Hotărârea nr. 328/2019

HCL privind aprobarea executiei bugetului mun.Pitesti la 30.09.2019


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului municipiului Pitești la data de 30.09.2019

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 50039/2019 al Direcției Economice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.52601/2019, nr.52603/2019, nr.52606/2019, nr.52607/2019 și nr.52610/2019;

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 129 alin. (4) lit. „a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. „a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă execuția bugetului municipiului Pitești la data de 30.09.2019, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Secretarul Municipiului Pitești va comunica prezenta hotărâre Direcției Economice.

Pitești,

Nr. 328 din 31.10.2019

Anexa


la Hotărârea Consiliului Local nr


. 322 din 3/. b.2019


EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL DETALIATĂ LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE LA DATA DE 30 septembrie 2019

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

încasări realizate

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+48.02)

00.01

318.847

246.202

264.651

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

286.465

219.711

245.185

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

311.318

240.159

222.997

A.

VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

287.444

221.628

205.868

Al.

IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.(

00.04

183.045

134.908

126.612

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

3.176

2.376

1.558

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

3.176

2.376

1.558

Impozit pe profit de la agenți economici')

01.02.01

3.176

2.376

1.558

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

179.869

132.532

125.054

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

500

363

344

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul pei

03.02.18

500

363

344

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

179.369

132.169

124.710

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

179.369

132.169

124.710

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

04.02.04

0

0

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.07

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 0

05.02

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0

0

0

A2.

, IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori -

06.02

0

0

0

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

49.867

41.479

43.084

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

49.867

41.479

43.084

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

41.405

34.460

36.549

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

X

X

X

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

X

X

X

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

5.559

4.716

4.443

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

X

X

X

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

X

X

X

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

X

X

X

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

2.903

2.303

2.092

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02

00.10

54.509

45.224

36.162

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

24.906

20.501

11.966

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si

11.02.02

16.324

15.805

9.152

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

4.88^

1.882

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

7

/ \—■—--s / /           7

\ * \\

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

o

o —tș

J / A$   /

2.814

1]

; 2.814

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

0

160

Taxe hoteliere

12.02.07

0

0

160

-

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

încasări realizate

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

165

135

139

Impozit pe spectacole

15.02.01

165

135

139

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

29.438

24.588

23.897

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01 + 16.02.02.02)

16.02.02

17.791

15.341

14.338

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

X

X

X

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

X

X

X

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

4.400

3.450

2.723

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16.02.50

7.247

5.797

6.836

A6.

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

23

17

10

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

23

17

10

Alte impozite si taxe

18.02.50

23

17

10

C.

VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

23.874

18.531

17.129

CI.

VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

12.033

9.533

8.110

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

12.033

9.533

8.110

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor națio

30.02.01

1.512

1.512

633

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

10.142

7.642

6.919

| Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

10.142

7.642

6.919

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

30.02.08

379

379

558

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

379

379

558

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

0

C2.

, VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.

00.14

11.841

8.998

9.019

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

391

317

389

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

0

0

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in cresc

33.02.10

353

316

327

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

~0>

“ol

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție

33.02.27

“o1

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

1

1

62

Contribuții pentru finanțarea Programului Școala după Școala

33.02.33

37

0

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

9

7

5

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

9

7

5

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

7.476

5.671

5.689

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

7.462

5.660

5.689

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de

35.02.02

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume

35.02.03

0

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

14

11

0

Diverse venituri

(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50)

36.02

3.960

2.998

2.931

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

10

10

25

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

3.862

2.912

2.831

iTaxe speciale

36.02.06

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

'78

68

70

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti ( 36.02.32.02+36.02.2

36.02.32

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de

36.02.32.02

/g

\n

-ry Y

0

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de

36.02.32.03

0

o

0

Alte venituri

36.02.50

-- ,lb

5

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04

37.02

5

5

Donații si sponsorizări

37.02.01

3

5

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

încasări realizate

Vârsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-12.625

-7.008

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

12.625

7.008

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

58

58

159

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.1

39.02

58

58

159

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

8

8

7

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

50

50

120

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului

39.02.07

0

0

32

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

34.000

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)

40.02

0

0

34.000

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din

40.02.06

0

0

0

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

X

X

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

X

X

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

X

X

X

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor

40.02.14

0

0

34.000

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

7.216

5.730

6.978

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (coi

00.18

7.216

5.730

6.978

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+ +42.02.13+42.02.15+42.02.16+ 42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+ +42.02.29+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.45+42.02.51 + +42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+42.02.73)

42.02

7.216

5.730

6.978

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente

42.02.10

0

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și

42.02.13

0

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare**)

42.02.15

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

42.02.18

0

0

0

[Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele j locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

[* fa

'+\

-4

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

h' .

