Hotărârea nr. 331/2019

HCL privind modificarea HCL nr.191-2019 -cuantum burse elevi


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.191/20.06.2019 privind cuantumul burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, din municipiul Pitești, în anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară:

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.48404/10.10.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.52601/2019, nr.52603/2019, nr.52606/2019, nr.52607/2019 și nr.52610/2019;

Văzând prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.G. nr.666/09.09.2019 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor în anul școlar 2019-2020;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I (1) Se aprobă modificarea și completarea H.C.L. nr.191/20.06.2019, după cum urmează:

  • a) art.l alin.(2) se modifică și se completează și va avea următorul cuprins: „Pentru semestrul I al anului școlar 2019-2020, cuantumul pentru fiecare dintre categoriile de burse școlare (de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social) va fi identic cu cel aflat în plată în anul școlar 2018-2019, respectiv: 100 lei pentru bursa de performanță; 70 lei pentru bursa de merit; 50 lei pentru bursa de studiu și 40 lei pentru bursa de ajutor social.”

  • b) art.l alin.(3) se completează în sensul că sintagma „prevăzute la alin.(l)” se înlocuiește cu sintagma „prevăzute la alin.(l) și alin.(2)”.

(2) Toate celelalte prevederi ale H.C.L. nr.191/20.06.2019 sunt și rămân valabile.

Art.IL Direcția Servicii Publice și Achiziții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și unităților de învățământ