală a gazonului (ulterioară primei cosiri) în teren orizontal sau pantă până la 20% când terenul este liber

100 mp

18,078

0,803

18,881

94

SvA28b

Cosirea manuală a gazonului (ulterioară primei cosiri) în teren orizontal sau pantă până la 20%, plantat cu arbori și arbuști

100mp

22,100

0,981

23,081 t

95

SvA28c

Cosirea manuală a gazonului (ulterioară primei cosiri) în teren cu pantă de 21 - 50% când terenul este liber

100mp

19,080

0,847

19,927

96

SvA28d

Cosirea manuală a gazonului (ulterioară primei cosiri) în teren cu pantă de 21 - 50%, plantat cu arbori și arbuști

100mp

23,300

1,035

. 24,335

97

SvA28e

Cosirea manuală a gazonului (ulterioară primei cosiri) în teren cu pantă peste 50% când terenul este liber

100mp

20,890

0,928

21,818

98

SvA28f

Cosirea manuală a gazonului (ulterioară primei cosiri) în teren cu pantă peste 50%, plantat cu arbori și arbuști

100mp

25,310

1,124

26,434

99

SvA30a

Tunderea manuală a gazonului (din borduri sau chenare)

1mp

2,000

0,089

2,089100

SvA31a

Plivirea gazonului cu îmburuienare slabă

100mp

34,956

1,552

36,508

101

SvA31b

Plivirea gazonului cu îmburuienare mijlocie

100mp

54,931

2,439

57,370

102

SvA32a

Cosirea manuală a peluzelor semănate cu iarbă (în teren orizontal sau pantă până la 20% când terenul este liber)

100mp

19,072

0,847

19,919

103

SvA32b

Cosirea manuală a peluzelor semănate cu iarbă (în teren orizontal sau pantă până la 20% plantat cu arbori și arbuști)

100mp

23,088

1,025

24,113

104

SvA32c

Cosirea manuală a peluzelor semănate cu iarbă (în teren cu pantă de 21 - 50% când terenul este liber)

100mp

21,080

0,936

22,016

105

SvA32d

Cosirea manuală a peluzelor semănate cu iarbă (în teren cu pantă de 21 - 50%, plantat cu arbori și arbuști)

100mp

25,296

1,123

26,419

106

SvA32e

Cosirea manuală a peluzelor semănate cu iarbă (în teren cu pantă de peste 50% când terenul este liber)

100mp

23,288

1,034

24,322

107

SvA32f

Cosirea manuală a peluzelor semănate cu iarbă (în teren cu pantă de peste 50%, plantat cu arbori și arbuști)

100mp

27,705

1,230

28,935

108

SvA33a

Căratul grămezilor de gazon sau iarba cosite din peluze

1to

39,309

1,745

41,054

109

SvA34a

Rectificarea marginilor la peluze și rabate

100ml

60,024

2,665

62,689

110

SvB3a

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,40m și h = 0,30m în teren mijlociu)

1buc

1,600

0,071

1,671

111

SvB3b

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,40m și h = 0,30m în teren tare)

1 buc

3,000

0,133

3,133

112

SvB3c

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,50m și h = 0,40m în teren mijlociu)

1buc

3,400

0,151

3,551

113

SvB3d

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,50m și h = 0,40m în teren tare)

1buc

6,000

0,266

6,266

114

SvB3e

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,60m și h = 0,50m în teren mijlociu)

1buc

6,600

0,293

6,893

115

SvB3f

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,60m și h = 0,50m în teren tare)

1buc

10,800

0,480

1/28OEȘTI


116

SvB3g

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,80m și h = 0,60m în teren mijlociu)

1buc

13,000

0,577

13,577

117

SvB3h

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,80m și h = 0,60m în teren tare)

1buc

23,000

1,021

24,021

118

SvB3i

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 1m și h = 0,80m în teren mijlociu)

1buc

27,400

1,217

28,617

119

SvB3j

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 1m și h = 0,80m în teren tare)

1buc

48,410

2,149

50,559

120

SvB3k

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 1 m și h = 1 m în teren mijlociu)

1buc

34,200

1,518

35,718

121

SvB3l

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 1 m și h = 1 m în teren tare)

1buc

60,610

2,691

63,301

122

SvB4a

Săparea gropilor izolate pentru plantarea arborilor cu balot cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (în teren mijlociu )

1mc

48,010

2,132

50,142

123

SvB4b

Săparea gropilor izolate pentru plantarea arborilor cu balot cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (în teren tare)

1mc

72,013

3,197

75,210

124

SvB5a

Extragerea fără balot a arbuștilor

1buc

8,026

0,356

8,382

125

SvB5b

Extragerea fără balot a arbuștilor cu ghimpi și trandafiri

1buc

9,030

0,401

9,431

126

SvB5c

Extragerea fără balot a puieților de arbori

1buc

9,631

0,428

10,059

127

SvB6a

Pregătirea sistemului radicular la arbori în vederea transplantării ( cu diametrul tulpinii de 10 - 15cm )

1buc

53,144

2,360

55,504

128

SvB6b

Pregătirea sistemului radicular la arbori în vederea transplantării ( cu diametrul tulpinii de 16 - 20cm )

1buc

86,054

3,821

89,875

129

SvB6c

Pregătirea sistemului radicular la arbori în vederea transplantării ( cu diametrul tulpinii de 21 - 25cm )

1buc

148,602

6,598

155,20(/

130

SvB6d

Pregătirea sistemului radicular la arbori în vederea transplantării ( cu diametrul tulpinii de 26 - 30m )

1buc

203,263

9,025

-------------r

212,28^1131

SvB7a

Extragerea manuală a tufelor de arbuști și a rășinoaselor (0,6 - 2m înălțime), având balot de pământ la rădăcină cu 0 = 0,50m și H = 0,40 ( ambalat în plasă de sârmă)

1buc

59,930

2,661

62,591

132

SvB7b

Extragerea manuală a tufelor de arbuști și a rășinoaselor (0,6 - 2m înălțime), având balot de pământ la rădăcină cu 0 = 0,50m și H = 0,40 ( ambalat în pânză de sac)

1buc

59,390

2,637

62,027

133

SvB8a

Extragerea mecanizată a arborilor cu balot de pământ înghețat și neambalat cu 0 tulpinii arborelui până la 10 cm

