Hotărârea nr. 332/2019

HCL privind acordarea unui mandat Apa Canal 2000 SA


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat S.C. Apă Canal 2000 S.A.

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.48938/14.10.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.52601/2019, nr.52603/2019, nr.52606/2019, nr.52607/2019 și nr.52610/2019;

-Adresa S.C. Apă Canal 2000 S.A. nr. 8400/08.10.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.48619/11.10.2019;

Văzând prevederile art.129 alin. (2) lit. ”c” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.G. nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit. a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se mandatează S.C. Apă Canal 2000 S.A. să procedeze la reevaluarea, pe cheltuiala proprie, a clădirilor aparținând domeniului public al Municipiului Pitești, care fac obiectul Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.1/26.03.2010.

Art.2. După finalizarea procedurii prevăzute la art.l, S.C. Apă Canal 2000 S.A. va transmite consiliului local raportul de reevaluare, în vederea aprobării și înregistrării în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești.

Art.3. Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică și S.C. Apă Canal 2000 S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.DINȚĂ

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR, Andrei-Cătăli^i Călugăru

Pitești,

Nr. 332 din 31.10.2019