Hotărârea nr. 326/2019

HCL privind rectificarea bugetului municipiului Pitesti 2019


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr.51352/2019 al Direcției Economice;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.52601/2019, nr.52603/2019, nr.52606/2019, nr.52607/2019 și nr.52610/2019;

 • - Adresa nr.202866/17.10.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.50331/18.10.2019 prin care s-au comunicat sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019, prevăzute în anexa la Hotărârea de Guvern nr.752/2019 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale conform art.20 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, aprobate pentru Municipiul Pitești;

 • - Adresa nr.l 1097/18.10.2019 a Inspectoratului Școlar Județean Argeș, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.50421/21.10.2019, prin care s-a transmis avizul conform pentru redistribuirea între unități a sumelor pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar „Bunuri și servicii” ale unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din municipiul Pitești;

în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.129 alin.(4) lit. „a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. „a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:Art.l. Nivelurile de venituri ale bugetului municipiului Pitești rectifică, după cum urmează:

 • a) în sensul suplimentării cu suma de 2.000 mii lei la capitalul 11.02 „Su defalcate din TVA”, subcapitolul 06 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăuga pentru echilibrarea bugetelor locale”.

Art.2. Nivelurile de cheltuieli ale bugetului municipiului Pitești pe anul 2019 se rectifică, după cum urmează:

 • a) în sensul suplimentării cu suma de 15 mii lei la capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale", subcapitolul 10 „Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor”, titlul 51D „Transferuri între unități ale administrației publice”;

 • b) în sensul suplimentării cu suma de 80 mii lei la capitolul 65.02

A                                               A                                                            A

„învățământ", subcapitolul 04 „învățământ secundar”, paragraful 01 „învățământ secundar inferior ”, titlul 71 „Active nefinanciare”;

 • c) în sensul suplimentării cu suma de 305 mii lei la capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică", subcapitolul 03 „Locuințe”, paragraful 01 „Dezvoltarea sistemului de locuințe", titlul 71 „Active nefinanciare” - 150 mii lei și la subcapitolul 50 „Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”, titlul 71 „Active nefinanciare” - 155 mii lei;

 • d) în sensul suplimentării cu suma de 2.000 mii lei la capitolul 81.02 „Combustibil și energie", subcapitolul 06 „Energie termică”, titlul 40 „Subvenții”.

Art.3. Anexa nr.3 „Programul de investiții al municipiului Pitești pe anul 2019” la H.C.L. nr.108/2019, cu modificările și completările ulterioare se actualizează, după cum urmează:

 • a) în sensul suplimentării cu suma de 80 mii lei la capitolul 65.02 A

„învățământ", Grupa B „Lucrări noi”, Primăria Municipiului Pitești, la obiectivul de investiții „Mărirea puterii instalate în contorul existent pentru corpurile C1,C2 și C3 Școala Gimnazială Matei Basarab”;

 • b) în sensul completării cu obiectivul „Reabilitare cămin C3 pentru realizare locuințe sociale și de necesitate ” la capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică", Grupa C „ Alte cheltuieli de investiții ”, categoria „Proiectare”, Primăria Municipiului Pitești, cu o prevedere bugetară de 150 mii lei;

 • c) în sensul completării cu obiectivul „Branșament electric Piața Găvana” la capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică", Grupa B „Lucrări noi”, Primăria Municipiului Pitești, cu o prevedere bugetară de 155 mii lei;

 • d) în sensul diminuării cu 21 mii lei la obiectivul de investiții „ Stabilizare carosabil strada Victor Bilciurescu nr.10” la capitolul 84.02„Transporturi” Grupa A „Lucrări în continuare”, Administrația Domeniului Public Pitești”;

 • e) în sensul suplimentării cu 20 mii lei la obiectivul de investiții „Modernizare strada profesor Ștefan Chicoș, zona Tancodrom, municipiul Pitești” și cu 1 mii lei la obiectivul de investiții „Lărgire strada Maior Șonțu și C.A.Rosetti, până la intersecția cu B-dul Republicii”, capitolul 84.02„Transporturi” Grupa A „Lucrări în continuare”, Administrația Domeniului Public Pitești”.

Art.4. Se efectuează virările de credite în cadrul bugetului municipiului Pitești pe anul 2019, potrivit anexei nr. 1.

Art.5. Se aprobă redistribuirea între unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din municipiul Pitești a sumelor calculate pe baza costului standard per elev/preșcolar pe anul 2019 pentru finanțarga—cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar „Bunuri și servicii”, potrivit anexei nr.Z.^ &N /'Art.6. Se aprobă suplimentarea cu 400 mii lei a sumei din anteriori a cărei utilizare a fost aprobată prin H.C.L. nr. 108/20/19,codificării^ și completările ulterioare, pentru finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltări bugetului municipiului Pitești pe anul 2019.


Art.7.(l).Modificările în volumul și structura bugetelor ordonatorilor de credite se regăsesc în anexa nr. 3.

