Hotărârea nr. 298/2019

HCL privind aprobarea PUD str. Vasile Militaru nr.29


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, Str. Vasile Militaru nr. 29 pentru investiția ”Construire imobile locuințe colective, împrejmuire teren și zid de sprijin”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 32715/11.07.2019;

  • - Avizul C.T.A.T.U. nr. 34345/23.07.2019;

  • - Avizul Arhitectului Șef nr. 34369/23.07.2019;

  • - Raportul Direcției Arhitect Șef nr. 37271/09.08.2019.

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.44783/2019, nr. 45389/2019;

Văzând prevederile art. 75 alin (1) lit. ”c”, ale art. 89 alin (8) și ale art. 129 alin (9) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, ale art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr 428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ - teritorială a municipiului Pitești;

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru terenul în suprafață de 1.854,00 m.p. măsurată, situat în intravilanul municipiului Pitești, Str. Vasile Militaru nr. 29, proprietatea lui pentru investiția: "Construire imobile locuințe colective, împrejmuire teren și zid de sprijin” potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Raportul de informare și consultare a publicului este parte integrantă a documentației de urbanism prevăzute la alin (1);

  • (3) Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă timp de 3 ani.

  • (4) Termenul de 3 ani curge de la data adoptării prezentei hotărâri.