Hotărârea nr. 313/2019

HCL privind modificarea si completarea HCL 248-29.08.2019

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 248/29.08.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot "Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Tudor Mușatescu” din municipiul Pitești, str. Vasile Pârvan nr. 3, județul Argeș"

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.44397/23.09.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.44787/2019, nr.44788/2019, nr.44789/2019, nr.44790/2019, nr.44791/2019;

-Adresa C.N.I. S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.44259/23.09.2019;

Văzând prevederile art.129 alin.(2) lit. c din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Ordonanței Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A;

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică și completează art. 1 din H.C.L. nr.248/29.08.2019 și va avea următorul conținut:

„Art. 1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., pe bază de protocol, a terenului în suprafață de 836 mp, identificat prin planul de amplasament și delimitare, anexă la prezenta, din totalul suprafeței de 3.564 mp ai terenului situat în municipiul Pitești strada Vasile Pârvan nr.3, județul Argeș, aflat în proprietatea Municipiului Pitești, identificat potrivit Cărții Funciare nr.91532, nr. topo 91532, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I.” - S.A. a obiectivului de investiții "Sală de educație fizică școlară, Școală Gimnazială „Tudor Mușatescu” din municipiul Pitești, str. Vasile Pârvan nr. 3, județul

Argeș".”


Art. H. Toate celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 248/29.08.2019 sunt și rămân valabile.

Art. HI. Direcția Tehnică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.                                                                        ___

Contrasemnează pentru legalitate:


l SECRETAR, Andrei - Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 313 din 26.09.2019kc            c j


----------------------T5----7

PROIECTANT:      E  *u^.

l'rt    cf

PFA_ GEANI ION PATRIA’    GeV

AO^ II BENEFICIAR ș\> 7 Municipiul Pitești f?/

PITEȘTI \%    V. ,

^.«7

Maaurat

teh. Geani Patru

Scara 1:500

2019

PLAN 1)J£ AMPLASAMENT SI DELIMITARE

Calculat

teh. Geani Patru

Mun Pitești, Cartier Razbalenl.Str. VasBa Parvan, nr.3, punct ‘ȘCOALA GIMNAZIALA TUDOR MU SATE SCIT JucLArges-(nr.cad.91532)

Desenat

teh. Geani Patru

Verificat

teh. Geani Patru