Hotărârea nr. 294/2019

HCL privind aprobarea dezmembrarii a trei imobile -Prundu


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea dezmembrării a trei imobile situate în Municipiul Pitești, cartierul Prundu

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului

Pitești;

- Raportul nr.42601/12.09.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic


Contencios;

- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.44780/2019, nr.44781/2019, nr.44782/2019, nr.44783/2019, nr.44784/2019;

Văzând prevederile art.129 alin. (2) litera c) din Codul Administrativ și ale art.23 din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Se aprobă dezmembrarea imobilului - teren în suprafață de 4499 mp., cu nr. cadastral 98510, înscris în cartea funciară nr.98510, după cum urmează:

  • a) Lotul nr.l - în suprafață de 2164 mp.;

  • b) Lotul nr.2 - în suprafață de 2335 mp.

  • (2) . Se aprobă dezmembrarea imobilului - teren în suprafață de 3896 mp., cu nr. cadastral 91641, înscris în cartea funciară nr.91641, după cum urmează:

  • a) Lotul nr.l - în suprafață de 2500 mp.;

  • b) Lotul nr.2 - în suprafață de 1396 mp.

  • (3) . Se aprobă dezmembrarea imobilului - teren în suprafață de 26201 mp., cu nr. cadastral 80359, înscris în cartea funciară nr.80359, după cum urmează:

    a) Lotul nr.l - în suprafață de 13020 mp.;


b) Lotul nr.2 - în suprafață de 13181 mp.

  • (4). Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la alin.(l), alin.(2) și alin.(3) sunt înscrise în anexele nr.l, nr.2 și nr.3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Direcția Tehnică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului

Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 294 din 26.09.2019


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului                                            | Hun. Pitești

4499 mp

Cartier Prundu, Aleea Anghel Saligny, Spațiu Verde 3, Jud. Argeș


Situația actuala

Situația viitoare

(inainte de dezlipire)

(după dezlipire)

Nr. Suprafața Categ. dei cad.     (mp) folosința 1

Descrierea

Nr.

Suprafața Categ. de

Descrierea

imobilului

cad.

(mp)    folosința

imobilului

2164     lCc

LOT 1,Curți construcții

98510> 4499    lCc

Curți construcții

•1----------t-

—•

2335     lCc

LOT 2,Curți construcții

Total    4499

4499


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A                               5

IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE

scara 1: 1000


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

Mun. Pitești

3896 mp

Cartier Prundu, Spațiu Verde zona "Complex Sportiv Prundu", Jud. Argeș

Cartea funciara

UAT

Pitesti-intravilan

Tabel de mișcare parcelara pentru dezlipire imobil

Situația actuala (înainte de dezlipire)

Situația viitoare

(după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categ. de      Descrierea

folosința       imobilului

Nr. Suprafața Categ. de cad.    (mp)    folosința

Descrierea imobilului

91641

3896

lCc       Curți construcții

2500     lCc

LOT 1,Curți construcții

1396     lCc

LOT 2,Curți construcții

Total

3896

3896

^ecule/^


Executant,/^-

Semnătură

Data: 02.OIȚA


Parafa

Semnătură si data

Stampila BCPI
Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului                     | Mun. Pitești, B-dul Petrochimistilor

26201 mp

Nr. 29, "Baza Sportiva si de Agrement a Municipiului Pitești, lud. Argeș


492900


3Cc;S=154mp


S

m o

PK <n


Situația actuala (inainte de dezlipire)

Situația viitoare (după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categ. de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categ. de folosința

Descrierea imobilului

80359

22751

lCc

Curți construcții

13020

lCc

LOT 1, Curți construcții

9371

lCc

LOT 2, Curți construcții

544

2Dr

Drum

544

2Dr

Lot 2, Drum

154

3Cc

Curți construcții

154

3Cc

LOT 2, Curți construcții

Total

445

4Cc

Curți construcții

445

4Cc

LOT 2, Curți construcții

1578

5Cc

Curți construcții

1578

SCc

LOT 2, Curți construcții

729

6Cc

Curți construcții

729

6Cc

LOT 2, Curți construcții

26201

26201