Hotărârea nr. 293/2019

HCL pentru aporbarea dezmebrarii imobilului teren str. Argedava

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru aprobarea dezmembrării unui imobil - teren, situat în Municipiul Pitești, str. Argedava

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul

Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.43413/17.09.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.44780/2019, nr.44781/2019, nr.44782/2019, nr.44783/2019, nr.44784/2019;


- H.C.L. nr. 103/21.03.2019 și informarea nr.30638/28.06.2019;

Văzând prevederile art.129 alin.(2) litera c) din Codul Administrativ și ale


art.23 din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă dezmembrarea imobilului - teren în suprafață de 5130 mp., cu nr. cadastral 89745, înscris în cartea funciară nr.89745, după cum urmează: dezmembrare, prevăzut la alin.(l) este cel din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • a) Lotul nr.l - în suprafață de 5124 mp.;

  • b) Lotul nr.2 - în suprafață de 6 mp.;

(2) Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de


Art.2. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, precum și Arhitectul Șef vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei


:cretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate: / SECRETAR, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești

Nr. 293 din 26.09.2019


--------------_______________________________________________Anexă la H.C.L.

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE

Scara ldOOO


Tabel de mișcare parcelara

Sltuatla actuala (înainte de dezlipire)

pentru dezlipire Imobil


Sltuatla viitoare (după dezlipire)


Nr. cad.


Suprafața (mp)


89745    5130


Total


5130


Categoria de folosința


ICC


Descrierea Imobilului


Teren nelmprejmult


Nr. cad.


Suprafața (mp)


5124

6


5130


Categoria de folosința


1CC-LOT 1

1CC-LOT 2


Descrierea Imobilului


Teren nelmprejmult

Teren nelmprejmult


Inspector