1buc

141,050

6,263

147,313

134

SvB8b

Extragerea mecanizată a arborilor cu balot de pământ înghețat și neambalat cu 0 tulpinii arborelui până la 11 - 15 cm

1buc

187,800

8,338

196,138

135

SvB8c

Extragerea mecanizată a arborilor cu balot de pământ înghețat și neambalat cu 0 tulpinii arborelui până la 16 - 20 cm

1buc

248,400

11,029

259,429

136

SvB9a

Extragerea mecanizată a arborilor cu 0 până la 10cm cu balot de pământ la rădăcină, ambalat (fără învelirea coroanei, când ambalarea balotului se face cu plasă de sârmă)

1buc

135,100

5,998

141,098

137

SvB10a

Extragerea mecanizată a arborilor cu 0 între 11 - 15cm cu balot de pământ la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă și doage fără protejarea coroanei

1buc

200,640

8,908

209,548

138

SvBIOb

Extragerea mecanizată a arborilor cu 0 între 16 - 20cm cu balot de pământ la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă și doage fără protejarea coroanei

1buc

241,771

10,735

252,506

139

SvBIOc

Extragerea mecanizată a arborilor cu 0 între 21 - 25cm cu balot de pământ la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă și doage fără protejarea coroanei

1buc

307,782

13,666

321,448

140

SvBIOd

Extragerea mecanizată a arborilor cu 0 între 26 - 30cm cu balot de pământ la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă și doage fără protejarea coroanei

1buc

381,216

16,926

398,142

141

SvB11a

Extragerea manuală de buxus forme cu balot de pământ la rădăcină, cu înălțimea plantei până la 50cm

1buc

8,830

0,392

9,222,

142

SvB11b

Extragerea manuală de buxus forme cu balot de pământ la rădăcină, cu înălțimea plantei peste 50cm

1buc

58,386

2,592

60,078

143

SvB12a

Stratificarea puieților de arbori foioși fără balot în vederea plantării

100buc

108,020

4,796

-7/ “

114816144

SvB12b

Stratificarea puieților de arbuști scoși fără balot în vederea plantării

100buc

60,011

2,664

62,675

145

SvB12c

Stratificarea puieților de arbuști cu ghimpi și a trandafirilor scoși fără balot în vederea plantării

100buc

66,012

2,931

68,943

146

SvB15a

Plantarea arbuștilor de talie mare (înălțimea peste 50cm ) fără balot de pământ la rădăcină

1buc

6,042

0,268

6,310

147

SvB15b

Plantarea arbuștilor de talie mică (înălțimea până la 50cm ) fără balot de pământ la rădăcină

1buc

8,070

0,358

8,428

148

SvB15c

Plantarea tufelor de arbuști, cu balot de pământ la rădăcină

1buc

40,024

1,777

41,801

149

SvB16a

Plantarea trandafirilor si arbuștilor cu ghimpi ( pitici, semiurcători și urcători)

1buc

7,060

0,313

7,373

150

SvB16b

Plantarea trandafirilor si arbuștilor cu ghimpi ( altoiți în coroană)

1buc

9,070

0,403

9,473

151

SvB17a

Plantarea puieților de arbori foioși de talie mare fără balot de pământ la rădăcină ( fără tutori)

1buc

14,533

0,645

15,178

152

SvB17b

Plantarea puieților de arbori foioși de talie mare fără balot de pământ la rădăcină ( cu tutori)

1buc

18,933

0,841

19,774

153

SvB18a

Plantarea arborilor cu 0 până la 10 cm cu balot de pământ la rădăcină, înghețat, neambalat

1buc

61,994

2,753

64,747

154

SvB18b

Plantarea arborilor cu 0 11 -15 cm cu balot de pământ la rădăcină, înghețat, neambalat

1buc

57,994

2,575

60,569

155

SvB18c

Plantarea arborilor cu 0 16 - 20 cm cu balot de pământ la rădăcină, înghețat, neambalat

1buc

81,992

3,640

85,632

156

SvB19a

Plantarea arborilor cu diametrul până la 10cm cu balot de pământ la rădăcină (așezați manual)

1buc

80,564

3,577

84,141

157

SvB19b

Plantarea arborilor cu diametrul până la 10cm cu balot de pământ la rădăcină (așezați cu macaraua )

1buc

68,592

3,045

71,637

158

SvB20a

Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă si doage (tulpina cu 0 11 -15 cm)

1buc

96,886

4,302

101,188

159

SvB20b

Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă si doage (tulpina cu 0 16 - 20 cm)

1buc

133,991

5,949

160

SvB20c

Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă si doage (tulpina cu 0 21 - 25 cm)

1buc

169,850

7,541

_161

SvB20d

Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă si doage (tulpina cu 0 26 - 30 cm)

1buc

221,920

9,853

231,773

162

SvB21a

Plantarea rășinoaselor până la 2m înălțime, cu balot de pământ la rădăcină

1buc

42,200

1,874

44,074

163

SvB22a

Plantarea de buxus forme cu balot de pământ la rădăcină ( H < 50cm )

1buc

9,291

0,413

9,704

164

SvB22b

Plantarea de buxus forme cu balot de pământ la rădăcină ( H > 50cm )

1buc

38,180

1,695

39,875

165

SvB23a

Plantarea gardului viu cu arbuști de talie mică (H < 0,50m) la un rând cu interdistanța de 12cm

1ml

8,702

0,386

9,088

166

SvB23b

Plantarea gardului viu cu arbuști de talie mică (H < 0,50m) la un rând cu interdistanța de 20cm

1ml

7,500

0,333

7,833

167

SvB23c

Plantarea gardului viu cu arbuști de talie mică (H < 0,50m) la două rânduri cu interdistanța de 20cm

1ml

14,711

0,653

15,364

168

SvB23d

Plantarea gardului viu cu arbuști de talie mică (H < 0,50m) la două rânduri cu interdistanța de 30cm

1ml

13,763

0,611

14,374

169

SvB24a

Plantarea gardului viu cu arbuști de talie mare (H = 0,50 - 1,2m) la un rând cu interdistanța de 30cm

1ml

13,712

0,609

14,321

170

SvB24b

Plantarea gardului viu cu arbuști de talie mare (H = 0,50 - 1,2m) la două rânduri cu interdistanța de 30cm

