Hotărârea nr. 285/2019

HCL pentru modificarea HCL nr.283-2010

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIULPITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 283/2010 privind participarea municipiului Pitești, ca acționar, la constituirea operatorului regional S.C. TERMO CALOR CONFORTS.A. și delegarea gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat în municipiul Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești; -Raportul nr.39601/29.08.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.44780/2019, nr.44781/2019, nr.44782/2019, nr.44783/2019, nr.44784/2019;

-Adresa S.C. Termo Calor Confort S.A. nr.9156/23.08.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.38924/23. 08.2019;

Văzând prevederile Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, nr.24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit. „a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Anexa nr.3 la H.C.L. nr.283/2010 privind participarea municipiului Pitești, ca acționar, la constituirea operatorului regional S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. și delegarea gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat în municipiul Pitești, cu modificările și completările ulterioare, denumită “Regulamentul serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat “ se modifică și se completează după cum urmează:

Anexa nr. 3 la Regulamentul serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat - denumită “Indicatori de performanță ai serviciului de alimentare cu energie termică” se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.IL Toate celelalte prevederi ale H.C.L. nr.283/2010 cu modificările și completările ulterioare sunt și rămân valabile.

Art.IIL S.C. Termo Calor Confort S.A. va lua toate măsurile organizatorice pentru aducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, Direcției Servicii

Anexa la HCL

INDICATORI

de performanță ai serviciului de alimentare cu energie termică

Nr. crt.

Indicatori de performanță

Valori maxime

Denumire

Trim.

I

Trim.

11

Trim.

III

Trim.

IV

Total

an

0

1 1 2

3

4

5

6

7

1

2

Numărul de întreruperi neprogramate, altele decât cele accidentale

20

15

15

20

70

Numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate, altele decât cele accidentale, pe tipuri de utilizatori

Agenți economici

150

50

50

150

400

Populație (număr blocuri)

500

200

200

500

1400

Numărul de întreruperi accidentale

75

75

75

75

300

Numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale, pe tipuri de utilizatori

Agenți economici

150

100

50

150

450

Populație (număr blocuri)

750

750

500

500

2500

3

Durata medie a întreruperilor accidentale, pe tipuri de utilizatori [ore]

Agenți economici

3

3

3

3

3

Populație

3

3

3

3

3

4

Numărul de întreruperi programate

15

15

15

15

60

Durata medie a întreruperilor programate

3

3

3

3

3

Numărul de utilizatori afectați de întreruperile programate [ore]

Agenți economici

1

1

1

1

1

Populație (număr blocuri)

1

1

1

1

1

Numărul de întreruperi cu durata programata depășită

0

0

0

0

0

5

Numărul de reclamații privind calitatea energiei termice

încălzire

30

10

20

40

100

Apă caldă

30

30

30

30

120

Numărul de reclamații privind calitatea energiei termice, pe tipuri de utilizatori

Agenți economici

5

5

5

5

20

Populație

55

35

45

65

200

6

Numărul de reclamații care s-au dovedit a fi din vina operatorului

20

10

10

20

60

7

Numărul de ore de funcționare a rețelelor termice cu agent termic impurificat din vina operatorului de transport și/sau distribuție a energiei termice

încălzire

0

0

0

0

0

Apă caldă

1

1

1

1

1

8

Numărul de reclamații care nu au putut fi rezolvate

0

0

0

0

0

9

Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligațiilor prevăzute în licența

0

0

0

0

0

Numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului, rezultate din analizele efectuate de către autoritatea competentă și modul de soluționare

0

0

0

0

0

Alte informații

10

Prețul local al energiei termice (lei/Gcal) inclusiv TVA, din care:

CT Zona

CT Cvartal

11

Prețul de facturare la populație (lei/Gcal) inclusiv TVA

12

Subvenție de la bugetul local (lei/Gcal) inclusiv TVA

13

Număr de apartamente racordate la rețeaua de termoficare