Hotărârea nr. 322/2019

HCL reprezentant consiliu Piticot


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței cu program prelungit „Piticot Barbă-Cot” Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului

Pitești;


- Raportul nr.43518/17.09.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;


  • -  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.44780/2019, nr.44781/2019, nr.44782/2019, nr.44783/2019, nr.44784/2019;

  • - Adresa nr. 1342/02.09.2019 a Grădiniței cu program prelungit „Piticot Barbă-Cot” Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.41023/05.09.2019;

Văzând prevederile art.96 alin.(5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art.4 alin.(3) din anexa la Ordinul nr.4619/2014 al Ministrului educației naționale pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr.7/31.01.2019 privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar, de stat și particular, din municipiul Pitești, pentru anul școlar 2019-2020;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se nominalizează domnul consilier Matei Ion, în calitate de reprezentant al


consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței cu program prelungit „Piticot Barbă-Cot” Pitești, cu sediul în str.Alunului nr.50A.

Art.2. Direcția Servicii Publice și Achiziții și reprezentantul consiliului local vor

Pitești,

Nr. 322 din 26.09.2019