Hotărârea nr. 315/2019

HCL privind aprobare DALI Reabilitare spatiu Republicii


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare spațiu Bd. Republicii, bl.D5B, Parter"

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară ;

Având în vedere:

Pitești;


-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului

-Raportul nr.44481/23.09.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.44787/2019, nr.44788/2019, nr.44789/2019, nr.44790/2019, nr.44791/2019;

-Adresa Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești nr. 16407/23.09.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr.44418/23.09.2019;

Văzând prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se aprobă Documentația de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare spațiu Bd, Republicii, bl,D5B, Parter", cu o valoare totală estimată conform Devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției de 422.267,7301ei, inclusiv T.V.A.

(2) Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Studiul de fezabilitate prevăzut la art.l se arhivează la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești.

Art.3.Direcția Tehnică, Direcția Economică și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate: | SECRETAR, Andrei - Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 315 din 26.09.2019