Hotărârea nr. 30/2019

HCL privind raportul de evaluare bunuri Termo Calor


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind Raportul de evaluare pentru bunurile concesionate S.C. Termo Calor Confort S.A., scoase din funcțiune conform H.C.L. nr. 57/25.08.2016, ce aparțin domeniului privat al Municipiului Pitești, pentru stabilirea prețului inițial de vânzare al acestora

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.6692/07.02.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.8766/2019, nr. 8767/2019, nr. 8771/2019, nr. 8772/2019, nr. 8773/2019;

  • - Adresa S.C.Termo Calor Confort S.A. nr.376/22.01.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.3693/23.01.2019;

  • - Decizia Directorului General al S.C. Termo Calor Confort S.A. nr. 157/15.09.2016;

Văzând și prevederile art.36 alin. (2) lit.”c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.l 12/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casarea și valorificarea activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale, ale H.G.R. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L.nr.50/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea fără plată și valorificarea unor bunuri care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Pitești, concesionate S.C. Apă Canal 2000 S.A., S.C. Publitrans 2000 S.A. și S.C. Salubritate 2000 S.A., cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L.nr.57/25.08.2016 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Pitești în domeniul privat al acestuia, a unor bunuri care fac parte din sistemul de alimentare centralizat cu energie termică, concesionate S.C. Termo Calor Confort S.A., în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării acestora;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Ia act de Raportul de evaluare întocmit de comisia de evaluare, constituită în condițiile legii, pentru bunurile concesionate operatorului S.C. Termo Calor Confort S.A., scoase din funcțiune conform H.C.L. nr.57/25.08.2016 și care urmează a fi valorificate, ce aparțin domeniului privat al Municipiului Pitești, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Bunurile ce urmează să fie valorificate sunt precizate în anexa la Raportul de evaluare menționat la alin.(l).

  • (3) Prețul de pornire al licitației pentru bunurile ce urmează a fi valorificate, prevăzute în Raportul de evaluare menționat la alin.(l), este de 5570,11 lei, fără TVA.

Art.2. (1) S.C. Termo Calor Confort S.A. organizează licitația publică deschisă cu strigare a bunurilor prevăzute la art.l alin.(2).

(2) Bunurile și/sau materialele care nu se pot valorifica prin vânzare se casează în condițiile

legii.


Art.3. (1) Din sumele rezultate în urma vânzării bunurilor, care se constituie venituri la bugetul local, se deduc cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea licitațiilor, dovedite cu documente justificative.

(2) Virarea sumelor la bugetul local se face în termen de 5 zile de la încasarea acestora.

Art.4. S.C. Termo Calor Confort S.A, Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoserv Argeș de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 30 din 21.02.2019