Hotărârea nr. 296/2019

HCL privind aprobarea PUD strada Turnavitu nr.1


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția „Clădire Sb+P+IE (service rapid, garaj și spații parcare) și refacere împrejmuire teren”, amplasată în municipiul Pitești, strada Frații Turnavițu, nr.l

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere :

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 38242 din 20.08.2019;

  • - Avizul C.T.A.T.U. nr. 17 din 23.08.2019;

  • - Avizul Arhitectului Șef nr. 15 din 23.08.2019;

  • - Raportul Direcției Arhitect Șef nr. 39304 din 27.08.2019.

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 44783/2019, nr. 45389/2019;

Văzând prevederile art. 136 alin. (3), lit. a) și alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ cu completările ulterioare, art. 25 alin. (1) și art. 56 alin. (1) și alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr. 428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ - teritorială a municipiului Pitești.

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru investiția: „Clădire Sb+P+IE (service rapid, garaj și spații parcare) și refacere împrejmuire teren”, amplasată în municipiul Pitești, strada Frații Turnavițu nr. 1, pe terenul în suprafață de 627 mp, proprietatea S.C. BADROM SERVICE S.R.L., cu sediul în municipiul Pitești, strada Caporal Dogaru, nr.2L, județul Argeș, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Raportul de informare și consultare a publicului nr. 38242 din 20.08.2019 este parte integrantă a documentației de urbanism prevăzute la alin (1);

  • (3) Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă timp de 3 ani.

  • (4) Termenul de 3 ani curge de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.2. Arhitectul Șef, Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire și Compartimentul Dezvoltare Urbană vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și solicitantei S.C. BADROM SERVICE S.R.L., cu sediul în județul Argeș,

municipiul Pitești, strada Caporal Dogaru, nr.2L, de către ȘecreiaruLAdunicipiului Pitești.ontrasemnează pentru legalitate: ) SECRETAR, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești

Nr. 296 din 26.09.2019