JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind constituirea unei comisii de analiză și verificare

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de consilierii locali Costescu Cătălin, Duțulescu Gheorghe, Gentea Cristian, Janță Constantin Daniel, Matei Ion, Tudosoiu Dumitru, Sofianu Narcis-Ionuț, Stanciu Alexandrina;

-Raportul nr.43347/17.09.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.44781/2019, nr.44782/2019, nr.44783/2019, nr.44784/2019;

Văzând prevederile art.127 alin.(l) și (2) din Codul Administrativ;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se constituie comisia specială de analiză și verificare a litigiilor dintre Municipiul Pitești și SC Orentex SRL.

  • (2) Comisia prevăzută la alin. (1) analizează și verifică documentele referitoare la litigiile dintre Municipiul Pitești și SC Orentex SRL.

  • (3) Raportul comisiei speciale de analiză și verificare, cuprinzând constatările și propunerile formulate, va fi prezentat consiliului local, în cadrul ședinței ordinare din luna noiembrie 2019.

Art.2. Componența comisiei speciale de analiză și verificare este următoarea:

  • 1. Apostoliceanu Sorin-consilier local;

  • 2. Bârlogeanu Marioara-consilier local;

  • 3. Gentea Cristian-consilier local;

  • 4. Sofianu Narcis-Ionuț-consilier local;

  • 5. Zidaru Ionuț-Gabriel-consilier local;

Art.3. Secretarul Municipiului Pitești va comunica prezenta hotărâre membrilor comisiei.


Contrasemnează pentru legalitate: | SECRETAR, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 318 din 26.09.2019