1ml

23,870

1,060

24,930

171

SvB25a

Plantarea gardului viu cu rășinoase, la un rând cu interdistanța de 30cm

1ml

10,350

0,460

10,810

172

SvB25b

Plantarea gardului viu cu rășinoase, la două rânduri cu interdistanța de 30cm

1ml

16,440

0,730

17,170

173

SvB26a

Plantarea gardului viu cu buxus ( H = 10 - 25cm și 0 coroanei 7 -8cm) la un rând cu interdistanța de 12cm

1ml

7,381

0,328

7,709

174

SvB26b

Plantarea gardului viu cu buxus ( H = 10 - 25cm și 0 coroanei 7 -8cm) la un rând cu interdistanța de 20cm

1ml

6,181

0,274

6,455

175

SvB26c

Plantarea gardului viu cu buxus ( H = 10 - 25cm și 0 coroanei 7 -8cm) la două rânduri cu interdistanța de 20cm

1ml

13,504

0,600

14,104,

176

SvB27a

Udatul plantațiilor cu furtunul până la 0,01 mc apă/buc. puiet

1buc

0,260

0,012

177

SvB27b

Udatul plantațiilor cu furtunul până la 0,02mc apă/buc. puiet

1buc

0,520

0,023

178

SvB27c

Udatul plantațiilor cu furtunul până la 0,1 mc apă/buc. puiet cu balot

1buc

2,586

0,115

II179

SvB27d

Udatul plantațiilor cu furtunul până la 0,5mc apă/buc. arbore cu balot

1buc

12,931

0,574

13,505

180

SvB27e

Udatul plantațiilor cu furtunul până la 1mc apă/buc. arbore cu balot

1buc

25,861

1,148

27,009

181

SvB27f

Udatul plantațiilor cu găleata până la 0,01 mc apă/buc. puiet

1buc

1,062

0,047

1,109

182

SvB27g

Udatul plantațiilor cu găleata până la 0,02mc apă/buc. puiet

1buc

2,124

0,094

2,218

183

IIIA5

Verificarea, ancorarea legăturilor, tutorilor și corectarea poziției arborilor

1buc

2,590

0,115

2,705

184

SvB28a

Ancorarea după transplantare a arborilor ( 0 tulpinii < 10cm)

1buc

25,560

1,135

26,695

185

SvB28b

Ancorarea după transplantare a arborilor ( 0 tulpinii > 10cm)

1buc

49,913

2,216

52,129

186

SvB29a

Protejarea tulpinii arborilor transplantați cu rogojină de trestie ( 0 tulpinii < 15cm)

1buc

25,073

1,113

26,186

187

SvB29b

Protejarea tulpinii arborilor transplantați cu rogojină de trestie ( 0 tulpinii > 15cm)

1buc

31,840

1,414

33,254

188

SvB30a

Fixarea pe suporturi a plantelor urcătoare ( H < 2m )

1buc

0,600

0,027

0,627

189

SvB30b

Fixarea pe suporturi a plantelor urcătoare ( H > 2m )

1buc

0,800

0,036

0,836

190

IIIA4a

Tăierea de corecție, ameliorarea , limitarea și echilibrarea arbuștilor până la înălțimea de 1,5m

1buc

5,611

0,249

5,860

191

IIIA4b

Tăierea de corecție, ameliorarea , limitarea și echilibrarea arbuștilor cu înălțimea peste 1,5m

1buc

8,620

0,383

9,003

192

SvB31a

Tăieri de corecție la arbori până la 7m înălțime ( esențe moi)

1buc

12,052

0,535

12,587

193

SvB31b

Tăieri de corecție la arbori până la 7m înălțime ( esențe tari)

1buc

14,061

0,624

14,685

194

SvB32a

Tăieri de corecție la arbori peste 7m înălțime ( esențe moi)

1buc

17,074

0,758

17,832

195

SvB32b

Tăieri de corecție la arbori peste 7m înălțime ( esențe tari)

1buc

19,083

0,847

19,930

196

IIIA6

Tăierea lăstarilor lacomi și a ramurilor cu flori trecute la trandafiri

100buc

46,902

2,082

48,984

197

247

Tăiat drajoni la arbori și arbuști

1buc

4,011

0,178

4,189

198

SvB33a

Tăieri de corecție la trandafiri ( pitici și semiurcători)

1buc

0,998

0,044

1,042

199

SvB33b

Tăieri de corecție la trandafiri ( urcători)

1buc

2,050

0,091

2,141

200

SvB34a

Tunderea gardurilor vii manual ( H < 1,20m )

1mp

0,800

0,036

0,836

201

SvB34c

Tunderea gardurilor vii manual ( H > 1,20m )

1mp

1,200

0,053

1,253

202

SvB35a

Tunderea bordurilor sau chenarelor de buxus cu trasee drepte

1ml

3,000

0,133

3,133

203

SvB35b

Tunderea bordurilor sau chenarelor de buxus cu trasee curbe

1ml

4,000

0,178

4,178

204

IFH07X

Plivitul și prășitul gardurilor vii

1ml

1,000

0,044

1,044205

IIIA2a

Plivit și prășit la arbori și arbuști

10mp

6,400

0,284

6,684

206

IIIA2b

Plivit și prășit la trandafiri

100mp

48,203

2,140

50,343

207

218

Plivit lăstari de pe tulpina pomilor

1buc

1,995

0,089

2,084

208

SvB36

Tunderea în forme a esențelor cu frunze persistente ( exclus rășinoase)

1mp

1,400

0,062

1,462

209

SvB37a

Mușuroirea trandafirilor ( pitici și semiurcători)

1buc

0,600

0,027

0,627

210

SvB37b

Mușuroirea trandafirilor ( altoiți în coroană)

1buc

1,992

0,088

2,080

211

IIIB5

Așternutul stratului protector de paie sau frunze la plantele bienale, toamna

10buc

2,590

0,115

2,705

212

IIIB6

Ridicarea stratului protector de paie sau frunze de pe plantele bienale, primăvara

10buc

3,394

0,151

3,545

213

SvB38a

Desfacerea mușuroiului la trandafiri ( pitici și semiurcători)

