Hotărârea nr. 300/2019

HCL aprobare dezmembrare imobile b-dul Republicii

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru aprobarea dezmembrării unor imobile situate în Municipiul Pitești, bulevardul Republicii

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr.43584/18.09.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.44780/2019, nr.44781/2019, nr.44782/2019, nr.44783/2019, nr.44784/2019;

Văzând prevederile art.129 alin. (2) litera c) din Codul Administrativ și ale art.23 din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă dezmembrarea imobilului-teren în suprafață de 1937 mp., înscris în cartea funciară nr. 98686/Pitești, după cum urmează:

 • a) Lotul nr.l - în suprafață de 1833 mp.;

 • b) Lotul nr.2 - în suprafață de 16 mp.;

 • c) Lotul nr.3 - în suprafață de 2 mp.;

 • d) Lotul nr.4 - în suprafață de 27 mp.;

 • e) Lotul nr.5 - în suprafață de 30 mp.;

 • f)  Lotul nr.6 - în suprafață de 7 mp.;

 • g) Lotul nr.7 - în suprafață de 3 mp.;

 • h) Lotul nr.8 - în suprafață de 19 mp.

 • (2) Se aprobă dezmembrarea imobilului-teren în suprafață de 62927 mp., înscris în cartea funciară nr. 89458/Pitești, după cum urmează:

 • a) Lotul nr. 1 - în suprafață de 61971 mp.;

 • b) Lotul nr.2 - în suprafață de 398 mp.;

 • c) Lotul nr.3 - în suprafață de 33 mp.;

 • d) Lotul nr.4 - în suprafață de 31 mp.;

 • e) Lotul nr.5 - în suprafață de 6 mp.;

 • f)  Lotul nr.6 - în suprafață de 3 mp.;

 • g) Lotul nr.7 - în suprafață de 26 mp.;

 • h) Lotul nr.8 - în suprafață de 30 mp.;

 • i)  Lotul nr.9 - în suprafață de 429 mp.

 • (3) Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la alin.(l) și alin. (2) sunt înscrise în

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.P.f.^/^/^.2019PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZMEMBRARE

Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafață măsurată

Adresa imobilului

98686

1937 mp

B-dul Republicii, mun. Pitești, jud. Argeș

Carte Funciară nr.

98686

UAT | Pitești


Situația actuală (înainte de dezmembrare)

Situația viitoare (după dezmembrare)

Nr.cada strai

Suprafața (mp)

Categoria de folosință

Descrierea imobilului

Nr.cadastral

Suprafața (mp)

Categoria de folosință

Descrierea imobilului

1833 mp

Teren Cc

Lot 1

16 mp

Teren Cc

Lot 2

2 mp

Teren Cc

Lot 3

27 mp

Teren Cc

Lot 4

98686

1937 mp

Cc

Teren Cc

30 mp

Teren Cc

Lot 5

7 mp

Teren Cc

Lot 6

3 mp

Teren Cc

Lot 7

19 mp

Teren Cc

Lot 8

Total

1937 mp

1937 mp

Executant: ing. Matei Ștefan-Paul

Inspector

Confirm executarea măsurătorilor la teren corectitudinea întocmirii documenta ției cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren

Confirm introducerea în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral Semnătura și parafa

Semnătura și ștampila

Data:.....

Data: Mai 2019

Ștampila BCPI
SEC.l


SEC.2SEC. 3