Hotărârea nr. 302/2019

HCL privind aprobarea DALI Reabilitare terasa necirculabila Casa Cartii


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare terasă necirculabilă imobil Casa Cârtii” 77 >

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 43939/19.09.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.44780/2019,  nr.44781/2019,  nr.44782/2019,  nr.44783/2019 și

nr.44784/2019;

Văzând prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Documentația de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare terasă necirculabilă imobil Casa Cărții”, cu o valoare totală estimată conform Devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției de 254.849,93 lei inclusiv TVA.

(2) Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Documentația prevăzută la art. 1 se arhivează la Serviciul Investiții.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul

Pitești,

Nr. 302 din 26.09.2019