(2). Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. H.C.L. nr. 108/2019 privind aprobarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr.l 10/2019 privind aprobarea bugetului instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr.l 11/2019 privind aprobarea bugetului Poliției Locale a Municipiului Pitești pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr.l 13/2019 privind aprobarea bugetului Administrației Domeniului Public Pitești pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr.l 14/2019 privind aprobarea bugetului Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare se modifică în mod corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.

Art.9. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică, Direcția Tehnică și ordonatorii de credite care beneficiază de prevederile prezentei vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești,

Nr. 326 din 31.10.2019

Virări de credite

în cadrul bugetului municipiului Pitești pe anul 2019

Denumirea unității

Clasificația bugetară

Mii lei

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Articol

Diminuări

Suplimentări

0

1

2

3

4

5

6

Poliția Locală a Municipiului Pitești

61.02

03

04

20.02

20

20.05

98

20.06

30

20.14

5

Total

153

Primăria Municipiului Pitești

51.02

01

03

20.30

82,30

Total

82,30

Grădinița cu Program Prelungit „Alba ca Zăpada”

65.02

03

01

20.05

14

Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Fermecat”

65.02

03

01

20.05

6

Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Magic”

65.02

03

01

20.05

4

Școala Gimnazială „Alexandru Davila”

65.02

04

01

20.02

9

Liceul de Arte „Dinu Lipatti”

65.02

04

02

20.30

22

Total

55

Administrația Domeniului Public Pitești

67.02

05

03

20.01

3

20.05

10

Total

13

84.02

03

03

20.01

13

59.17

15,70

Total

13

15,70

TOTAL

166

166

Redistribuirea între unități a sumelor calculate pe baza costului standard per elev/preșcolar pe anul 2019 pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar „Bunuri și servicii” ale unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din municipiul Pitești

Denumirea unității

Clasificația bugetară

Mii lei

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Articol

Diminuări

Suplimentări

0

1

2

3

4

5

6

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

65.02

04

01

20.01

70

20.13

10

Total

80

Școala Gimnazială „Alexandru Davila”

65.02

03

02

20.01

40

04

01

20.01

5

20.13

5

Total

50

Grădinița cu Program Prelungit „Luminișul Pădurii”

65.02

03

01

20.01

30

Total

30

Grădinița cu Program Prelungit „Pui de Lei”

65.02

03

01

20.01

10

Total

10

Școala Gimnazială „Nicolae Simonide”

65.02

04

01

20.01

18

Total

18

Școala Gimnazială „Tudor Arghezi”

65.02

04

01

20.01

50

Total

50

Colegiul Național „I.C. Brătianu”

65.02

04

02

20.01

20

Total

20

Liceul Teologic „Elim”

65.02

04

02

20.01

2

Total

2

TOTAL

130

130

Modificarea bugetelor ordonatorilor de credite pe anul 2019

Denumirea unității

Clasificația bugetară

Valoarea modificării (mii lei)

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

0

1

2

3

4

5

6

Primăria Municipiului Pitești

51.02

01

03

20

20.30

82,30

Total

82,30

54.02

10

51D

51.02

15

Total

15

65.02

04

01

71

71.01

80

Total

80

70.02

03

01

71

71.01

150

50

71.01

155

Total

305

Poliția Locală a Municipiului Pitești

61.02

03

04

20

20.02

-20

20.05

-98

20.06

-30

20.14

-5

Total

-153

Grădinița cu Program Prelungit „Luminișul Pădurii”

65.02

03

01

20

20.01

30

Total

30

Grădinița cu Program Prelungit „Alba ca Zăpada”

65.02

03

01

20

20.05

14

Total

14

Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Fermecat”

65.02

03

01

20

20.05

6

Total

6

Grădinița cu Program Prelungit „Pui de Lei”

65.02

03

01

20

20.01

10

Total

10

Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Magic”

65.02

03

01

20

20.05

4

Total

4

Școala Gimnazială „Nicolae Simonide”

65.02

04

01

20

20.01

18

Total

18

Școala Gimnazială „Tudor Arghezi”

65.02

04

01

20

50

Total

----•’ \

50

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

65.02

04

01

/ ^ / 1

:20

20.of

1

2O..;W

-10

Total

\\ 1'

X'' ■■

.

-80

0

1

2

3

4

5

6

Școala Gimnazială „Alexandru

Davila”

65.02

03

02

20

20.01

-40

04

01

20

20.01

-5

20.02

9

20.13

-5

Total

-41

Colegiul Național „I.C.

Brătianu”

65.02

04

02

20

20.01

20

Total

20

Liceul de Arte „Dinu Lipatti”

65.02

04

02

20

20.30

22

Total

22

Liceul Teologic „Elim”

65.02

04

02

20

20.01

2

Total

2

Administrația Domeniului Public Pitești

67.02

05

03

20

20.01

3

20.05

10

Total

13

84.02

03

03

20

20.01

-13

50

59

59.17

15,70

Total

2,70