1buc

0,600

0,027

0,627

214

SvB38b

Desfacerea mușuroiului la trandafiri ( altoiți în coroană)

1buc

1,992

0,088

2,080

215

SvB39a

Refacerea farfuriilor ( șaibelor) la arbuști și arbori plantați ( 0 < 0,8m )

100buc

79,662

3,537

83,199

216

SvB39b

Refacerea farfuriilor ( șaibelor) la arbuști și arbori plantați ( 0 > 0,81m )

100buc

119,500

5,306

124,806

217

282

Pregătit specii dendrologice în vederea iernării

1buc

3,325

0,148

3,473

218

SvB40a

înlăturarea zăpezii de pe gardurile vii și rășinoase

1ml

0,600

0,027

0,627

219

SvB41

înlăturarea zăpezii de pe conifere și tufe de arbuști izolați

1buc

15,950

0,708

16,658

220

SI.A3a

Decapatul stratului vechi de pământ din spațiile verzi și transportul cu roaba

1mc

43,500

1,931

45,431

221

SI.A3c

Decapatul stratului vechi de pământ din spațiile verzi și transportul cu mijloace mecanizate

1mc

11,067

0,491

11,558

222

SI.BIa

Ciuruirea componentelor amestecului de pământ

1mc

13,738

0,610

14,348

223

SI.BIb

Ciuruirea componentelor amestecului de nisip

1mc

7,968

0,354

8,322.

224

SI.BIc

Ciuruirea componentelor amestecului de mraniță, turbă și pământ de frunze

1mc

34,860

1,548

36,406

225

SI.B2

Pregătirea amestecului de pământ

1mc

33,847

1,503

35.35Q

226

Sl.Cla

Dezinfectarea amestecului de pământ cu soluție

1mc

33,828

1,502

35,330

227

Sl.Clb

Dezinfectarea amestecului de pământ cu prăfuire

1mc

38,825

1,724

40,549

228

SvC1a

Plantarea florilor pe teren orizontal de talie mică (< 15cm), în grupe

100buc

34,960

1,552

36,512

229

SvC1b

Plantarea florilor pe teren orizontal de talie mică (< 15cm), în rânduri

100buc

37,420

1,661

39,081230

SvC1c

Plantarea florilor pe teren orizontal de talie mijlocie (16 - 35cm), în grupe

100buc

44,801

1,989

46,790

231

SvC1d

Plantarea florilor pe teren orizontal de talie mijlocie (16 - 35cm), în rânduri

100buc

58,905

2,615

61,520

232

SvC1e

Plantarea florilor pe teren orizontal de talie mare (> 35cm), în grupe

100buc

259,544

11,524

271,068

233

SvC2a

Plantarea florilor pe teren în pantă de talie mică (< 15cm)

100buc

39,632

1,760

41,392

234

SvC2b

Plantarea florilor pe teren în pantă de talie mijlocie ( > 15cm)

100buc

80,051

3,554

83,605

235

SvC3a

Plantarea florilor în jardiniere sau vase decorative (h = 1,5m de la sol) flori talie mică până la 15cm

10buc

7,020

0,312

7,332

236

SvC3b

Plantarea florilor în jardiniere sau vase decorative (h = 1,5m de la sol) flori talie mijlocie până la 15cm

10buc

9,020

0,400

9,420

237

SvC3c

Plantarea florilor în jardiniere sau vase decorative (h > 1,5m de la sol) flori talie mică până la 15cm

10buc

10,630

0,472

11,102

238

SvC3d

Plantarea florilor în jardiniere sau vase decorative (h > 1,5m de la sol) flori talie mijlocie până la 15cm

10buc

11,950

0,531

12,481

239

SvC4a

Plantarea florilor cu ghivece în jardiniere sau vase decorative

10buc

23,973

1,064

25,037

240

SvC4b

Plantarea florilor cu ghivece pe peluze în rabate

10buc

27,553

1,223

28,776

241

SvC5a

Plantarea florilor în mozaic pe plan orizontal

1mp

367,753

16,328

384,081

242

SvC5b

Plantarea florilor în mozaic pe plan vertical

1mp

908,908

40,356

949,264

243

IIIC4

Tunderea vârfurilor florilor la plantațiile de mozaic și semimozaic

100mp

36,764

1,632

38,396

244

SvC6a

Plantarea plantelor perene cu balot

100buc

104,040

4,619

108,659

245

SIII.D11

Plantarea cepelor de flori în șanțuri

100buc

16,565

0,735

17,300

246

SIII.D12

Plantarea cepelor de flori în gropi

100buc

33,728

1,498

35,226

247

IIIBIa

Udatul florilor cu furtunul de la hidrant

100mp

17,780

0,789

18,569

248

IIIBIb

Udatul florilor cu furtunul de la cisternă

100mp

12,774

0,567

13,341

249

IIIB2

Plivitul și săpălugitul rabatelor de flori

100mp

41,975

1,864

43,839 ,

250

IIIB3

Copilitul și îndepărtarea florilor trecute din rabatele de flori

10mp

4,990

0,222

5,212 '

251

SIV.A9

Plivirea selectivă

10mp

17,521

0,778

18,299

252

SIII.D8

Scosul plantelor bulboase din teren

1mp

8,367

0,371

8,738 \

253

SIII.D9

Sortarea cepelor de flori

100buc

3,383

0,150

3,533

254

SIII.D10

Depozitarea și controlul cepelor puse la iernat

1000buc

18,361

0,815

19,176

255

SvD4a

îmbrăcăminte din pietriș de 7 -15mm a suprafețelor amenajate în parcuri și terenuri de joc pentru copii ( grosime 5 cm )

1mp

1,403

0,062

1,465256

SvD4b

îmbrăcăminte din pietriș de 7 -15mm a suprafețelor amenajate în parcuri și terenuri de joc pentru copii ( grosime 10 cm )

1mp

2,810

0,125

2,935

257

SvD5a

îmbrăcăminte decorativă a suprafețelor amenajate în parcuri cu piatră spartă de 7 - 20mm în strat de 5 cm

1mp

1,403

0,062

1,465

258

SvD5b

îmbrăcăminte decorativă a suprafețelor amenajate în parcuri cu mozaic granulat din marmură albă de 7 - 15mm în strat de 5 cm