1- II jf j

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0

0

0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

0

---

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

încasări realizate

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

1

1

1

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-soci

42.02.35

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

7.176

5.690

5.689

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate

42.02.42

0

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

1.209

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

39

39

79

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0

0

0

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si

43.02.04

0

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate**)

43.02.08

X

X

X

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefmantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05

48.02

255

255

517

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod

48.02.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

i

V

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

n

-

0

V-      0

Prefinanțare

48.02.01.03

w

0

L'' u 0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

25$

255

517

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

177

177

439

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

78

X    78

78

Prefinanțare

48.02.02.03

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

305.870

238.842

228.687

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.16)

49.90

286.407

219.653

211.026

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

298.693

233.151

222.997

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

287.444

221.628

205.868

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.(

00.04

183.045

134.908

126.612

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

3.176

2.376

1.558

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

încasări realizate

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

3.176

2.376

1.558

Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

3.176

2.376

1.558

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE       (cod 03.02+04.02)

00.06

179.869

132.532

125.054

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

500

363

344

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul pei

03.02.18

500

363

344

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

179.369

132.169

124.710

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

179.369

132.169

124.710

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

04.02.04

0

0

0

Al.

3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.07

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 0

05.02

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

A2.

IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori - (cod 06.0:

06.02

0

0

0

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

A3.

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

49.867

41.479

43.084

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

49.867

41.479

43.084

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02)

07.02.01

41.405

34.460

36.549

| Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

X

X

X

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

X

X

X

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

5.559

4.716

4.443

1 Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

X

X

X

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

X

X

X

| Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

X

X

X

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

2.903

2.303

2.092

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02

00.10

54.532

45.241

36.172

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

24.906

20.501

11.966

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si

11.02.02

16.324

15.805

9.152

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

4.882

1.882

0

[Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului ; particular sau confesional acreditat

11.02.09

3.700

2.814

2.814

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

0

0

160

Taxe hoteliere

12.02.07

160

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

165

135

139

Impozit pe spectacole

15.02.01

165

135

139

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

29.438

24.588

23.897

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01 + 16.02.02.02)

16.02.02

17.791

15.341

14.338

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

X

X

X

l Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

X

X

X

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

4.400

3.450

2.723

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16.02.50

7.247

5.797

6.836

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

23

17

10

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50J

18.02

23

17

10

Alte impozite si taxe

18.0250-

23

17

10

C.

VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

. 11.249

11.523

17.129

CI

. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

1.2.033

9.533

8.110

___• jî______•       /___i -»n n'» ni i    n-» nr_L-in m noiin n-»

qn o?

. 1^033

9.533

8.110

V dlllUrl Ulii 1JI U [)I ICld lv țLUU         1 ' Jv»uX(.u J ' Ju.vLivO i Jv»vX<»JV)

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor națio

30.02.01

ÎĂ512

1.512

633

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

10.^142

7.642

6.919

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

10.142

7.642

6.919

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

30.02.08

379

379

558

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

încasări realizate

Dividende de virat de către societățile si companiile naționale si societățile icu capital majoritar de stat

30.02.08.03

379

379

558

Alte venituri din proprietate

30.02.50

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

C2.

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.

