Hotărârea nr. 284/2019

HCL privind rectificarea bugetului institutiilor finantate venituri proprii 2019

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCALHOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019

Consiliul Local al municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 44128/2019 al Direcției Economice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.44780/2019, nr.44781/2019, nr.44782/2019, nr.44783/2019, nr.44784/2019;

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice, precum și ale art. 129 alin. (4) lit. „a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare;

A

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. „a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Nivelurile de venituri ale bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 se rectifică, după cum urmează:

  • a) în sensul suplimentării cu suma de 2 mii lei la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate”, subcapitolul 05 „Venituri din concesiuni și închirieri”, paragraful 30 „Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice”;

    prestări de servicii si alte activități”, subcapitolul 05 „Taxe si învățământ”;

    c) în sensul suplimentării cu suma de 9,60 mii lei la „Transferuri voluntare, altele decât subvențiile”, subcapitolul sponsorizări”.


  • b) în sensul suplimentării cu suma de 25 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din alte venituri în capitolul 37.10

01 „Donații și

Art.2. Nivelurile de cheltuieli ale bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 se rectifică, după cum urmează:

a) în sensul suplimentării cu suma de 27 mii lei la capitolul 65.10

A                                               A

„învățământ14, subcapitolul 04 „învățământ secundar”, paragraful 01 „învățământ secundar inferior”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 2 mii lei, paragraful 02 „învățământ secundar superior”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 25 mii lei;

b) în sensul suplimentării cu suma de 9,60 mii lei la capitolul 67.10 „Cultură, recreere și religie”, subcapitolul 05 „Servicii recreative și sportive”, paragraful 01 „Sport”, titlul 20 „Bunuri și servicii”.

Art.3. Modificările în volumul și structura bugetelor ordonatorilor de credite se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. H.C.L. nr. 109/2019 privind aprobarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 110/2019 privind aprobarea bugetului instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. nr. 117/2019 privind aprobarea bugetului Fotbal Club Argeș pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare se modifică în mod corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică și ordonatorii de credite care beneficiază de prevederile prezentei vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate : I SECRETAR, Andrei-Cătălin Călugăru r

Pitești

Nr. 284 din 26.09.2019

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nrj? ofy dinJf, £23,2019


Rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade’? Piti pe anul 2019

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

rrugrniii 2019

Trim.

III

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

2

2

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.10

05

30

2

2

Cheltuieli - Total, din care:

2

2

Bunuri și servicii

65.10

04

01

20

20.01

2

2


Rectificarea bugetului Colegiului Național „Ion C. Brătianu” Pitești pe anul 2019

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

III

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

25

25

Taxe și alte venituri în învățământ

33.10

05

25

25

Cheltuieli - Total, din care:

25

25

Bunuri de natura obiectelor de inventar

65.10

04

02

20

20.05

25

25

Rectificarea bugetului Fotbal Club Argeș pe anul 2019

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

III

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

9,60

9,60

Donații și sponsorizări

37.10

01

9,60

9,60

Cheltuieli - Total, din care:

9,60

9,60

Bunuri și servicii

67.10

05

01

20

20.01

9,60

9,60