Hotărârea nr. 324/2019

HCL reprezentant consiliu Aschiuta


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței „Așchiuță” Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului

Pitești;


  • - Raportul nr.43493/17.09.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele


nr.44780/2019, nr.44781/2019, nr.44782/2019, nr.44783/2019, nr.44784/2019;

- Adresa nr.1027/14.08.2019 a Grădiniței „Așchiuță” Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.38493/21.08.2019;

Văzând prevederile art.96 alin.(5) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art.4 alin.(3) din anexa la Ordinul nr.4619/2014 al Ministrului educației naționale pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr.7/31.01.2019 privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar, de stat și particular, din municipiul Pitești, pentru anul școlar 2019-2020;

ulterioare,


..... •

In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul administrativ, cu completările


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se nominalizează domnul consilier Zidaru Ionuț-Gabriel, în calitate de


reprezentant al consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței „Așchiuță” Pitești, cu sediul în Intrarea Ion Bălăceanu nr.5.

Art.2. Direcția Servicii Publice și Achiziții și reprezentantul consiliului local vor


aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora și Grădiniței „Așchiuță” Pitești, de către ‘           • • • , •


DINȚĂ,


Contrasemnează pentru legalitate:

Pitești,

Nr. 324 din 26.09.2019