00.14

-784

1.990

9.019

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

391

317

389

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in cresc

33.02.10

353

316

327

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

1

1

62

Contribuții pentru finanțarea Programului Școala după Școala

33.02.33

37

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

9

7

5

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

9

7

5

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

7.476

5.671

5.689

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

7.462

5.660

5.689

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

7.462

5.660

5.689

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de

35.02.02

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

14

11

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50)

36.02

3.960

2.998

2.931

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

10

10

25

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

3.862

2.912

2.831

Taxe speciale

36.02.06

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare

36.02.14

78

68

70

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti ( 36.02.32.03)

36.02.32

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de funcționare

36.02.32.03

Alte venituri

36.02.50

10

8

5

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50

37.02

-12.620

-7.003

5

iDonații si sponsorizări

37.02.01

5

5

5

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-12.625

-7.008

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din

40.02.06

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

X

X

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**^

40.02.11

X

X

X

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

/ 7.177

5.^1

5.690

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (co<

00.18

7    7.177

5.691

5.690

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34 + 42.02.35

+42.02.41 + 42.02.42 + 42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73)

42.02

1 * 1 \

7.177

5;691

5.690

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

\\

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

\\

.

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne,

42.02.34

1

1

1

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

încasări realizate

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-soci

42.02.35

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

7.176

5.690

5.689

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementau

42.02.42

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din

42.02.45

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01)

42.02.51

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si

43.02.04

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate**)

43.02.08

X

X

X

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

(cod 00,02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL

00.01 SD

12.977

7.360

35.964

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

58

58

34.159

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

12.625

7.008

0

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)

00.10

0

0

0

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07)

11.02

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

12.625

7.008

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)

00.14

12.625

7.008

0

Diverse venituri (cod 36.02.07)

36.02

0

0

0

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti ( 36.02.32.02)

36.02.32

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de ! dezvoltare

36.02.32.02

0

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04)

37.02

12.625

7.008

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

12.625

7.008

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

58

58

159

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.1

39.02

58

58

159

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

8

8

7

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

50

50

120

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului

39.02.07

0

0

32

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

34.000

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)

40.02

0

0

34.000

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

x

X

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor

40.02.14

0

0

34.000

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

39

\   39

1.288

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (co<

00.18 /

39

39

1.288

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 +42.02.13+42.02.15+42.02.16+ 42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51 + +42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67+42.02.69)

I

42.02

39

w

39

1.288

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

—-----1

încasări realizate

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și

42.02.13

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare ***)

42.02.15

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod 42.02.16.01 +42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de

42.02.18.01

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

1.209

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

39

39

79

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05

48.02

255

255

517

| Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod

48.02.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

0

0

0

Prefinanțare

48.02.01.03

0

0

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

.255

255

517

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

177

439

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

78

78

78

Prefinanțare

48.02.02.03

-iVA—EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL DETALIATĂ LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE LA DATA DE 30 septembrie 2019


- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Plăți efectuate

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

411.271

335.345

239.327

CHELTUIELI CURENTE

01

305.870

236.731

204.807

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

87.478

66.053

58.429

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

99.266

80.435

62.965

TITLULUI DOBÂNZI

30

3.747

1.900

0

TITLUL IV SUBVENȚII

40

47.300

36.507

36.207

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ

50

7.040

2.040

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

19.798

15.245

14.875

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

3.751

2.865

2.860

TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ

57

23.067

18.491

16.926

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

14.603

13.376

12.725

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

58

9.027

7.781

1.602

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

96.194

90.653

33.244

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

96.191

90.650

33.241

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

72

3

3

3

Titlul XVII PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

85

0

0

-506

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

56.338

43.846

31.270

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE (cod 51.02.01)

51.02

42.796

37.651

29.572

Cheltuieli curente (cod 10+20)

01

37.060

32.140

29.104

Titlul I Cheltuieli de personal

10

21.200

16.670

14.960

Titlul II Bunuri și servicii

20

4.475

4.125

2.816

Titlul IX Alte cheltuieli

59

11.385

11.345

11.328

Titlul XVII Plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0

0

-57

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 7014-7070

58

3.980

3.755

367

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

1.756

1.756

158

Titlul XII Active nefinanciare

71

1.756

1.756

158

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.(

54.02

9.795

4.295

Cheltuieli curente (cod 20+50+51)

01

9.752

4.252

1.655

Titlul II Bunuri și servicii

20

594

594

37

Titlul V Fonduri de rezervă

50

7.040

2.040

0

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice (SF)

