Hotărârea nr. 291/2019

HCL privind organizarea Targului Toamna Pitesteana


Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.42941/16.09.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.44780/2019, nr.44781/2019, nr.44782/2019, nr.44783/2019, nr.44784/2019;

Văzând prevederile art.129 alin.(2) lit.„c” și „d” din Codul Administrativ și ale H.C.L. nr.l 1/31.01.2019 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale care se desfășoară în municipiul Pitești în anul 2019, precum și a unor evenimente științifice, festivități, întâlniri oficiale și de lucru, acțiuni și activități organizate de municipalitate;

în temeiul art.196 alin.(l) lit.„a” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă organizarea în municipiul Pitești a Târgului „Toamna Piteșteană”, ediția a XlV-a, în perioada 10-13 octombrie 2019, în Piața Vasile Milea și zona centrală a municipiului Pitești.

(2) Organizatorii Târgului „Toamna Piteșteană”, ediția a XlV-a sunt Consiliul Local al Municipiului Pitești, Primăria Municipiului Pitești, Centrul Cultural Pitești și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

Art.2. Finanțarea cheltuielilor pentru organizarea manifestărilor prevăzute la art.l se face din bugetul alocat Programului minimal de activități al Centrului Cultural Pitești pe anul 2019, aprobat prin H.C.L. nr.l32/24.04.2019.

Art.3. (1) Se aprobă comercializarea de produse agricole și agroalimentare cu specific de toamnă, expoziții cu vânzare de produse de artizanat și terase de alimentație publică, în Piața Vasile Milea și zona centrală, cuprinsă între Piața Vasile Milea și Teatrul „Alexandru Davila”.

(2) Lista participanților, persoane fizice și juridice, se întocmește prin grija Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, care încasează, în conformitate cu prezenta hotărâre, taxele prevăzute pentru ocuparea temporară a domeniului public și care asigură paza și siguranța amenajărilor și a structurilor de comerț amplasate pe domeniul public.

(3) Taxele pentru utilizarea locurilor publice pentru desfășurarea de activități comerciale, sunt cele prevăzute în H.C.L. nr. 124/26.04.2018, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2019, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. (1) Manifestările prevăzute la art.1-3 pot continua la solicitarea agenților economici și/sau a producătorilor agricoli, în perioada 14-20 octombrie 2019.

(2) Organizarea manifestărilor de la alineatul precedent se realizează prin grija Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești și S.C. Salpitflor Green S.A. Pitești.

5

Art.5. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Servicii Publice și Achiziții, Centrul Cultural Pitești, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești și S.C. Salpitflor Green S.A. Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești,

Nr. 291 din 26.09.2019