Hotărârea nr. 303/2019

HCL prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor Reabilitare b-dul Eroilor


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

prin care se ia act de recepția ia terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții

„Reabilitare B-dul Eroilor (între strada Exercițiu și B-dulRepublicii)”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară ;

Având în vedere :

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.44036/19.09.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.44780/2019, nr.44781/2019, nr.44782/2019, nr.44783/2019 și nr.44784/2019;

Văzând prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale HGR nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Reabilitare B-dul Eroilor (între strada Exercițiu și B-dul Republicii)” cu o valoare totală de 1.640.400,90 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție prin procesul verbal de recepție nr.40087/30.08.2019, potrivit anexelor nr.l și nr.2 .

Art.2.(l) Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești .

 • (2) HCL nr.l94/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Pitești se modifică și se completează cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

 • (3) Bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri se predau la Administrația Domeniului Public Pitești pe bază de protocol de predare - primire încheiat prin grija Direcției Tehnice, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării prezentei hotărâri.

 • (4) Bunurile prevăzute în anexe rămân înregistrate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și se înregistrează și în evidența extracontabilă a Administrației Domeniului Public Pitești.

 • (5) Anexele nr.l și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Tehnică, Direcția Economică și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești,

Nr. 303 din 26.09.2019

a A VQL

Investitor

Municipiul Pitești


Aprob Admiterea/ Respingerea

Primar

I Constantin Cornel Ionica

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.        .....din              J

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției "Reabilitare Bulevardul Eroilor (între str. Exercițiu și b-dul Eroilor”, lucrări executate în cadrul Contractului nr. 22906 din 15.05.2019, încheiat între Municipiul Pitești și S.C. General Trust Argeș S.R.L.

 • 1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

 • - adresa administrativa: Bulevardul Eroilor (între str. Exercițiu și b-dul Eroilor), mun. Pitești, jud. Argeș;

 • - număr cadaslral/număr topografic: teren aparținând domeniului public, conf. HGR NR. 447/16.05.2002 -Anexa 2.

 • 2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 899, eliberată de Primăria Municipiului Pitești la data de 28.11.20 17, cu valabilitate până la data: 27.1 1.2020.

 • 3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data 29.08.2019, fiind formată din:

Președinte:        Gava Maria, Șef Serviciul Investiții


Membri:          Diaconu Gabriela, Inspector Serviciul Investiții

Dumitru Mihaela, Inspector Serviciul Investiții

Mărgărit Călugărcscu, Inspector Serviciul Investiții

Stoian Robert-Ionuț, Inspector Serviciu 1 Investiții

Reprezentant ISC Argeș: Negoescu Vasile Marius Cristian

 • 4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura):

<....................Proiectant S.C. Iptanarg Construct S.R.L, Pitești

.          .....i'l/.'-Ciil....................... Executant S.C. Construct Steel Market S.R.L.

 • 5. Secretariatul a fost asigurat de Nicolae Stan - S.C. Stârni Con Alen S.R.L.- diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile: 1; 2.4, 3.2, 6, 8.2, Autorizație nr. 2425 1/16.09.2011.

 • 6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

  • 6.1. Capacități fizice realizate: Coform proiectului tehnic, a detaliilor de execuție și a dispozițiilor de șantier; Proiectul tehnic aferent obiectivului "Reabilitare Bulevardul Eroilor (între str. Exercițiu și b-dul Eroilor” a fost elaborat de S.C. Iptanarg Construct S.R.L. Pitești, iar execuția de către S.C. General Trust Argeș S.R.L., lucrările constând în asfaltarea străzii, trotuare și parcări;

  • 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. I la prezentul proces-verbal: . .'.ÎĂ7.

  • 6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal:

  • 6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și

care prin natura lor implică ncrealizarea uneia sau a. mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, rcproiectări, refaceri de lucrări și altele: .......77.............

 • 6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de: . Z. 3.^.. 3.3  .Q J&3

 • 6.6. Perioada de garanție: 48 de luni

 • 6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființarc, al Inspectoratului de .Stat în Construcții -I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.j: Nu este cazul;

 • 7. în urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide: ^admiterea recepției la terminarea lucrărilor

[] respingerea recepției la terminarea lucrărilor

 • 8. Comisia.de recepție motivează decizia luată prin: Vizualizarea lucrărilor, prezentarea referatelor întocmite de prpiectant și diriginte de șantier;

 • 9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: Organizarea activității privind urmărirea comportării în exploatare a construcției conform prevederilor Legii nr 10/1995 privind calitatea în construcții si Normativului P 139/1999 privind comportarea în timp a construcțiilor.

 • 10. Prezentul proces-verbal, conținând - 2 - file și - 0 - anexe numerotate, cu un total de - 2 - file, a fost încheiat astăzi 29.08.2019, în - 2 - exemplare.

 • 11. Alte mențiuni................T"7............................................

Comisia de recepție:


Semnătura:


Semnătura:


Președinte:        Gava Maria,

Membri:          Diaconu Gabriela,

Dumitru Mihaela,

Călugărescu Mărgărit, Stoian Robert lonuț,

Reprezentant ISC Argeș: Negoescu Vasile Marius Cristian

Alți participanți:

Proiectant: S.C. Iptanarg Construct S.R.L. Pitești

Executant: S.C. General Trust Argeș S.R.L. “              1

Secretar: Nicolae Stan - Diriginte de șantier

f.$!fâf.kyî!.\...

£.c. ??. î E fe.

‘....k.Wt. .Ej.

.        u.... C.Q.K.1'3. ..r &'....ANEXA nr. 2

La Hotărârea Consiliului Local

INVENTARUL

obiectivului de investiții

"Reabilitare B-dul Eroilor (între strada Exercițiu și B-dul Republicii) ”

Nr. ort.

Denumire mijloc fix

Clasificație

Durata normală de funcționare, ani

Valoare

(lei, inclusiv TVA)

1

Bulevardul Eroilor

( Reabilitare între strada Exercițiu și B-dul Republicii)

Proiectare:             18.709,56 lei

Dirigenție:             10.710,00 lei

Cote ISC:              8.133,83 lei

Lucrări de execuție: 1.602.847,51 lei

1.3.7.2

20

1.640.400,90

TOTAL

1.640.400,90

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE, MANUELA CRISTUNA RÎCĂ

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, MARIAWUVA