51

2.118

1.618

1.618

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice (SD)

51

"4T

43

43

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI (cod 01+79)

55.02

3.747

1.900

0

Cheltuieli curente (cod 20+30)

01

3.747

1.900

0

Titlul II Bunuri și servicii

20

0

0

0

Titlul III Dobânzi

30

3.747

1.900

0

Operațiuni financiare

79

0

0

0

Titlul XV împrumuturi

80

0

0

0

Titlul XVI Rambursări de credite

81

0

0

0

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

Cheltuieli curentejcod 51j

01

. 0

0

0

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice

51

0

0

0

Partea a Il-a APĂRARE, ORDINE PUBLICA ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

59.02 /

16.253

12.334

9.871

APĂRARE (cod 60.02.02)

60.02 II

V \\

ORDINE PUBLICA ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 61.02.03+61.02.05+61.02

61.02 1

16.253

9.871

Cheltuieli curente (cod 10+20+57)

01

1 14.961

9.742

Titlul I Cheltuieli de personal

10

13.221

z/9.952

8.988

5,1DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Plăți efectuate

Titlul II Bunuri și servicii

20

1.560

1.118

649

Titlul VIII Asistență socială

57

0

0

0

Titlul IX Alte cheltuieli

59

180

131

105

Cheltuieli de capital (cod 711

70

1.292

1.133

159

Titlul XII Active nefinanciare

71

1.292

1.133

159

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

156.203

127.341

91.826

ÎNVĂȚĂMÂNT (cod 65.02.03 Ia 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

45.111

40.824

19.827

Cheltuieli curente (cod 10+20+55+57+59)

01

26.389

22.782

12.796

Titlul I Cheltuieli de personal

10

423

221

154

Titlul II Bunuri și servicii

20

18.208

16.793

7.871

Titlul VII Alte transferuri

55

3.751

2.865

2.860

Titlul VIII Asistență socială

57

1.890

1.780

1.046

Titlul IX Alte cheltuieli

59

2.117

1.123

865

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

305

305

104

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

18.417

17.737

6.944

Titlul XII Active nefinanciare

71

18.417

17.737

6.944

SĂNĂTATE (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

7.802

6.132

5.791

Cheltuieli curente (cod 10+20+57)

01

7.802

6.132

5.791

Titlul I Cheltuieli de personal

10

7.632

6.002

5.720

Titlul II Bunuri și servicii

20

109

82

30

Titlul VIII Asistență socială

57

40

30

23

Titlul IX Âite cheltuieli

59

21

19

18

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

0

0

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

0

0

0

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

53.242

42.492

33.980

Cheltuieli curente (cod 10+20+51+55+57+59)

01

45.063

34.878

33.313

Titlul I Cheltuieli de personal

10

3.308

2.486

2.007

Titlul II Bunuri și servicii

20

23.968

18.658

18.205

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice (SF)

51

17.500

13.447

13.077

Titlul VII Alte transferuri

55

0

0

0

Titlul VIII Asistență socială

57

0

0

0

Titlul IX Alte cheltuieli

59

287

287

24

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice (SD)

51

137

137

137

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

580

580

0

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

7.462

6.897

531

Titlul XII Active nefinanciare

71

7.459

6.894

528

Titlul XIII Active financiare

72

3

3

3

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)

85

0

0

0

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SD)

85

0

0

-1

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10 la 68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

50.048

37.893

32.228

Cheltuieli curente (cod 10+20+57+59)

01

45.074

34.363

30.784

Titlul I Cheltuieli de personal

10

21.377

15.773

13.391

Titlul II Bunuri și servicii

20

2.179

1.612

1.284

Titlul VIII Asistență socială

57

21.137

16.681

15.857

Titlul IX Alte cheltuieli

59

381

297

252

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

4.162

3.141

1.131

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

812

389

328

Titlul XII Active nefinanciare

71

389

328

1 A     x

Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

/ *80fet

71495

48.072

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ (cod 70.02.03+70.02.05 la ’

