Hotărârea nr. 319/2019

HCL reprezentanti Palatul Copiilor


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind numirea reprezentanților consiliului local în consiliul de administrație al Palatului Copiilor Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.43516/17.09.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.44780/2019, nr.44781/2019, nr.44782/2019, nr.44783/2019, nr.44784/2019;

-Adresa nr. 1031/03.09.2019 a Palatului Copiilor Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.40652/03.09.2019;

Văzând prevederile art.96 alin.(l) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art.14 și art.15 alin.(3) din Ordinul nr.4624/2015 pentru modificarea anexei nr.l la Regulamentul de organizare și funcționare a unităților care oferă activitate extrașcolară, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.5567/2011, precum și ale H.C.L. nr.7/31.01.2019 privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar, de stat și particular, din municipiul Pitești, pentru anul școlar 2019-2020;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE,

Art.l. Se nominalizează în calitate de reprezentanți ai consiliului local în consiliul de administrație al Palatului Copiilor Pitești, cu sediul în Pitești, strada Trivale nr. 80, doamnele consilier:

  • a) Preduț Mariana-Tatiana;

  • b) Stanciu Alexandrina.

Art.2. Direcția Servicii Publice și Achiziții și reprezentanții consiliului local vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora și Palatului Copiilor rasemnează pentru legalitate, I SECRETAR Andrei-Cătălin Călugăru


Pitești,

Nr. 319 din 26.09.2019