Hotărârea nr. 290/2019

HCL prelungire contracte inchiriere unitati locative ANL


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unități locative construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Pitești Aleea Căminelor nr.25

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul de specialitate nr. 40950/05.09.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.44780/2019, nr.44781/2019, nr.44782/2019, nr.447 83/2019, nr.44784/2019;

  • - Adresa nr.13374/27.08.2019 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată sub nr. 39558/28.08.2019 la Primăria Municipiului Pitești;

Văzând prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.129 alin.(2) lit. “c” din Codul administrativ;

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin (1), lit.”a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere în ceea ce privește unitățile locative situate în Aleea Căminelor nr.25, pe o perioadă de un an, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, sub condiția prealabilă a îndeplinirii tuturor obligațiilor ce revin chiriașilor privind plata chiriei și a cheltuielilor de întreținere.

(2) Contractele de închiriere prevăzute la alin. (1) se modifică prin act adițional încheiat prin grija Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

Art.2. Direcția Servicii Publice și Achiziții și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.


nează pentru legalitate: I SECRETAR, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești

Nr. 290 din 26.09.2019

Anexa la H.C.L.nr

Contractele de închiriere ale unităților locative construite prin A.N.L., situate în municipiul Pitești, Aleea Căminelor nr. 25 care se prelungesc pe o perioadă de un an

Nr. crt.

Numele și prenumele titularului contractului de închiriere

Adresa unității locative

Contract/

Data încheierii

Termenul de valabilitate al contractului de închiriere

Data pana la care se face prelungirea contractului de închiriere

1

Aleea Căminelor, nr. 25, ap.

2

13516/09.10.2014

09.10.2019

09.10.2020

2

Aleea Căminelor, nr. 25, ap.

22

15190/12.11.2014

12.11.2019

12.11.2020

3

Aleea Căminelor, nr. 25, ap.

37

13210/04.10.2014

04.10.2019

09.10.2020