70.02

^.793

48.757

32.383

Cheltuieli curente (cod 10+20+57J

01

34.310

27.639

23.040

Titlul I Cheltuieli de personal

10

0.309

/S29^

7.113

Titlul II Bunuri și servicii

20

22.901

15.864DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Plăți efectuate

Titlul VII | Alte transferuri

55

0

0

0

Titlul VIII Asistență socială

57

0

0

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

56

0

0

0

Titlul IX Alte cheltuieli

59

100

82

63

Cheltuieli de capital (cod 71+72)

70

22.483

21.118

9.673

Titlul XII Active nefinanciare

71

22.483

21.118

9.673

Titlul XIII Active financiare

72

0

0

0

Operațiuni financiare

79

0

0

0

Titlul XVI Rambursări de credite

81

0

0

0

PROTECȚIA MEDIULUI (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

29.331

22.438

15.689

Cheltuieli curente (cod 10+20)

01

17.706

12.489

11.195

Titlul I Cheltuieli de personal

10

149

114

98

Titlul II Bunuri și servicii

20

17.555

12.373

11.096

Titlul IX Alte cheltuieli

59

2

2

1

Titlul VII Alte transferuri (SD)

55

0

0

0

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

11.625

9.949

4.494

Titlul XII Active nefinanciare

71

11.625

9.949

4.494

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

96.353

80.629

58.288

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE Șl DE MUNCĂ (cod 80.

80.02

1.785

1.785

968

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

1.785

1.785

968

Titlul XII Active nefinanciare

71

1.785

1.785

968

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

20.057

15.067

15.064

Cheltuieli curente (cod 40)

01

20.057

15.067

15.064

Titlul II Bunuri și servicii

20

57

0

0

Titlul IV Subvenții

40

20.000

15.067

15.064

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

0

0

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

0

0

0

Titlul XIII Active financiare

72

0

“ol

0

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ȘI VÂNĂTOARE (cod 83

83.02

TRANSPORTURI (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

74.511

63.777

42.256

Cheltuieli curente (cod 10+20+40)

01

43.949

33.888

32.323

Titlul I Cheltuieli de personal

10

8.859

6.544

5.998

Titlul 11 Bunuri și servicii

20

7.660

5.814

5.113

Titlul IV Subvenții

40

27.300

21.440

21.143

Titlul IX Alte cheltuieli

59

130

90

69

Cheltuieli de capital (cod 71+72)

70

30.562

29.889

9.989

Titlul XII Active nefinanciare

71

30.562

29.889

9.989

Titlul XIII Active financiare

72

0

0

0

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

56

0

0

0

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

0

0

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE

97.02

EXCEDENT (cod 00.01-49.02)

98.02

0

DEFICIT2)    (cod 49.02-00.01)

99.02

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

49.02

305.870

236.731

204.307

CHELTUIELI CURENTE

01

305.870

236.731

204.807

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

87.478

66.053

58.429

TITLUL 11 BUNURI ȘI SERVICII

20

99.266

80.435

62.965

TITLULUI DOBÂNZI

30

3.747

, 1.900

0

TITLUL IV SUBVENȚII

40 /

47.300

$6.507

36.207

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ

50 ||

7.040

2.040

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI

51 V

19.618

15.065

14.695

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55 '■

3.75 r

2.865

2.860

TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ

57

23.067

18.491

16.926DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Plăți efectuate

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

14.603

13.376

12.725

Titlul XVII PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

85

0

0

-500

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

50.559

38.292

30.702

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE (cod 51.02.01)

51.02

37.060

32.140

29.047

Cheltuieli curente (cod 10+20)

01

37.060

32.140

29.104

Titlul 1 Cheltuieli de personal

10

21.200

16.670

14.960

Titlul II Bunuri și servicii

20

4.475

4.125

2.816

Titlul IX Alte cheltuieli

59

11.385

11.345

11.328

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-57

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.1

54.02

9.752

4.252

1.655

Cheltuieli curente (cod 20+50+51)

01

9.752

4.252

1.655

Titlul II Bunuri și servicii

20

594

594

37

Titlul V Fonduri de rezervă

50

7.040

2.040

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice

51

2.118

1.618

1.618

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI (cod 01+79)

55.02

3.747

1.900

0

Cheltuieli curente (cod 20+30)

