Hotărârea nr. 31/2019

HCL privind aprobare deviz lucrari pod raul Doamnei


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Devizului General actualizat, pentru obiectivul de investiții “Lucrări de conformare pod peste râul Doamnei”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 6978/11.02.2019 al Direcției Tehnice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 8766/2019, nr.8767/2019, nr. 8771/2019, nr.8772/2019, nr.8773/2019;

Văzând prevederile art.36 alin.(2) lit.”b” și alin.(4) lit.”d” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.44 alin.(4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art.10 alin.(4) din H.G.R. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și ale art.66 și art.71 din O.U.G. nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

In temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă Devizul General actualizat pentru obiectivul de investiții „Lucrări de conformare pod peste râul Doamnei”, cu o valoare totală estimată de 1.266.543,98 lei, inclusiv T.V.A., conform anexei care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești,

Nr. 31 din 21.02.2019

/*OBIECTIV:

Beneficiar: Proiectant: Faza: Proiect:


Lucrări de conformare pod peste Râul Doamnei, din Municipiul Pitești, județul Argeș SCENARIUL 2

U.A.T. MUNICIPIUL PITEȘTI, JUDEȚUL

DONPRESTCOM S.R.L.             \'''

p.t.m>.e.

39881/141/31.08.2018             ‘ " iVX-- I sj


Anexa Nr, 7.


DEVIZUL GENERAL


al obiectivului de investiții


Lucrări de conformare pod peste Râul Doamnei, din Municipiul Pitești, județul ArgeșDenumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli


CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului


Conform H.G nr. 907 din 2016

I


I

_L.


Valoare

CU TVA

lei


Obținerea terenului

0,66

0,00.

b.oo-

1.2

Amenajarea terenului

58.429,58

11.101,62!

69.531,20.

.1.3

i

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0,00

0,00;

I

0,00-

Cheltuieli pentru reiocarea/protectia utilităților

0,00

.     X00:

0,00f

L_

TOTAL CAPITOL 1

58.429,58

11.101,62’

69.531,20


TOTAL CAPITOL 2


CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

vCAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica


?

3.1

......Studii ”                                                      ~T~            O",00

o,obj ’             “o.ooj

3.1.1

Studii de teren

0,00

0,00 0,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

.......

0,00, 0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00 0,00

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, :acorduri si autorizații


Expertizare tehnica

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al i clădirilor


Proiectare

Tema de proiectare

Studiu de prefezabilitate


Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general


Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor


Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție


Proiect tehnic si detalii de execuție Organizarea procedurilor de achiziție


Consultanta


Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții Auditul financiar

Asistenta tehnica


Asistenta tehnica din partea proiectantului


pe perioada de execuție a lucrărilor

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții


228,00;


3.002,00

0Ț00


0,00


ji


760,00


0,00 o?ooi o,ooj


0,00;

0,00


14.280,00


4.760,00


2.975,00


1.785,00


Pag 2


■DEVIZUL GENERAL: Lucrări de conformare pod peste Râul Doamnei, din Municipiul Pitești, județul Argeș SCENARIUL 2


1

2

3

4

5

3.8.2

Dirigentie de șantier

8,000,00

1.520,00

9.520,00

TOTAL CAPITOL 3

61.500,00

11.685,00

73.185,00

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

■4.1

Construcții si instalații

393.092,25

74.687,53

467.779,78

[4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

469.000,00

89.110,00

558.110,00

4.2.1.1

[0003.2] Lista echipamente

469.000,00.

89.110,00

558.110,00

U.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita [montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00'

4.6

Active necorporale

0,00,

0,00

o.oo!

TOTAL CAPITOL 4

862.092,25

163.797,53

1.025.889,781

CAPITOL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

56.590,16.

10.752,13

67.342,29

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier r

40.590,16]

7.712,13

48.302,29

u J

.....

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

16.000,00;

3.040,00

19.040,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

11.072,24|

0,00

11.072,24.

5.2.1

. J

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

|

0,00

o,oo!

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

4.805,56

0,00

4.805,56!

I

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea

961,11

0,00

961,11

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

i


  • 5.2.4 ;        Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

  • 5.2.5 i        Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de

țconstruire/desfiintare

;5.4

’ TOTAL CAPITOL 5

-—.—j—

i

i

L

6.1

6.2


|    Cheltuieli diverse si neprevăzute

J    Cheltuieli pentru informare si publicitatei

I           4.805,56

0,00

4.805,56

500,01

0.00'

500,01

_______

16.406,28

3.117,10

10.523,47

0,00

—-

o.ooi

0,00.


CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste


13.869,32


97.938,00


TOTAL GENERALdin care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4J +4.2+5.1.1)


ț

1 euro = 4,6975 lei, curs la data de 21.01.2019


Proiectant DONPREST CO


Director

ing. Diaconi/(lord?JWÎtftES| Raport generat'Sțki^DP , www.dejyje.ro, e-mail: office@interaoft.ro, tel.: 0236 477.007