Hotărârea nr. 317/2019

HCL schimbare denumire imobil


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE Privind schimbarea denumirii unui imobil proprietatea Primăriei Municipiului Pitești, situat pe Bulevardul Petrochimiștilor la nr. 48

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 45156 din 26.09.2019 al Serviciului Urbanism și Autorizații de Construire;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.45387/2019, nr.45389/2019, nr.45390/2019, nr.45391/2019 și nr.45392/2019;

Văzând prevederile art. 2 lit. „d” din O.G. nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând prevederile art. 129 alin.(2) lit. ”c” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.”a” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă schimbarea denumirii imobilului situat pe Bulevardul Petrochimiștilor la nr. 48 din Bloc Coremi ” în Blocul nr. 5 și numerotarea unităților locative în mod continuu.

Art.2. Arhitectul Șef și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora, direcțiilor și compartimentelor independente din aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, precum și Poliției Municipiului Pitești, C.N. Poștei Române SA, Poliției Locale a Municipiului Pitești și Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești de către Secretarul Municipiului Pitești.Pitești,

Nr. 317 din 26.09.2019