Hotărârea nr. 3/2019

HCL privind modificarea si completarea HCL nr.434-2018

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 434/13.12.2018 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Luând în discuție:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 1502/10.01.2019 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.4765/2019, nr. 4766/2019, nr. 4767/2019, nr. 4768/2019, nr. 4770/2019;

-Adresa nr. 31042/27.12.2018 a Direcției Pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 61347/27.12.2018;

-Dispozițiile art. 36 alin. (3) lit. “b” și art. 61 alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 63-65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 121 și art. 122 din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 31 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 434/13.12.2018 referitoare la aprobarea statului de funcții al Direcției Pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, se modifică și se completează în sensul că o funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Evidența Persoanelor se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional superior.

Art.II Direcția Pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acesteia, precum și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de Municipiului Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.

specialitate al Primarului


PREȘEContrasemnează: SECRETAR, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 3 din 31.01.2019