01

3.747

1.900

0

Titlul II Bunuri și servicii

20

0

0

Titlul III Dobânzi

30

3.747

1.900

0

Operațiuni financiare

79

0

0

0

Titlul XV împrumuturi

80

Titlul XVI Rambursări de credite

81

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

Cheltuieli curente (cod 51)

01

0

0

0

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice

51

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

0

0

0

APARARE (cod 60.02.02)

60.02

ORDINE PUBLICA ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 61.02.03+61.02.05+61.02

61.02

14.961

11.201

9.712

Cheltuieli curente (cod 10+20+57J

01

14.961

11.201

9.712

Titlul I Cheltuieli de personal

10

13.221

9.952

8.988

Titlul II Bunuri și servicii

20

1.560

1.118

649

Titlul VIII Asistență socială

57

Titlul IX Alte cheltuieli

59

180

131

105

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-30

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

124.328

98.155

82.652

ÎNVĂȚĂMÂNT (cod 65.02.03 Ia 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

26.389

22.782

12.779

Cheltuieli curente (cod 10+20+55+57+59^

01

26.389

22.782

12.779

Titlul I Cheltuieli de personal

10

423

221

154

Titlul II Bunuri și servicii

20

18.208

16.793

7.871

Titlul VII Alte transferuri

55

3.751

2.865

2.860

Titlul VIII Asistență socială

57

1.890

1.780

1.046

Titlul IX Alte cheltuieli

59

2.117

1.123

865

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-17

SĂNĂTATE (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

7.802

6.132

5.791

Cheltuieli curente (cod 10+20+57)

01

7.802

6.132

5.791

Titlul I Cheltuieli de personal

10

7.632

6.002

5.720

Titlul II Bunuri și servicii

20

109

82

30

Titlul VIII Asistență socială

57

40

30

23

Titlul IX Alte cheltuieli

59

21

19

18

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50]

67.02

45.063

34.878

33.313

Cheltuieli curente (cod 10+20+51+55+57+59)

01

45.063.

34.878

33.313

Titlul I Cheltuieli de personal

10

3.308

2.486

2.007

Titlul II Bunuri și servicii

#)

23.968

18.658

18.205

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice

51

17.500

13.447

13.077

Titlul VII Alte transferuri

55 :

Titlul VIII Asistență socială

57

_

Titlul IX Alte cheltuieli

59

287

24

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Plăți efectuate

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA SOCIALA (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10 la 68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

45.074

34.363

30.769

Cheltuieli curente (cod 10+20+57+59)

01

45.074

34.363

30.784

Titlul I Cheltuieli de personal

10

21.377

15.773

13.391

Titlul II Bunuri și servicii

20

2.179

1.612

1.284

Titlul VIII Asistență socială

57

21.137

16.681

15.857

Titlul IX Alte cheltuieli

59

381

297

252

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-15

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI

69.02

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ (cod 70.02.03+70.02.05 la '

70.02

34.310

27.639

22.715

Cheltuieli curente (cod 10+20+57)

01

34.310

27.639

23.040

Titlul I Cheltuieli de personal

10

11.309

8.291

7.113

Titlul II Bunuri și servicii

20

22.901

19.266

15.864

Titlul VIII Asistență socială

57

Titlul IX Alte cheltuieli

59

100

82

63

Operațiuni financiare

79

0

0

0

Titlul XVI Rambursări de credite

81

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-325

PROTECȚIA MEDIULUI (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

17.706

12.489

11.195

Cheltuieli curente (cod 10+20)

01

17.706

12.489

11.195

Titlul I Cheltuieli de personal

10

149

114

98

Titlul II Bunuri și servicii

20

17.555

12.373

11.096

Titlul IX Alte cheltuieli

59

2

2

1

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

64.006

48.955

47.331

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCA (cod 80.

80.02

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

20.057

15.067

15.064

Cheltuieli curente (cod 40)

01

20.057

15.067

15.064

Titlul II Bunuri și servicii

20

57

Titlul IV Subvenții

40

20.000

15.067

15.064

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ȘI VÂNĂTOARE (cod 83.

