Hotărârea nr. 314/2019

HCL privind alocare sume finantari nerambursabile


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de la bugetul local al municipiului Pitești pe anul 2019, pentru finanțări nerambursabile

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.44276/23.09.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.44787/2019, nr.44788/2019, nr.44789/2019, nr.44790/2019, nr.44791/2019;

Procesul-verbal nr.43223/17.09.2019 de deschidere și analiză a proiectelor pentru finanțări

nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Pitești, alocate pentru instituțiile de cult pentru anul 2019;

- H.C.L nr. 108/24.04.2019 privind aprobarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art.129 alin.(8), lit. „a” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, precum și ale H.C.L nr 348/27.09.2007 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Pitești, alocate pentru activități nonprofit de interes local;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.„a” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă „Lista instituțiilor de cult din municipiul Pitești și sumele alocate acestora de la bugetul local al municipiului Pitești pe anul 2019, pentru finanțări nerambursabile”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.(l) Contractele de finanțare se vor perfecta cu beneficiarii prevăzuți în Lista menționată la art.l, prin grija Direcției Servicii Publice și Achiziții.

(2) Direcția Servicii Publice și Achiziții și Direcția Economică vor urmări derularea contractelor de finanțare nerambursabilă potrivit Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Pitești, alocate pentru activități nonprofit de interes local, aprobat prin H.C.L. nr. 348/27.09.2007.

Art.3. Direcția Servicii Publice și Achiziții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora și beneficiarilor de finanțări nerambursabile de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate:

I SECRETAR,


Andrei - Cătălin Călugăru

Anexa

la H.C.L. nr J/.WĂÎ&019


LISTA

instituțiilor de cult din municipiul Pitești și sumele alocate acestora de la bugetul local al municipiului Pitești pe anul 2019, pentru finanțări nerambursabile


Nr. crt.

Instituția de cult

Sediu

Suma alocată (lei)

1.

Parohia „Sf. Apostol Andrei” Papucești II

Str. Calea Drăgășani Nr.2A

10.000

2.

Parohia „Sf. Apostoli Petru și Pavel”

Str. Negru Vodă Nr.47

10.000

3.

Parohia „Sfîntului Gheorghe II”

Str. Nicolae Dobrin

Nr.6

10.000

4.

Parohia „Găvana III”

Str. Mitropolit Antim Ivireanu Nr.l

10.000

5.

Parohia Așezământul „Sf. împărați Constantin și Elena”

Str. Gheorghe Lazăr Nr.20

10.000

6.

Parohia Pogorîrea Sfanțului Duh -Sf. Antim Ivireanu

Str. Aleea Negoiul Nr.l 5

20.000

7.

Parohia Mavrodolu

Str. Teiuleanu Nr.20

10.000

8.

Parohia Sfînta Treime

Str. Primăverii Nr.7

10.000

9.

Parohia Zăvoi

Str. Depozitelor, Nr.20

10.000

10.

Parohia „Prundu II (Schimbarea la Față)

Str. General Dimitrie

Boteanu Nr.5

20.000

11.

Parohia Izvorul Tămăduirii - Expo Parc

Str.I.C. Brătianu

Nr.62

10.000

12.

Parohia „Găvana IV”

Str.Aleea Carpenului

10.000

13.

Parohia Mărăcineni II

Str. Câmpulung Nr.48A

10.000

14.

Parohia „Sf. Spiridon”

Str. Petrochimiștilor Nr.97

10.000

15.

Parohia „Sf. Ioan Botezătorul”

Str. Trivale

Nr.2

10.000

16.

Parohia Meculești

Str. Constantin Dobrogeanu Gherea Nr.6

20.000

17.

Parohia Bisericii Armene

Str. Egalității

Nr.43

10.000  y

â

TOTAL:

200.0Q0 ://