Hotărârea nr. 287/2019

HCL privind alegerea presedintelui de sedinta


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 41147/05.09.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.44780/2019,   nr.44781/2019,   nr.44782/2019,   nr.44783/2019,

nr.44784/2019;

Văzând prevederile art. 123 alin. (1) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

A

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Domnul consilier Gardin Florin se alege președinte de ședință pentru luna octombrie 2019.

Art. 2. Domnul consilier Gentea Cristian se alege președinte de ședință pentru luna noiembrie 2019.

Art. 3. Domnul consilier Janță Constantin-Daniel se alege președinte de ședință pentru luna decembrie 2019.

Art. 4. Secretarul Municipiului Pitești va comunica prezenta hotărâre domnilor consilieri Gardin Florin, Gentea Cristian și Janță Constantin-Daniel.


trasemnează pentru legalitate, | SECRETAR Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 287 din 26.09.2019