Hotărârea nr. 301/2019

HCL privind solutionarea cererilor repartizare unitati locative OUG nr.74-2007


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind soluționarea cererilor de repartizare a unor unități loc O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe soci chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul de specialitate nr. 43674/18.09.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.44780/2019, nr.44781/2019, nr.44782/2019, nr.44783/2019, nr.44784/2019;

  • -  Procesul-verbal nr. 43083/16.09.2019 al Comisiei pentru analizarea solicitărilor/cererilor privind repartizarea locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, aflate în patrimoniul municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești;

Văzând prevederile art.129 alin. (2) lit. “c” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, ale art. 21 și art. 30 alin. (1) din H.G.R. nr.1275/2000 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.l 14/1996; ale art. 1 și art.2 din O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 99/30.03.2017 privind criteriile și punctajul pentru repartizarea locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, aflate în patrimoniul municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, precum și ale H.C.L. nr. 463/2007 privind constituirea fondului de locuințe destinate închirierii, necesar pentru aplicarea prevederilor art. 15 din O.U.G. nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1), lit. ”a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Lista solicitanților îndreptățiți să primească, în ordinea punctajului, o unitate locativă în condițiile O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 1.

  • (2) Se aprobă Lista persoanelor ale căror cereri privind repartizarea de unități locative, în condițiile O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari cu modificările și completările ulterioare, sunt respinse, prevăzută în anexa nr.2.

  • (3) Listele menționate la alin. (1) și (2) se afișează la sediul Primăriei Municipiului Pitești și sunt valabile pentru anul 2019.

  • (4) Anexele nr.l și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Persoana care se consideră vătămată prin modul de soluționare a cererii depuse, poate formula acțiune în contencios administrativ, în condițiile Legii nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Modificarea sau completarea listelor prevăzute în anexele nr.l și nr.2 se face motivat, în condițiile legii, prin hotărâre a consiliului local.

Art.4. Direcția Servicii Publice și Achiziții și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și persoanelor prevăzute în anexe, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Contrasemnează pentru legalitate : | SECRETAR, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 301 din 26.09.2019

Anexa nr.l la H.C.L. nr.??//^Ă’/?5.2019

Lista solicitanților îndreptățiți să primească în ordinea punctajului, o unitate locativă, în condițiile O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, cu modificările și completările ulterioare

Nr. crt.

Nume și prenume

Adresa de domiciliu

Punctaj

1.

MARIN ZOICA

7 puncte

Anexa nr.2 la H.C.L. nr j?//.4Â9/.-.2O19

Lista persoanelor ale căror cereri privind repartizarea de unități locative, în condițiile O.U.G. nr.

74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, cu modificările și completările ulterioare, sunt respinse

Nr. crt.

Nume și prenume

Adresa de domiciliu

Observații

1.

CEOBANU GABR1EL

EMANUEL/ CEOBANU ANA MARJA

Nu îndeplinesc calitatea de persoane îndreptățite