83.02

0

0

0

TRANSPORTURI (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

43.949

33.888

32.267

Cheltuieli curente (cod 10+20+40)

01

43.949

33.888

32.323

Titlul I Cheltuieli de personal

10

8.859

6.544

5.998

Titlul II Bunuri și servicii

20

7.660

5.814

5.113

Titlul IV Subvenții

40

27.300

21.440

21.143

Titlul IX Alte cheltuieli

59

130

90

69

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-56

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

REZERVE

97.02

EXCEDENT SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 00.01 SF-49.02 SF)

98.02

0

DEFICIT 2)    (cod 49.02 SF-00.01 SF)

99.02

0

0

0

CHEL TUI ELI LE SECȚIUNII DE DEZVOL TA RE (cod

49.02

105.401

98.614

35.020

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

180

180

180

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0

0

0

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

58

9.027

7.781

1.602

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

96.194

90.653

33.244

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

96.191

90.650

33.241

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

72

3

3

3

Titlul XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

85    z

Ă

0

-6

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02/

5.736

5.511

525

AUTORITĂȚI PUBLICE Șl ACȚIUNI EXTERNE (cod 51.02.01)

51.0211

5.736

5.511

525

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

58 V

3.980

B.755

367

Cheltuieli de capital (cod 71)

70 '

1.756

158

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Plăți efectuate

Titlul XII Active nefinanciare

71

1.756

1.756

158

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.1

54.02

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice

51

43

43

43

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

APARARE (cod 60.02.02)

60.02

ORDINE PUBLICA ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 61.02.03+61.02.05+61.02

61.02

1.292

1.133

159

Cheltuieli de capital (cod 71}

70

1.292

1.133

159

Titlul XII Active nefinanciare

1.292

1.133

159

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

ÎNVĂȚĂMÂNT (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

18.722

18.042

7.048

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

305

305

104

Cheltuieli de capital (cod 71}

70

18.417

17.737

6.944

Titlul XII Active nefinanciare

71

18.417

17.737

6.944

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

SĂNĂTATE (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

Cheltuieli de capital (cod 71}

70

0

0

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

0

0

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

8.179

7.614

667

Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice

51

137

137

137

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

580

580

Cheltuieli de capital (cod 71}

70

7.462

6.897

531

Titlul XII Active nefinanciare

71

7.459

6.894

528

Titlul XIII Active financiare

72

3

3

3

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-1

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10 la 68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

4.974

3.530

1.459

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)

58

4.162

3.141

1.131

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

812

389

328

Titlul XII Active nefinanciare

71

812

389

328

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI

APE (cod 70.02+74.02)

69.02

34.108

31.067

14.162

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ (cod 70.02.03+70.02.05 la 7

70.02

22.483

21.118

9.668

Titlul VII Alte transferuri

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

56

Cheltuieli de capital (cod 71+72}

70

22.483

21.118

9.673

Titlul XII Active nefinanciare

71

22.483

21.118

9.673

Titlul XIII Active financiare

72

Titlul XVII Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-5

PROTECȚIA MEDIULUI (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

11.625

9.949

4.494

Titlul VII Alte transferuri

55

0

0

0

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

11.625

9.949

4.494

Titlul XII Active nefinanciare

71

11.625

9.949

4.494

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

32.347

31.674

10.957

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE Șl DE MUNCĂ (cod 80.

80.02

1.785

1.785

968

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

1.785

1.785

968

Titlul X Active nefinanciare

71

1.785

1.785

968

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

0

0

0

Titlul XII Active nefinanciare

71

V .

Titlul XIII Active financiare

72

~---**

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE (cod 83

83.02 ,

0

0

TRANSPORTURI (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

30.562

:: 29.889

9.989

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

56

0

JIJl °

0

Cheltuieli de capital (cod 71+72}

70

30.562

29.889

9.989

Titlul XII Active nefinanciare

71

30.562

29.889

9.989DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Plăți efectuate

Titlul XIII Active financiare

72

0

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

56

Cheltuieli de capital (cod 71)

70

0

0

0

Titlul X Active nefinanciare

71

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE

97.02

EXCEDENT (cod 00.01 SD-49.02 SD)

98.02

“ol

0

DEFICITUL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 2)    (cod 49.02 SD-00.01 SD)

99.02

0