1mp

1,403

0,062

1,465

259

SvF1a

Pichetări de garduri vii ( contur drept)

100ml

96,550

4,287

100,837

260

SvF1b

Pichetări de garduri vii ( contur sinuos)

100ml

104,562

4,643

109,205

261

SvF2a

Pichetarea rabatelor de flori ( cu desen ușor)

10mp

97,351

4,322

101,673

262

SvF2b

Pichetarea rabatelor de flori (cu desen dificil)

10mp

194,701

8,645

203,346

263

SvF3a

Pichetarea plantațiilor de arbori și arbuști ( plantați în aliniament)

100buc

84,931

3,771

88,702

264

SvF3b

Pichetarea plantațiilor de arbori și arbuști ( exemplare izolate )

100buc

94,950

4,216

99,166

265

SvF3c

Pichetarea plantațiilor de arbori și arbuști ( plantați în grupuri)

100buc

101,960

4,527

106,487

266

SvF4

Protejarea arborilor cu corsete metalice

1buc

7,001

0,311

7,312

267

IFC02XA

Confecționarea țărușilor din lemn brut rotund de foioase ( D = 4-8 cm)

1buc

3,005

0,133

3,138

268

IFC02X B

Confecționarea țărușilor din lemn brut rotund de foioase ( D = 8-12 cm; L = 2 m )

1buc

6,010

0,267

6,277

269

SvF5a

Combaterea bolilor și dăunătorilor în rabate și peluze cu vermorelul

100mp

10,133

0,450

10,583

270

SvF5b

Combaterea bolilor și dăunătorilor în rabate și peluze prin prăfuire

100mp

13,351

0,593

13,94^

271

SvF6a

Combaterea bolilor și dăunătorilor în rabate și peluze cu atomizorul

100mp

6,626

0,294

6,920

272

SvF7a

Combaterea bolilor și dăunătorilor în plantații, executată cu vermorelul

1buc

4,013

0,178

fe’

273

SvF8a

Combaterea bolilor și dăunătorilor în plantații, executată cu atomizorul

1buc

2,174

0,097

V .

2,271

274

Combaterea bolilor și dăunătorilor în plantații, executată mecanic (tractor + pompa stropit)

100mp

2,660

0,118

2,778

275

SvF9a

Extragerea rocilor dure pentru stîncăria ornamentală dimensiunile bucăților de rocă 80-150mm

1mc

73,713

3,273

76,986276

SvF9b

Extragerea rocilor dure pentru stîncăria ornamentală dimensiunile bucăților de rocă 151-300mm

1mc

63,302

2,811

66,113

277

SvF9c

Extragerea rocilor dure pentru stîncăria ornamentală dimensiunile bucăților de rocă 301-500mm

1mc

71,423

3,171

74,594

278

SvF10a

Extragerea stîncăriilor ornamentale cu piese izolate dimensiuni cuprinse între 80 - 150mm

1buc

1,200

0,053

1,253

279

SvF10b

Extragerea stîncăriilor ornamentale cu piese izolate dimensiuni cuprinse între 151 - 300mm

1buc

4,400

0,195

4,595

280

SvF10c

Extragerea stîncăriilor ornamentale cu piese izolate dimensiuni cuprinse între 301 - 500mm

1buc

21,783

0,967

22,750

281

SvF11a

Extragerea în grupuri a stîncăriilor ornamentale

1mc

163,480

7,259

170,739

282

SvF12a

Extragerea în grupuri zidite a stîncăriilor

1mc

221,880

9,851

231,731

283

TSG13XA

Cosirea vegetației canalelor, digurilor, taluzelor și zonelor rutiere și feroviare (vegetație ierboasă)

100mp

16,051

0,713

16,764

284

TSG13XB

Cosirea vegetației canalelor, digurilor, taluzelor și zonelor rutiere și feroviare ( vegetație acvatică: papură, stuf, etc; în teren care s-a uscat)

100mp

20,064

0,891

20,955

285

TSG13XC

Cosirea vegetației canalelor, digurilor, taluzelor și zonelor rutiere și feroviare ( vegetație acvatică: papură, stuf, etc; în teren cu apă )

100mp

50,160

2,227

52,387

286

TSG13XD

Cosirea vegetației canalelor, digurilor, taluzelor și zonelor rutiere și feroviare ( vegetație a digurilor: taluze, zone rutiere și feroviare)

100mp

8,026

0,356

8,382

287

TRIA03XB

încărcarea manuală a materialelor grele în prafuri ( prin aruncare teren - auto)

1to

12,742

0,566

13,308

288

TRIA04XB

încărcarea manuală a materialelor ușoare și mărunte ( prin aruncare teren - auto )

1to

14,435

0,641

15,076

289

Lucrări cu automacara UAMT 18.5to

h

117,493

5,217

122,710

290

Deplasare automacara

km

5,184

0,230

5,414

291

Lucrări la inaltime cu autoscara ARO

h

53,964

2,396

56,360

292

Lucrări la inaltime cu platforma tip AERIAL K 13

h

35,558

1,579

37,137

293

Taiat si toaletat arbori cu motofierastraul

h

29,921

1,328

31,249

294

Taiat si toaletat arbori cu motounealta H325 P5

h

26,281

1,167

27,448

295

Tunderea gazonului cu M. T. G.

h

27,025

1,200

28,225

296

Tunderea gazonului cu M. T. G.

mp

0,106

0,005

0,111

297

Tunderea gazonului cu tractorul Rieder

mp

0,115

0,005

0,120
298

Tunderea gazonului cu tractorul Rieder

h

36,353

1,614

37,967

299

Cosirea mecanica a peluzelor si taluzelor semănate cu iarbă (motocoasa)

h

30,108

1,337

31,445

300

Cosirea mecanica a peluzelor si taluzelor semănate cu iarbă (motocoasa)

