Hotărârea nr. 288/2019

HCL prin care se ia act de receptie la terminarea lucrarilor - Deviere retea termica Cantacuzino

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții

„Deviere rețea termică - Liceul teoretic Ion Cantacuzino”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 41366/09.09.2019 al Direcției Tehnice;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.44780/2019, nr.44781/2019, nr.44782/2019, nr.44783/2019, nr.44784/2019;

Văzând prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H..G.R. nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.”a” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Ia act de recepția ia terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Deviere rețea termică - Liceul teoretic Ion Cantacuzino” cu o valoare totală de 300.258,71 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție prin procesul verbal de recepție nr.33373/05.08.2019, potrivit anexelor nr.l și nr.2.

Art.2. (1) HCL nr.l94/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Pitești se modifică și se completează cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

 • (2) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Bunurile prevăzute în anexa nr.2 se înregistrează în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești.

 • (4)  Obiectivul de investiții „Deviere rețea termică - Liceul teoretic Ion Cantacuzino” modifică și completează lista bunurilor din domeniul public al municipiului Pitești aferentă sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, concesionate prin Contractul de delegare către operatorul serviciului.

 • (5) Actul adițional de modificare a contractului de concesiune se întocmește prin grija Direcției Achiziții și Servicii Publice .

 • (6) Până la aprobarea actului adițional de modificare a contractului de concesiune prevăzut la alin.(l), bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri se transmit în administrarea S.C. TERMOCALOR CONFORT 2000 S.A. pe bază de protocol de predare-primire încheiat prin grija Direcției Achiziții și Servicii Publice.

Art.3. Direcția Tehnică, Direcția Economică, Direcția Achiziții și Servicii Publice și

S.C. TERMOCALOR CONFORT 2000 S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru Legalitate: I SECRETAR, Andrei-Cătălin Calugăru


Pitești,

Nr. 288 din 26.09.2019INVESTITORMunicipiul PiteștiaPROCES-VERBALD^J^JEPTIE ^^^^JN^EA LUCRĂRILOR


tivind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției proiectare și execuție: „Deviere rețea termică - liceul teoretic Ion Cantacuzino”, lucrări executate în cadrul Contractului nr. 59980 din 17.12.2018, încheiat între MUNICIPIUL PITEȘTI și S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.

 • 1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

 • - adresa administrative : strada Dr. Carol Davila, nr.l

 • - număr cadastral/număr topographic : 41180

 • - număr carte funciară : 41180 UAT Pitești

 • 2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 712, eliberată de MUNICIPIUL PITEȘTI la data de 10.09.2018, cu valabilitate până la data:10.09.2021.

 • 3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de : 05.08.2019, conform dispoziție nr. 891/2019 fiind formată din:

Președinte: (nume și prenume) : CHIRIȚÂ IULIAN - DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA TEHNICĂ

Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat

CAMELIA ENE


OPRESCU MARIOARA


INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

- INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

 • 4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

  ANGHEL LOREDANA


- PROIECTANT S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A

- EXECUTANT S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A

 • 5. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:


  iceul Teoretic Ion tde S.C.TERMO rinsă între căminul nsonul de rețea Cvex


  • 5.1. Capacități fizice realizate - Proiectul tehnic pentru: Deviere rețea termici 'X Cantacuzino a fost întocmit de S.C. TERMO CALOR CONFORT S. ,.execuția lucrării CALOR CONFORT S.A , lucrări care au constat în: realizarea unei rețel-e noi în zonâfoț de vizitare Cvex, căminul Cvl, Liceul Ion Cantacuzino și căminul de'yizitâre lCv2 * Cvl a foste executat în incinta liceului Ion Cantacuzino . Rețeaua termică menajeră) a fost realizată cu conducte preizolate montate direct în pământ. Lucrările de deviere propuse includ și racordul termic aferent clădirii liceului, racord reconfigurat astfel încât să se elibereze amplasamentul în vederea construirii Sălii de Sport. Rețeaua termică deviată s-a racorda la rețeaua termică existenta.

  • 5.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; - NU ESTE CAZUL

■— 5.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal; - NU ESTE CAZUL

 • 5.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele; - NU ESTE CAZUL

 • 5.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de: lucrări 246.818,24 lei fără TVA / 293.713,71 lei cu TVA, din care (C+M 246.818,24 lei fără TVA)

 • 5.6. Perioada de garanție : 24 LUNI.

 • 5.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură

Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc...............................-NU ESTE CAZUL

 • 6. în urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

X admiterea recepției la terminarea lucrărilor

[] respingerea recepției la terminarea lucrărilor

 • 7. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: Vizulalizarea lucrărilor, prezentarea referatelui proiectantului.

 • 8. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: Urmărirea comportării în exploatare a rețelei conform legislației în vigoare : Organizarea activitățăii privind urmărirea comportării în exploatare a construcției conform prevederilor legii 10/ 1995, Normativului P139/1999

 • 9. Prezentul proces-verbal, conținând 3 . file și 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi: 05.08.2019 , în 2 exemplare.


Comisia de recepție :

Președinte: (nume și prenume) :

CHIRIȚĂ IULIAN - DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA TEHNICĂ

Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat

CAMELIA ENE         - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMARIĂ PITEȘTI

OPRESCU MARIOARA       - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITESTf

«*•

Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

ANGHEL LOREDANA- PROIECTANT S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A - EXECUTANT S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A

C GGP'/ \frA~


A N E X A nr. 2

La Hotărârea Consiliului Local

INVENTARUL

obiectivului de investiții

..Deviere rețea termică - Liceul teoretic Ion Cantacuzițio’*

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

Clasific ație

Durata normală de funcționare, ani

Valoare

(lei, inclusiv TVA)

1

Rețea termică - Liceul teoretic Ion Cantacuzino

Proiectare:6.545,00

Lucrări de execuție: 293.713,71

 • - Țeavă preizolată Dn 100-168 ml

 • - Țeavă preizolată Dn 150- 55 ml

 • - Țeavă preizolată Pex S-90 - 80ml

 • - Țeavă preizolată Pex S-50- 80ml

 • - Țeavă preizolată Pex S-40-45ml

 • - Țeavă preizolată Pex S-25 -43ml

1.9.2.2

20

300.258,71

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE, MANUELA CR1STINA RÎCĂ

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, MARIA fiAVA