Hotărârea nr. 299/2019

HCL privind indreptarea unei erori materiale suprinse in HCL nr.251-2019

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea unei erori materiale cuprinse în H.C.L. nr.251/29.08.2019

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere :

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.43558/18.09.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.44780/2019, nr.44781/2019, nr.44782/2019, nr.44783/2019, nr.44784/2019;

Văzând prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic (1) Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinse în H.C.L. nr.251/29.08.2019 privind aprobarea operațiunii de alipire a unor terenuri înscrise în cartea funciară nr. 86345 și în cartea funciară nr. 86346, în sensul că la art.l, alin (1), sintagma „Se aprobă alipirea imobilului-teren, în suprafață de 720 mp. cu nr. cadastral 86345, cu imobilul-teren, în suprafață de 1300 mp. cu nr. cadastral 86345, rezultând un imobil cu suprafața totală de 2020 mp.” se înlocuiește cu sintagma „Se aprobă alipirea imobilului-teren, în suprafață de 720 mp. cu nr. cadastral 86345, cu imobilul-teren, în suprafață de 1300 mp. cu nr. cadastral 86346, rezultând un imobil cu suprafața totală de 2020 mp.”.

  • (2) Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.251/29.08.2019 sunt și rămân valabile.

  • (3) Primarul Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Direcția Tehnică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.


ontrasemnează pentru legalitate, I SECRETAR Andrei-Cătâlin Călugăru

Pitești,

Nr. 299 din 26.09.2019