mp

0,128

0,006

0,134

301

Tunderea gardurilor vii mecanic cu motofoarfeca

h

27,100

1,203

28,303

302

Tunderea gardurilor vii mecanic cu motofoarfeca

mp

0,115

0,005

0,120

303

Aspirat in parcuri si alei cu aspiratorul Stihii

h

25,928

1,151

27,079

304

Aspirat in parcuri si alei cu aspiratorul Stihii

mp

0,086

0,004

0,090

305

Aspirat in parcuri si alei cu aspiratorul Glutton 2411

h

37,061

1,646

38,707

306

Aspirat in parcuri si alei cu aspiratorul Glutton 2411

mp

0,820

0,036

0,856

307

Transport marfa cu tractrorul+remorca

h

58,828

2,612

61,440

308

Transport marfa cu tractrorul+remorca

km

3,922

0,174

4,096

309

Prelucrarea solului cu motocultorul Honda 5.5 CP

h

32,877

1,460

34,337

310

Transport apa cu cisterna

h

87,802

3,898

91,700

311

Transport apa cu cisterna

km

3,000

0,133

3,133

312

Degajat zapada cu turbofreza(zapada afinata cu grosimea pana la 15cm)

h

31,408

1,395

32,803

313

Degajat zapada cu turbofreza(zapada afinata cu grosimea pana la 15cm)

mp

0,040

0,002

0,042

314

Degajat zapada cu turbofreza(zapada afinata cu grosimea intre15-30cm)

h

31,408

1,395

32,803

315

Degajat zapada cu turbofreza(zapada afinata cu grosimea intre15-30cm)

mp

0,090

0,004

0,094

316

Degajat zapada cu turbofreza HONDA(zapada afinata cu grosimea pana la 15cm)

h

35,627

1,582

37,209

317

Degajat zapada cu turbofreza HONDA(zapada afinata cu grosimea pana la 15cm)

mp

0,036

0,002

0,038

318

Degajat zapada cu turbofreza HONDA (zapada afinata cu grosimea intre15-30cm)

h

36,627

1,626

38,253

319

Degajat zapada cu turbofreza HONDA (zapada afinata cu grosimea intre15-30cm)

mp

0,048

0,002

0,050

320

Degajat zapada cu tractotul Rieder (zapada afinata cu grosimea pana la 15cm)

h

35,309

1,568

36,877

321

Degajat zapada cu tractotul Rieder (zapada afinata cu grosimea pana la 15cm)

mp

0,035

0,002

0,037322

Degajat zapada cu tractatul Rieder (zapada afinata cu grosimea intre 15-30cm)

h

34,251

1,521

35,772

323

Degajat zapada cu tractatul Rieder (zapada afinata cu grosimea intre 15-30cm)

mp

0,076

0,003

0,079

324

lerbicidarea suprafețelor cu vermorelul

100mp

10,133

0,450

10,583

325

Confecționat jerba

buc

19,915

0,884

20,799

326

Confecționat coroana

buc

39,830

1,768

41,598

327

Confecționat aranjament floral

buc

19,934

0,885

20,819

328

Confecționat ghirlande

buc

19,915

0,884

20,799

329

Tocat resturi vegetale cu tocătorul „PZ" 140 montat pe tractor

to

95,282

4,231

99,513

330

Tocat resturi vegetale cu tocătorul „PZ" 140 montat pe tractor

h

47,641

2,115

49,756

331

Degajat teren de lemn si resturi vegetale lemnoase in urma tăierilor si toaletarilor de arbori

to

79,860

3,546

83,406

332

Degajat teren de lemn si resturi vegetale lemnoase in urma tăierilor si toaletarilor de arbori

h

19,965

0,886

20,851

333

Tocat resturi vegetale cu tocătorul „PZ" 140 montat pe UNIMOG-MERCEDES 408/10

to.

96,114

4,267

100,381

334

Tocat resturi vegetale cu tocătorul „PZ" 140 montat pe UNIMOG-MERCEDES 408/10

h

96,114

4,267

100,381

335

Combaterea bolilor și dăunătorilor în plantații, executată cu tun de pulverizare model TIFONE DL 26 K 300

h

42,130

1,871

44,001

336

Transport persoane si materiale pentru lucrări spatii verzi cu autoutilitara KIA

h

52,723

2,341

55,064

337

Transport persoane si materiale pentru lucrări spatii verzi cu autoutilitara KIA

km

1,647

0,073

1,720

338

Transport persoane si materiale pentru lucrări spatii verzi cu autoutilitara PEUGEOT

h

51,128

2,270

53,398

339

Transport persoane si materiale pentru lucrări spatii verzi cu autoutilitara PEUGEOT

km

1,697

0,075

1,772

340

Colectare si transport deșeuri cu autocompactoarea

h

148,562

6,596

155,158

341

Strâns resturi vegetale(dupa tunderea mecanica sau manuala a gazonului si tunderea mecanica a gardului viu)

100mp

4,986

0,221

5,207

342

Maturat manual cai publice

1000mp

33,000

1,465

34,465

343

Maturat manual cai publice

h

21,381

0,949

22,330

344

întreținere curățenie

1000mp

10,151

0,451

10,602

345

Dezinfectat coșuri de gunoi

buc

6,354

0,282

6,636
346

Spalat manual coșuri de gunoi

buc

10,707

0,475

11,182

347

Spalat manual banei

buc

6,987

0,310

7,297

348

Maturat mecanic cu Hako 2000

1000mp

14,740

0,654

15,394

349

Maturat mecanic cu Hako 2000

h

138,163

6,134

144,297

350

Curatat manual zapada afanata cu grosimea pana la 0.15m

mp

0,532

0,024

0,556

351

Curatat manual zapada afanata cu grosimea intre 0,15-0.30m

mp

0,638

0,028

0,666

352

Curatat manual zapada afanata cu grosimea mai mare de 0.30m

mp

1,063

0,047

1,110

353

Curatat manual zapada bătătorită cu grosimea pana la 0.15m

mp

0,798

0,035

0,833

354

Curatat manual zapada bătătorită cu grosimea intre 015-0.30m

mp

1,063

0,047

1,110

355

Curatat manual zapada bătătorită cu grosimea mai mare de 0.30m

mp

3,190

0,142

3,332

356

Curatatul manual al stratului de gheata cu grosimea pana la 0.03m

mp

1,994

0,089

2,083

357

Curatatul manual al stratului de gheata cu grosimea intre 0.03-0.05m

mp

2,659

0,118

2,777

358

Curatatul manual al stratului de gheata cu grosimea intre 0.05-0.07m

mp

3,988

0,177

4,165

359

Curatatul manual al stratului de gheata cu grosimea intre 0.7-0.1m

mp

7,976

0,354

8,330

360

Combatere polei cu răspândire antiderapant manual din depozite cu transport cu roaba la 25m si lopatare la 3m

