Hotărârea nr. 295/2019

HCL privind preluarea la domeniul public a unei suprafte de teren Tancodrom

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.42950/16.09.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.44780/2019, nr.44781/2019, nr.44782/2019, nr.44783/2019, nr.44784/2019;

-Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 41975/11.09.2019;

-Declarația autentificată sub nr.2946/18.09.2018 de Biroul Individual Notarial Pristavu Alexandra-Ștefania, cu sediul în Municipiul Pitești, strada G-ral Eremia Grigorescu, blocul P4, scara C, apartamentul 1 Județul Argeș.

-încheierea nr.47963/19.09.2018 a O.C.P.I. Argeș;

Văzând prevederile art.562 alin.(2), ale art.863 lit. f) și ale art.889 din Codul Civil, precum și ale art.129 alin.(2) lit. c), ale art.286 alin.(4), ale art.287 lit. b), ale art.597 alin.(2) litera m) din Codul Administrativ;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se ia act de declarația domnului Toma Mihăiță Daniel, domiciliat în str. G-ral Eremia Grigorescu nr.18, bl. P2, sc. A, ap. 15, municipiul Pitești, județul Argeș și a domnului Militaru Marius, domiciliat în str. Ion Agârbiceanu, nr.5A, municipiul Pitești, județul Argeș, în calitate de asociați și administratori ai SC IMOB TOMIL CONCEPT SRL, de renunțare la dreptul de proprietate asupra terenului în suprafață de 395 m.p., situat în punctul “Tancodrom”, județul Argeș, având nr. cadastral 99520, înscris în cartea funciară nr.99520 a municipiului Pitești, declarație autentificată sub nr.2946/18.09.2018 la Biroul Individual Notarial Pristavu Alexandra-Ștefania.

(2) Datele de identificare ale imobilului prevăzut la alin. (1) sunt înscrise în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Aprobă preluarea și includerea bunului prevăzut la art.l în domeniul public al municipiului Pitești și înregistrarea în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești.

  • (2) Terenul se transmite în administrarea Administrației Domeniului Public Pitești, pe bază de protocol, încheiat prin grija Biroului Cadastru și Evidență Patrimoniu.

  • (3) Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 194/1999, se completează cu influențele care decurg din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, Direcția Economică și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și domnului Toma Mihăiță Daniel, domiciliat în str. G-ral Eremia Grigorescu, nr.18, bl. P2, sc. A, ap. 15, municipiul Pitești, județul Argeș și domnului Militaru Marius, domiciliat în str. Ion Agârbiceanu, nr.5A, municipiul Pitești, județul Argeș, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate: | SECRETAR, Andrei-Cătălip Călugăru

Pitești

Nr. 295 din 26.09.2019
PU.de amplasa^ent si delimitare a imobilului

5 Scara 1:500

Nr. Cadastral

Suprafața masnrata(mp)

Adresa imobilului:

395

Municipiul Pitești, Puncf'Tancodrom

”, Județul Argeș.

Cartea funciara Nr.

Pitești

Intravilan


A. Da

Nr parcela

Categorie de folosința

Suprafața din maturatori

(mp)

Mehțiuni

13

r-s

1

A

395

Terenul este neimprejmuit.

Total

395

Teren propus DRUM

cn

--»

B. Date referitoare la construcții              g


Suprafața totala măsurată a imobilului=395mp Suprafața din act=395mp


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea intocmirii documentației cadastrale si corespondenta acestuia cu realitatea in teren.ucerea imobilului in baza de si atribuirea numărului cadastral
Orge-Tiberius

CÂPĂȚÎNÂ o/


o o a>. oo ao


Semnătură si parafa 18. MAis>(u și Publicitate ' Araes


Oficiul de Cadas/u și Publicitate ' Argeș

GEO^escu

Consilier gr