Hotărârea nr. 308/2019

HCL privind declararea drept locuinta de necesitate a unei locuinte locative

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind declararea drept locuință de necesitate a unei unități locative

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul de specialitate nr. 44089/19.09.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.44780/2019, nr.44781/2019, nr.44782/2019, nr.44783/2019 și nr.44784/2019;

  • - Adresa nr. 13852/05.09.2019 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 41069/05.09.2019;

Văzând prevederile art.129 alin.(2) lit. “c” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, ale Legii privind locuințele nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G.R. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, ale O.U.G. nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spații cu destinația de locuință, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 100/2017 privind criteriile și punctajul pentru repartizarea locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l), lit.a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se declară drept locuință de necesitate unitatea locativă nr.l situată în Aleea Naum Râmniceanu nr.2, bl. Gl, sc. C, municipiul Pitești.

  • (2) Unitatea locativă de la alin. (1) este și rămâne în domeniul public al Municipiului Pitești.

  • (3) Repartizarea locuințelor de necesitate se realizează prin hotărâre a consiliului local la propunerea comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor/cererilor privind repartizarea locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești constituită prin H.C.L.nr. 100/30.03.2017.

Art.2. Direcția Servicii Publice și Achiziții și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată

acestora, de către Secretarul MunicipiuluiContrasemnează pentru legalitate: | SECRETAR, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 308 din 26.09.2019