to

13,670

0,607

14,277

361

Combatere polei cu răspândire antiderapant manual din depozite mici, prin lopatarea directa la 6m

to

3,386

0,150

3,536

362

Incarcat manual zapada

mc

6,377

0,283

6,660

363

Incarcat manual zapada

h

19,929

0,885

20,814

364

Deplasarea utilajului UNIMOG - MERCEDES 408/10

h

89,470

3,972

93,442

365

Deplasarea utilajului UNIMOG - MERCEDES 408/10

km

2,237

0,099

2,336

366

Deszăpezire cu lama si sararita montate pe UNIMOG -MERCEDES 408/10

h

145,570

6,463

152,033

367

Deszăpezire cu tractorul cu lama

h

60,370

2,680

63,050

368

Arat solul la adâncime de 25 cm

h

73,524

3,264

76,788

369

Arat solul la adâncime de 25 cm

ha

189,765

8,426

198,191

370

Pregătit pat germinativ prin discuire

h

68,101

3,024

71,125

371

Pregătit pat germinativ prin discuire

ha

66,467

2,951

69,418

372

Mobilizat solul cu rotosapa

h

39,149

1,738

40,887373

Mobilizat solul cu rotosapa

ha

391,490

17,382

408,872

374

Afanat solul cu freza

h

42,064

1,868

43,932

375

Afanat solul cu freza

ha

134,605

5,976

140,581

376

Lucrat solul cu prasitoarea

h

49,049

2,178

51,227

377

Lucrat solul cu prasitoarea

ha

52,335

2,324

54,659

378

Transport persoane si materiale pentru lucrări spatii verzi cu autoutilitara IVECO

h

43,329

1,924

45,253

379

Transport persoane si materiale pentru lucrări spatii verzi cu autoutilitara IVECO

km.

1,560

0,069

1,629

380

Lucrări la inaltime cu autoscara NISSAN

h

62,129

2,759

64,888

381

Lucrări la inaltime cu autoscara NISSAN

km.

3,425

0,152

3,577

382

DH14A

Curatarea manuala a șanțurilor

ml

5,981

0,266

6,247

383

DH15A

Desfundarea manuala a șanțurilor si canalelor de scurgere

mc

42,525

1,888

44,413

384

DH16A

Desfundarea si curatarea camerelor de cădere si a albiei de sub podețe de potmol

mc

99,668

4,425

104,093

* Tariful nu conține T.V.A.

Anexa nr. 2 la HCL nr3?«3../<?Z.4^2019


TARIFE

pentru activitatea de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

Nr.crt.

Cod tarif

Denumire lucrare

UM

Tarif

Profit 4.44%

Tarif cu profit

1

1Sa

Maturat manual cai publice

1000mp

35,396

1,572

36,97

2

1Sb

Maturat manual cai publice

h

25,220

1,120

26,34

3

2S

Curatat manual rigore

ml

0,610

0,027

0,64

4

3Sa

Spalat manual cai publice

1000mp

54,600

2,424

57,02

5

3Sb

Spalat manual cai publice

h

57,967

2,574

60,54

6

4Sa

Incarcat manual deșeuri grele in prafuri

to

14,239

0,632

14,87

7

4Sb

Incarcat manual deșeuri grele in prafuri

h

22,242

0,988

23,23

8

5Sa

Incarcat manual materiale ușoare si mărunte

to

16,167

0,718

16,88

9

5Sb

Incarcat manual materiale ușoare si mărunte

h

22,295

0,990

23,28

10

6S

Dezinfectat coșuri de gunoi

buc

6,799

0,302

7,10

11

7S

Spalat mecanizat coșuri de gunoi

buc

12,082

0,536

12,62

12

8S

Spalat manual banei

buc

7,728

0,343

8,07

13

9S

Montat coșuri de gunoi

buc

11,803

0,524

12,33

14

10S

Curatat afișe si inscripții

mp

17,736

0,787

18,52

15

11S

întreținere curățenie

1000mp

12,637

0,561

13,20

16

12Sa

Maturat mecanic cu Scarab Iveco

1000mp

28,873

1,282

30,15

17

12Sb

Maturat mecanic cu Scarab Iveco

h

270,688

12,019

282,71

18

13Sa

Maturat mecanic cu Scarab Daf

1000mp

25,642

1,139

26,78

19

13Sb

Maturat mecanic cu Scarab Daf

h

240,394

10,673

251,07

20

14Sa

Maturat mecanic cu Hako 300

1000mp

17,422

0,774

18,20

21

14Sb

Maturat mecanic cu Hako 300

h

114,326

5,076

119,40

22

15Sa

Maturat mecanic cu Multicar

1000mp

27,585

1,225

28,81

23

15Sb

Maturat mecanic cu Multicar

h

155,166

6,889

162,06

24

16Sa

Maturat mecanic cu Mathieu

1000mp

19,532

0,867

20,40

25

16Sb

Maturat mecanic cu Mathieu

h

146,487

6,504

152,99

26

17Sa

Maturat mecanic cu Hako 2000

1000mp

18,300

0,813

19,n

27

17Sb

Maturat mecanic cu Hako 2000

h

171,702

7,624

28

18Sa

Stropit cai publice cu autocisterna

1000mp

4,083

0,181

~4%6

29

18Sb

Stropit cai publice cu autocisterna

h

132,693

5,892

138M30

18Sc

Stropit cai publice cu autocisterna ABROLLKIPPER -MAN

1000mp

4,032

0,179

4,21

31

18Sd

Stropit cai publice cu autocisterna ABROLLKIPPER -MAN

h

186,461

8,279

194,74

32

19Sa

Spalat mecanic

1000mp

33,763

1,499

35,26

33

19Sb

Spalat mecanic

h

120,703

5,359

126,06

34

19Sc

Spalat cai publice cu autocisterna ABROLLKIPPER -MAN

1000mp

33,974

1,508

35,48

35

19Sd

Spalat cai publice cu autocisterna ABROLLKIPPER -MAN

h

161,376

7,165

168,54

36

20Sa

Incarcat mecanic deseuri(KRAMER)

to

9,286

0,412

9,70

37

20Sb

Incarcat mecanic deseuri(KRAMER)

