Hotărârea nr. 297/2019

HCL privind aprobarea PUD str. Gheorghe Ionescu Gion nr.2B

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția

„Bloc de locuințe S+P+5/6rE și împrejmuire teren”, amplasată în municipiul Pitești, strada Gheorghe Ionescu Gion nr. 2B

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere :

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 34730 din 26.07.2018;

  • - Avizul C.T.A.T.U. nr. 19 din 28.08.2019;

  • - Avizul Arhitectului Șef nr. 17 din 28.08.2019;

  • - Raportul Direcției Arhitect Șef nr. 39798 din 29.08.2019.

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 44783/2019, nr. 45389/2019;

Văzând prevederile art. 136 alin.(3) lit. a) și alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ, art. 25 alin. (1) și art. 56 alin.(l) și alin.(7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr 428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ - teritorială a municipiului Pitești.

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioar,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1.(1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru investiția „Bloc de locuințe S+P+5/6rE și împrejmuire teren”, amplasată în municipiul Pitești, strada Gheorghe Ionescu Gion nr. 2B, pe terenul în suprafață de 729 m2, proprietatea S.C. HQC Company S.R.L., cu sediul social în București, sector 3, strada Râmnicu Vâlcea, nr.24, bloc 30, ap.61, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Raportul de informare și consultare a publicului nr. 34730 din 26.07.2018 este parte

integrantă a documentației de urbanism prevăzute la alin (1);

  • (3) Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă timp de 3 ani.

  • (4) Termenul de 3 ani curge de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.2. Arhitectul Șef, Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire și Compartimentul


Dezvoltare Urbană vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și solicitantei S.C. HQC Company S.R.L., cu sediul social în București, sector 3,

strada Râmnicu Vâlcea, nr.24, bloc 30, ap.61, de cătrepentru legalitate: | SECRETAR, Andrei-Cătălin Călugăru


Pitești

Nr. 297 din 26.09.2019