Hotărârea nr. 304/2019

HCL prin care se ia act de receptie -Imbracaminte bituminoasa str. Plopilor


-JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții

„îmbrăcăminte bituminoasă strada Plopilor”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.44012/19.09.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.44780/2019, nr.44781/2019, nr.44782/2019, nr.44783/2019 și nr.44784/2019;

Văzând prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.G.R. nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.”a” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „îmbrăcăminte bituminoasă strada Plopilor” cu o valoare totală de 295.808,70 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție prin procesul verbal de recepție nr.39769/29.08.20I9, potrivit anexelor nr.l și nr.2 .

Art.2. (1) Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești.

 • (2) H.C.L. nr.l94/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Pitești se modifică și se completează cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

 • (3) Bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri se predau la Administrația Domeniului Public Pitești pe bază de protocol de predare - primire încheiat prin grija Direcției Tehnice, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării prezentei hotărâri.

 • (4) Bunurile prevăzute în anexe rămân înregistrate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și se înregistrează și în evidența extracontabilă a Administrației Domeniului Public Pitești.

  Investitor

  Municipiul Pitești


Aprob Admiterea/ Respingerea

Primar

Constantin Cornel Ionică

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA

I.VCRĂRIEOR


Nr...

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției ÎMBRĂCĂMINTE BITUMINOASA STRADA PLOPILOR, lucrări executate în cadrul Contractului nr. 22763 din 15.05.2019, încheiat între Municipiul Pitești și Asocierea SC Construct Steel Markel SRL (lider de asociere) si SC Construcții Drumuri si Lucrări de Arta SRL.

 • 1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

 • - adresa administrativa: str. Plopilor- tronson prelungit, Pitești, jud. Argeș;

 • - număr cadastral/număr topografic: teren aparținând domeniului public.

 • 2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 04, eliberată de Primăria

Municipiului Pitești la data de 04.01.2018, cu valabilitate până la data: 03.01.2020.

 • 3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data 28.08.2019, fiind formată din:

Președinte:        Gava Maria. Șef Serviciul Investiții


Membri:          Diaconu Gabriela, Inspector Serviciul Investiții

Dumitru Mihaela, Inspector Serviciul Investiții

Călugărcscu Mărgărit, Inspector Serviciul Investiții Stoian Robert Ionuț, Inspector Serviciul Investiții Reprezentant ISC Argeș: Dumitru Cornelia.

 • 4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura):

...1. .V......................Proiectant SC Iptanarg Construct SRL Pitești

..         .... A’).;..1..!........................ Executant SC Construct Steel Market SRL

.......I....... . ......'...../........................Executant SC Construcții Drumuri si Lucrări de Arta SRL

 • 5. Secretariatul a fost asigurat deNicolae Stan- SC Stârni Con Alen SRL- diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile: I; 2.4, 3.2, 6, 8.2, Autorizație nr. 24251/16.09.2011.

 • 6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

  • 6.1. Capacități fizice realizate: Coform proiectului tehnic, a detaliilor de execuție și a dispozițiilor de șantier; Proiectul tehnic aferent obiectivului “îmbrăcăminte bituminoasa strada Plopilor” a fost elaborat de SC Iptanarg Construct SRL Pitești iar execuția de către SC Construcții Drumuri si Lucrări de Arta SRL, lucrările constând în execuție de îmbrăcăminte bituminoasă pe această stradă;

I

 • 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proccs-verbal: Nu este cazul;

 • 6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proccs-verbal: Nu este cazul;

 • 6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele: Nu este cazul;

 • 6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de:

-232,705,87 lei fără TVA (C+M), respectiv 276.919,99 lei cu TVA.

 • 6.6. Perioada de garanție: 48 de luni

 • 6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de respingerea recepției etc.): Nu este cazul;


 • 7. în urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

' [| admiterea recepției la terminarea lucrărilor respingerea recepției la terminarea lucrărilor

 • 8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: Vizualizarea lucrărilor, întocmite de prpiectant și diriginte de șantier;

 • 9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: Organizarea activității privind urmărirea comportării în exploatare a construcției conform prevederilor Legii nr 10/1995 privind calitatea în construcții si Normativului P 139/1999 privind comportarea în timp a construcțiilor.

 • 10. Prezentul proces-verbal, conținând - 3 - file și - 0 - anexe numerotate, cu un total de - 3 - file, a fost încheiat astăzi 28.08.2019, în - 2 - exemplare.

 • 11. Alte mențiuni.................................................................

Comisia de recepție

Președinte:       Gava Maria,

Membri:         Diaconu Gabriela.

Dumitru Miliaela,

Călugărescu Mărgărit,

Stoian Robert lonuț,

Reprezentant ISC Argeș: Dumitru Cornelia

Alți participanți:

Semnătura:


Proiectant: SC Iptanarg Construct SRL Pitești

..

Executant: SC Construct Steel Market SRL

Executant SC Construcții Drumuri si Lucrări de Arta SRL

Secretar: Nicolac Stan - Diriginte de șantierA N E X A nr. 2 La Hotărârea Consiliului Local

Nr. .......din

INVENTARUL

obiectivului de investiții: îmbrăcăminte bituminoasă strada Plopilor

ȘEF SERVICIU/fiVVESTIȚII,


Nr. crt.

Denumire mijloc fix

Clasificație conform HG 2139/2004

Durata normală de funcționare (ani)

Valoare

(lei, inclusiv TVA)

1

Strada Plopilor

A

(îmbrăcăminte bituminoasă)

Proiectare:              12.682,5 llei

Dirigenție:              4.809,98 lei

Cote ISC:               1.396,23 lei

Lucrări de execuție: 276.919,98 lei

1.3.7.2

20

295.808,70

TOTAL

295.808,70

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE, MANUELA CRISTJNA RÎCĂ