Hotărârea nr. 320/2019

HCL reprezentant comisie Piticot


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind numirea reprezentantului consiliului local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a

Grădiniței cu program prelungit „Piticot Barbă-Cot” Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului

Pitești;

-Raportul nr.43520/17.09.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele


nr.44780/2019, nr.44781/2019, nr.44782/2019, nr.44783/2019, nr.44784/2019;

-Adresa nr. 1342/02.09.2019 a Grădiniței cu program prelungit „Piticot Barbă-Cot” Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.41023/05.09.2019;

Văzând prevederile art.61 alin.(7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.ll alin.(l) și alin.(4) lit. ”e” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se nominalizează domnul consilier Bărbulescu Ilie, în calitate de reprezentant al consiliului local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Grădiniței cu program prelungit „Piticot Barbă-Cot” din municipiul Pitești, cu sediul în strada Alunului nr.50A.

Art.2. Direcția Servicii Publice și Achiziții și reprezentantul consiliului local vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora și Grădiniței cu program prelungit „Piticot Barbă-Cot” Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate,


/ SECRETAR Andrei-Cătălin Călugăru


Pitești,

Nr. 320 din 26.09.2019