Hotărârea nr. 289/2019

HCL indreptare eroare materiala HCL nr.216-2019

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea unei erori materiale din preambulul H.C.L. nr. 261/29.08.2019

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere :

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul Direcției Arhitect Șef nr. 41100 din 05.09.2019;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.44780/2019, nr.44781/2019, nr.44782/2019, nr.44783/2019 și nr.44784/2019;

Văzând prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. (1) Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinse în preambulul H.C.L. nr.261/29.08.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru investiția: „Stație distribuție carburanți (compusă din 3 pompe, cabină poartă, stație cu magazin și zonă gastro, parcare, semnalistică, împrejmuire teren, racord rutier și organizare de șantier)” amplasament: DN 65B, în extravilanul localității Pitești jud. Argeș, în sensul că sintagma „Raportul de informare și consultare a publicului nr.57196 din 03.12.2018” se înlocuiește cu sintagma „Raportul de informare și consultare a publicului nr.27023 din 10.06.2019”.

(2) Arhitectul Șef, Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire și Compartimentul Dezvoltare Urbană vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și solicitantului S.C. SOC AR PETROLEUM S.A. cu sediul în București, Sector 1, Str. Pechea, nr. 32-36, de către Secretarul Municipiului Pitești.


^semnează pentru legalitate: I SECRETAR, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 289 din 26.09.2019