Hotărârea nr. 286/2019

HCL privind aprobarea indicatorilor de performanta a activitatii DEPMP


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor de performanța și de evaluare a activității Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.40670/03.09.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.44780/2019, nr.44781/2019, nr.44782/2019, nr.44783/2019, nr.44784/2019;

Văzând prevederile art.580 alin.(8) din Codul Administrativ, ale O.G. nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr.35/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.”a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă indicatorii de performanță și de evaluare a activității prestate de Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Trimestrial, consiliul local va analiza rapoarte cu privire la realizarea indicatorilor de performanță și de evaluare aprobați potrivit prezentei hotărâri.

A

începând cu data adoptării prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 187/2009 privind aprobarea indicatorilor de performanță ai Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Pitești își încetează aplicabilitatea.

Art.2. Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești și Direcția

Servicii Publice și Achiziții vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora


Municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate: I SECRETAR, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 286 din 26.09.2019

ANEXA la H.C.L. n


INDICATORI DIRECȚIA PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR A MUNICIPIUL^


TRIMESTRUL


ANULNr.

Crt.

Indicatori/Activitati

Număr solicitări/ sarcini primite previzionate

Acte/ Răspunsuri eliberate

Procent de rezolvare

0

1

2

3

4

1

Acte de identitate întocmite și eliberate, din care:

cărți de identitate și cărți de identitate provizorii

cărți de alegător

vize de reședință

2

Solicitări de furnizare de date cu caracter personal

3

Acte de identitate eliberate persoanelor internate în unități sanitare și de protecție socială, precum și celor aflate în arestul unităților de poliție ori în unități de detenție din zona de competență

4

Petiții

5

Controale cu personalul propriu sau în colaborare cu formațiunile de ordine publică, în unitățile sanitare și de protecție socială

6

Acțiuni stabilite de actele normative în vigoare la care s-a participat

7

Mențiuni operative implementate în Registrul Național de Evidență a Persoanelor:

Persoane care nu au solicitat eliberarea unui act de identitate in termenul prevăzut de lege

Persoane care au fost puse sub interdicție

8

Persoane luate în evidență:

la naștere

la dobândirea cetățeniei

la schimbarea domiciliului din străinătate în Romania

9

înregistrări în Registrul Național de Evidență a Persoanelor, ca urmare a modificărilor intervenite în statutul civil al persoanei

căsătorie

divorțuri

deces

10

Cărți de identitate:


V

pentru prima dată persoanelor cu vârsta între 14 și 18 ani

pentru prima dată persoanelor cu vârsta peste 18 ani

la expirarea termenului de valabilitate

la schimbarea numelui/prenumelui/prenume părinți/data ori loc naștere

la schimbarea rangului/denumirii localității/strada sau renumerotare

la schimbarea domiciliului

în locul celor pierdute

în locul celor furate

în locul celor deteriorate/distruse

prin procură specială

alte cazuri

la reședință

11

Cărți de identitate provizorii:

pentru lipsă dovadă domiciliu și lipsă locuință

pentru lipsă certificate stare civilă/hotărâre divorț

pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate și reședința în Romania

prin procură specială

12

Schimbări de domiciliu:

în aceeași localitate

dintr-o localitate în alta

13

Mențiuni privind stabilirea reședinței:

în aceeași localitate cu cea de domiciliu

în altă localitate decât cea de domiciliu

14

Copii sub 14 ani, care:

și-au schimbat domiciliul împreună cu părinții

și-au stabilit reședința împreună cu părinții

15

Persoane verificate în Registrul Național de Evidență a Persoanelor:

pentru M.A.I.

pentru M.A.N.

pentru alte ministere

pentru agenți economici

pentru persoane fizice

16

Urmăriți depistați

17

Activități de mediatizare a actelor normative pe linie de evidență

18

Acțiuni cu stația mobilă:

persoane puse în legalitate în timpul acțiunilor cu stația mobilă

19

Controale executate la instituții sanitare și de protecție socială:

persoane puse în legalitate în cadrul controalelor

20

Acte de stare civilă întocmite:

acte de naștere

acte de căsătorie

acte de deces

21

Certificate de stare civilă :

certificate de naștere

certificate de căsătorie

certificate de deces

22

Dovezi de stare civilă

23

Comunicări de mențiuni de stare civilă întocmite

24

Comunicări de mențiuni operate pe actele de stare civilă

25

Formulare E401

26

Sezizări pentru deschiderea procedurii succesorale

27

Dosare privind transcrierea certificatelor sau extraselor de stare civilă din străinătate

28

Dosare privind schimbarea numelui și/sau prenumelui pe cale administrativă

29

Dosare privind rectificarea actelor de stare civilă

30

Documente întocmite în urma înregistrării faptelor de stare civilă:

comunicări de naștere

buletine statistice de naștere

buletine statistice de căsătorie

extrase de pe actele de căsătorie

buletine statistice de deces

31

cereri de divorț pe cale administrativă înregistrate

32

certificate divorț eliberate

33

înregistrarea modificărilor în statutul civil al cetățenilor români, intervenite în străinătate

cereri înregistrate

certificate eliberate

34

Gradul de îndeplinire a sarcinilor primite din partea Primăriei Municipiului Pitești și Condiliului Local al Municipiului Pitești:

Hotărâri ale consiliului local

Dispoziții ale primarului

35

Venituri realizate din taxele administrative pentru actele de identitate și stare civilă

Previzionate

Realizate

Procent