Hotărârea nr. 33/2019

HCL privind folosire stadion de catre FC Arges


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind folosirea Stadionului “Nicolae Dobrin” de către Fotbal Club Argeș

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 7525/13.02.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.8766/2019, nr. 8767/2019, nr. 8771/2019, nr. 8772/2019, nr. 8773/2019;

  • - Adresa Fotbal Club Argeș nr. 256/04.02.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 6091/05.02.2019;

Văzând prevederile Legii administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii educației fizice și sportului, nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr. 332/2011 privind aprobarea unor tarife pentru serviciile de agrement prestate de Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin.(l) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic (1) Prin excepție de la dispozițiile H.C.L. nr. 332/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sezonul competițional 2019-2020, meciurile și antrenamentele echipelor de fotbal seniori și juniori și competițiile sportive organizate în cadrul Fotbal Club Argeș se vor desfășură, fără plata de tarife, pe Stadionul „Nicolae Dobrin’’, proprietate publică a Municipiului Pitești, situat pe strada Nicolae Dobrin nr. 12, Pitești, județul Argeș.

(2) Fotbal Club Argeș și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre, care va fi comunicată acestora, precum și Direcției Servicii Publice și Achiziții, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 33 din 21.02.2019