Hotărârea nr. 321/2019

HCL reprezentant comisie Altina


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind numirea reprezentantului consiliului local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Grădiniței cu program prelungit „Altina” Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului

Pitești;

  • - Raportul nr.43515/17.09.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele

nr.44780/2019, nr.44781/2019, nr.44782/2019, nr.44783/2019, nr.44784/2019;

- Adresa nr.205/26.08.2019 a Grădiniței cu program prelungit „Altina” Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.39508/28.08.2019;

Văzând prevederile art.61 alin.(7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.ll alin.(l) și alin.(4) lit.”e” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se nominalizează domnul consilier Janță Constantin-Daniel, în calitate de

reprezentant al consiliului local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Grădiniței cu program prelungit „Altina” din municipiul Pitești, cu sediul în strada Făgetului nr.51.

Art.2. Direcția Servicii Publice și Achiziții și reprezentantul consiliului local vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora și Grădiniței

ntrasemnează pentru legalitate,


Pitești,

Nr. 321 din 26.09.2019


/ SECRETAR Andrei-Cătălin Călugăru