Hotărârea nr. 329/2019

HCL privind aprobarea tarifuluila festivalul Zavaidoc


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifului pentru accesul la Festivalul Național de Muzică Lăutărească Veche „Zavaidoc” - ediția a XIV - a

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.48387/10.10.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.52601/2019, nr.52603/2019, nr.52606/2019, nr.52607/2019 și nr.52610/2019;

  • - Adresa Centrului Cultural al Municipiului Pitești nr. 1822/26.09.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.45455/27.09.2019;

Văzând prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 139/1995 a Societății Naționale de Cruce Roșie din România, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr.223/12.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului Cultural al Municipiului Pitești;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se aprobă tariful de 20 lei/persoană pentru accesul la spectacolul susținut în cadrul Festivalului Național de Muzică Lăutărească Veche „Zavaidoc” - ediția a XIV - a, în data de 23 noiembrie 2019.

(2) Tariful include taxele pentru U.C.M.R.-A.D.A., timbrul Crucii Roșii (1%), impozitul pe spectacol și timbrul monumentelor istorice (2%).

Art.2. Direcția Servicii Publice și Achiziții și Centrul Cultural al Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDontrasemnează pentru legalitate: SECRETAR, Andrei-Cătăliti Călugăru

Pitești,

Nr.329 din 31.10.2019