Hotărârea nr. 327/2019

HCL privind rectificarea bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 50040/2019 al Direcției Economice;

- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.52601/2019, nr.52603/2019, nr.52606/2019, nr.52607/2019 și nr.52610/2019;

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice, precum și ale art. 129 alin. (4) lit. „a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare;

A

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. „a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Nivelurile de venituri ale bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 se rectifică, după cum urmează:

  • a) în sensul suplimentării cu suma de 5,45 mii lei la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate”, subcapitolul 05 „Venituri din concesiuni și închirieri”, paragraful 30 „Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice”;

b în sensul suplimentării cu suma de 15 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități”, subcapitolul 50 „Alte venituri din prestări de servicii si alte activități”;

  • c) în sensul suplimentării cu suma de 18,60 mii lei la capitolul 37.10 „Transferuri voluntare, altele decât subvențiile”, subcapitolul 01 „Donații și sponsorizări”.

  • d) în sensul suplimentării cu suma de 15 mii lei la capitolul 43.10 „Subvenții de la alte administrații”, subcapitolul 19 „Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare”.

Art.2. Nivelurile de cheltuieli ale bugetului instituțiilor puHiee^racțiyităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 se rectifica, 'Wbă cum urmează:                                              //\ * A

. • \ .

a) în sensul suplimentării cu suma de 15 mii lei la capitolul 54.10 „Alte servicii publice generale”, subcapitolul 10 „Servicii publice comunitare de ejyidgtțță a persoanelor”, titlul 71 „Active nefinanciare”;

  • b) în sensul suplimentării cu suma de 5,45 mii lei la capitolul 65.10

A                                                   A

„învățământ44, subcapitolul 03 „învățământ preșcolar și primar”, paragraful 01 A

„învățământ preșcolar”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 3 mii lei, subcapitolul 04 A                                                             A

„învățământ secundar”, paragraful 01 „învățământ secundar inferior”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 2,45 mii lei;

  • c) în sensul suplimentării cu suma de 33,60 mii lei la capitolul 67.10 „Cultură, recreere și religie”, subcapitolul 03 „Servicii culturale”, paragraful 30 „Alte servicii culturale”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 15 mii lei, subcapitolul 05 „Servicii recreative și sportive”, paragraful 01 „Sport”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 18,60 mii lei.

Art.3. Anexa nr. 3 „Programul de investiții al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019” la H.C.L. nr. 109/2019, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.4. Anexa nr. 3 „Lista de dotări a Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești finanțată din subvenții de la bugetul local pe anul 2019” la H.C.L. nr. 114/2019, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.5. (1) Modificările în volumul și structura bugetelor ordonatorilor de credite se regăsesc în anexa nr. 3.

(2) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. H.C.L. nr. 109/2019 privind aprobarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 110/2019 privind aprobarea bugetului instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 114/2019 privind aprobarea bugetului Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 116/2019 privind aprobarea bugetului Centrului Cultural Pitești pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. nr. 117/2019 privind aprobarea bugetului Fotbal Club Argeș pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare se modifică în mod corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.

Art.7. Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică și ordonatorii de credite care beneficiază de prevederile prezentei vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 357 dinJ/./O. 2019

PROGRAMUL DE INVESTIȚII AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2019

- mii lei -

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții ( data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție )

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

264

69

195

195

din care:

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

264

69

195

195

Cap. 54.10 „Alte servicii publice generale”, din care:

58

0

58

58

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

58

0

58

Dotări

58

0

58

\

Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești

58

58

58

0

ZssA L __

"—\s

58

12.2019

Cap. 65.10 „învățământ”, din care:

69

69

4 p

0

z il

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

69

69

•M

// /

Dotări

69

69

^7

Colegiul Național „Ion C.Brătianu”

12

12

12

12

0

12.2019

0

1

7

2

7

3

7

4

7

5

6

7

8

0

9

0

10

11

12.2019

Colegiul Național Liceal „Alexandru Odobescu”

Liceul Tehnologic „Dacia”

50

50

50

50

0

0

12.2019

Cap. 67.10 „Cultură, recreere și religie”, din care:

137

0

137

137

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

137

0

137

137

Dotări

137

0

137

137

Filarmonica Pitești

137

137

137

0

137

137

12.2019

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr.       din $1.    2019

Lista de dotări a Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești finanțată din subvenții de la bugetul local pe anul 2019Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Echipamente de calcul

buc.

3

12

2

Licențe programe informatice diverse

buc.

3

3

3

Sistem electronic de dirijare și ordonare

buc.

1

35

4

Router

buc.

2

8

TOTAL

58

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 341 dm3/.lo. 2019

Rectificarea bugetului Grădiniței cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor” Pitești pe anul 2019

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim. IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

3

3

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.10

05

30

3

3

Cheltuieli - Total, din care:

3

3

Bunuri și servicii

65.10

03

01

20

20.01

3

3

Rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale „Alexandru Davila” Pitești pe anul 2019

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

2

2

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.10

05

30

2

2

Cheltuieli - Total, din care:

2

2

Bunuri de natura obiectelor de inventar

65.10

04

01

20

20.05

nMÂ-rr

2

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim. IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

0,45

0,45

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.10

05

30

0,45

0,45

Cheltuieli - Total, din care:

0,45

0,45

Bunuri și servicii

65.10

04

01

20

20.01

0,45

0,45

Rectificarea bugetului Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești pe anul 2019

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

15

15

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10

19

15

15

Cheltuieli - Total, din care:

15

15

Active fixe

54.10

10

71

71.01

15

15

Rectificarea bugetului Centrului Cultural Pitești pe anul 2019

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim. IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

15

15

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.10

50

15

15

Cheltuieli - Total, din care:

15

15

Alte cheltuieli

67.10

03

30

20

20.30

15

15

Rectificarea bugetului Fotbal Club Argeș pe anul 2019

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

18,60

18,60

Donații și sponsorizări

37.10

01

18,60

18,60

Cheltuieli - Total, din care:

18,60

18,60

Deplasări, detașări, transferări

67.10

05

01

20

20.06

18,60

18,60