h

78,931

3,505

82,44

38

20Sc

Incarcat mecanic deseuri(LOCUST L 752)

to

13,687

0,608

14,29

39

20Sd

Incarcat mecanic deseuri(LOCUST L 752)

h

68,435

3,039

71,47

40

20Se

Incarcat mecanic deșeuri cu VOLA

to

11,167

0,496

11,66

41

20Sf

Incarcat mecanic deșeuri cu VOLA

h

94,919

4,214

99,13

42

21Sa

Transport mărfuri (deșeuri - zapada) cu tractorul + remorca

h

63,107

2,802

65,91

43

21Sb

Transport mărfuri (deșeuri - zapada) cu tractorul + remorca

km

4,207

0,187

4,39

44

22Sa

Transport mărfuri (deșeuri - zapada) cu autobasculanta

h

132,946

5,903

138,85

45

22Sb

Transport mărfuri (deșeuri - zapada) cu autobasculanta

km

4,432

0,197

4,63

46

23Sa

Incarcat manual zapada

mc

7,088

0,315

7,40

47

23Sb

Incarcat manual zapada

h

22,151

0,984

23,13

48

24Sa

Incarcat mecanic zapada(KRAMER)

h

78,931

3,505

82,44

49

24Sb

Incarcat mecanic zapada cu VOLA

h

94,688

4,204

98,89

50

24Sc

Incarcat mecanic zapada(LOCUST L 752)

h

68,435

3,039

71,47

51

25Sa

Deszăpezire cu lama si sararita montate pe autobasculanta

h

131,065

5,819

136,88

52

25Sb

Deszăpezire cu lama si sararita montate pe UNIMOG -MERCEDES

h

115,335

5,121

120,46

53

25Sc

Deszăpezire cu lama si sararita montate pe ABROLLKIPPER - MAN

h

129,910

5,768

135,68,

54

25Sd

Deszăpezire cu lama si sararita montate pe Motocar

h

83,402

3,703

87^1

55

26S

Deszăpezire cu tractorul cu lama

h

62,559

2,778

6&34
56

27Sa

Curatat manual zapada afanata cu grosimea pana la 0.15m

mp

0,591

0,026

0,62

57

27Sb

Curatat manual zapada afanata cu grosimea intre 0,15-0.30m

mp

0,709

0,031

0,74

58

27Sc

Curatat manual zapada afanata cu grosimea mai mare de 0.30m

mp

1,182

0,052

1,23

59

28Sa

Curatat manual zapada bătătorită cu grosimea pana la 0.15m

mp

0,886

0,039

0,93

60

28Sb

Curatat manual zapada bătătorită cu grosimea intre 015-0.30m

mp

1,182

0,052

1,23

61

28Sc

Curatat manual zapada bătătorită cu grosimea mai mare de 0.30m

mp

3,546

0,157

3,70

62

29Sa

Curatat - încărcatul in tomberon si transportul manual al stratului de gheata cu grosimea pana la 0-0.03m

mp

2,238

0,099

2,34

63

29Sb

Curatat - încărcatul in tomberon si transportul manual al stratului de gheata cu grosimea intre 0,03 - 0,05m

mp

2,984

0,132

3,12

64

29Sc

Curatat - încărcatul in tomberon si transportul manual al stratului de gheata cu grosimea intre 0.5-0.07m

mp

4,476

0,199

4,67

65

29Sd

Curatat - incarnatul in tomberon si transportul manual al

mp

8,953

0,398

9,35

66

30Sa

Maturat mecanic fara colectare cu UNIMOG -MERCEDES

h

126,060

5,597

131,66

67

30Sb

Maturat mecanic fara colectare cu UNIMOG -MERCEDES

1000mp

6,303

0,280

6,58

68

31 Sa

Deplasarea utilajului UNIMOG - MERCEDES

h

94,303

4,187

98,49

69

31Sb

Deplasarea utilajului UNIMOG - MERCEDES

km

2,358

0,105

2,46

70

32Sa

Deplasarea utilajului Scarab Iveco

h

157,608

6,998

164,61

71

32Sb

Deplasarea utilajului Scarab Iveco

km

3,940

0,175

4,11

72

33Sa

Deplasarea utilajului Scarab Daf

h

118,811

5,275

124,09

73

33Sb

Deplasarea utilajului Scarab Daf

km

2,970

0,132

3,10,

74

34Sa

Deplasarea utilajului Hako 300

h

67,939

3,016

70,96/

75

34Sb

Deplasarea utilajului Hako 300

km

2,718

0,121

2,84

76

35Sa

Deplasarea utilajului Multicar

h

82,093

3,645

85,74

77

35Sb

Deplasarea utilajului Multicar

km

2,736

0,121

2,8678

36Sa

Deplasarea utilajului Mathieu

h

85,536

3,798

89,33

79

36Sb

Deplasarea utilajului Mathieu

km

2,851

0,127

2,98

80

37Sa

Deplasarea utilajului Hako 2000

h

109,563

4,865

114,43

81

37Sb

Deplasarea utilajului Hako 2000

km

2,739

0,122

2,86

82

38Sa

Deplasarea utilajului ABROLLKIPPER - MAN

h

177,111

7,864

184,97

83

38Sb

Deplasarea utilajului ABROLLKIPPER - MAN

km

4,428

0,197

4,62

84

39Sa

Colectare si transport deșeuri cu autocompactoarea

h

130,852

5,810

136,66

85

40Sa

Transport apa cu autocisterna

h

119,691

5,314

125,01

86

40Sb

Transport apa cu autocisterna

km

2,992

0,133

3,12

87

40Sc

Transport apa cu ABROLLKIPPER - MAN

h

177,111

7,864

184,97

88

40Sd

Transport apa cu ABROLLKIPPER - MAN

km

4,428

0,197

4,62

89

DI13B

Combatere polei cu răspândire antiderapant manual din camion

h

155,084

6,886

161,97

90

DI13C

Combatere polei cu răspândire antiderapant manual din depozite cu transport cu roaba la 25m si lopatare la 3m

to

32,383

1,438

33,82

91

DI13D

Combatere polei cu răspândire antiderapant manual din depozite mici, prin lopatarea directa la 6m

to

3,764

0,167

3,93

* Tariful nu conține T.V.A.